پایان نامه رایگان - دانلود ریسرچ ایرانداک

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینیدبخش مغناطیسی اندوکتانس فاز X
طول مسیر مغناطیسی ستون هسته
طول مسیر مغناطیسی یوغ هسته
اندوکتانس نشتی کلی فاز X
اندوکتانس کل(مغناطیسی و نشتی) فاز X
ضریب پراکندگی
ثابت نسبت مقیاس
نفوذپذیری مختلط مغناطیسی
نفوذپذیری مغناطیسی نسبی
ثابت انتشار
ضخامت ورقه هسته
بخش حقیقی نفوذپذیری
بخش حقیقی نفوذپذیری
امپدانس سیمپیچ با هسته هوایی
مقاومت سیمپیچ با هسته هوایی
اندوکتانس با هسته هوایی
رلوکتانس کویل فاز X
رلوکتانس پنجره هسته

رلوکتانس مغناطیسی بخش پنجره هسته
شعاع سیمپیچ i ام
اتفاع بین دو سیمپیچ
مقاومت پوستی
مقاومت مستقیم
مقاومت مجاورت
رسانایی
عمق نفوذ
ضریب گذردهی الکتریکی خلا
ضریب گذردهی نسبی الکتریکی محیط
ارتفاع تغییر یافته سیمپیچ
شعاع داخلی سیمپیچ
شعاع خارجی سیمپیچ
ضریب گذردهی الکتریکی مختلط
تعداد طبقات مدل الکتریکی متمرکز
ظرفیت خازنی بین دورهای یک دیسک
ظرفیت خازنی بین دورهای یک دیسک
ضخامت هادی در هر دیسک
تعداد دورهای یک دیسک
تعداد دیسکهای ادغام شده
مقاومت سری در مدل متمرکز
مقاومت سری تبدیل شده
کنداکتانس موازی در مدل متمرکز
آنتروپی
آنتروپی نرمالیزه شده
انرژی
انرژی نرمالیزه شده
مرکز ثقل بیضی
فهرست جدول‌هاعنوانصفحه
TOC \h \z \c “جدول” جدول ‏31: ماتریس اندوکتانس ترانسفورماتور سه فاز PAGEREF _Toc374014871 \h 25جدول ‏32: مقادیر گذردهی الکتریکی مواد در 2محیط روغنی و بیروغن[8] PAGEREF _Toc374014872 \h 33جدول ‏61: مقادیر نرمالیزه شده ویژگی های مورد استفاده – یک حالت برای هر خطا PAGEREF _Toc374014873 \h 78جدول ‏63: مقایسه شش درخت تصمیم PAGEREF _Toc374014874 \h 86
فهرست شکل‌‌هاعنوانصفحه
TOC \h \z \c “شکل” شکل ‏21: میزان تاثیر اجزای ترانسفورماتور در رخداد خطا]2[ PAGEREF _Toc374014875 \h 11شکل ‏22: شماتیک ترانسفورماتور سه ستونه با اتصال حلقه[37] PAGEREF _Toc374014876 \h 13شکل ‏23: توزیع شار نشتی و نیروهای شعاعی و محوری ایجاد شده توسط آن PAGEREF _Toc374014877 \h 14شکل ‏24: برش از بالا- نیروی وارده بر استوانه سیم پیچ PAGEREF _Toc374014878 \h 14شکل ‏25: تغییر شکل-سمت راست: Free- سمت چپ: Force PAGEREF _Toc374014879 \h 15شکل ‏26: جابه جایی محوری سیم پیچ ها نسبت به هم PAGEREF _Toc374014880 \h 15شکل ‏27: تغییر فضای بین دو دیسک متوالی PAGEREF _Toc374014881 \h 16شکل ‏31: اولین مدل ترانسفورماتور[40] PAGEREF _Toc374014882 \h 17شکل ‏32: مدل متمرکز الکتریکی ترانسفورماتور برای فاز X[46] PAGEREF _Toc374014883 \h 22شکل ‏33: مدار مغناطیسی معادل ترانسفورماتور سه فاز PAGEREF _Toc374014884 \h 24شکل ‏34: وابستگی مقادیر حقیقی و موهومی نفوذپذیری مغناطیسی به فرکانس PAGEREF _Toc374014885 \h 26شکل ‏35: توزیع چگالی شار مغناطیسی در پنجره هسته(از سمت فشارضعیف به طرف فشارقوی)[35] PAGEREF _Toc374014886 \h 28شکل ‏36: بخشهای iام و jام سیمپیچ PAGEREF _Toc374014887 \h 28شکل ‏37: مقاومت کل متغیر با فرکانس سیمپیچ فشارقوی PAGEREF _Toc374014888 \h 30شکل ‏38: برش از بالا- نحوه قرارگیری سیم پیچ ها و تانک ترانسفورماتور PAGEREF _Toc374014889 \h 30شکل ‏39: خازن استوانهای PAGEREF _Toc374014890 \h 31شکل ‏310: سیستم عایقی بین سیم پیچ فشارقوی و فشارضعیف PAGEREF _Toc374014891 \h 32شکل ‏311: مدل ساده شده سیستم عایقی PAGEREF _Toc374014892 \h 32شکل ‏312: برش بالای استوانه های موازی PAGEREF _Toc374014893 \h 33شکل ‏313: هادی استوانه ای در برابر صفحه زمین شده PAGEREF _Toc374014894 \h 34شکل ‏314: ظرفیت های خازنی دوربه دور و دیسک به دیسک در سیم پیچی دیسکی[46] PAGEREF _Toc374014895 \h 35شکل ‏315: یک جفت دیسک سیم پیچ فشارقوی[46] PAGEREF _Toc374014896 \h 36شکل ‏316: سیستم عایقی ساده شده بین دیسکی[53] PAGEREF _Toc374014897 \h 36شکل ‏317: مدار ساده شده به منظور محاسبه ظرفیت خازنی سری PAGEREF _Toc374014898 \h 37شکل ‏41: پیکربندی تست نوع اول[52] PAGEREF _Toc374014899 \h 42شکل ‏42: پیکربندی تست نوع سوم[52] PAGEREF _Toc374014900 \h 43شکل ‏43: درخت نرمال توصیفی مدل متمرکز الکتریکی ترانسفورماتور[46] PAGEREF _Toc374014901 \h 44شکل ‏51: پاسخ فرکانسی برای فازهای A و B در حالت سالم در تست نوع اول PAGEREF _Toc374014902 \h 50شکل ‏52: پاسخ فرکانسی برای فازهای A و B در حالت سالم در تست نوع سوم PAGEREF _Toc374014903 \h 51شکل ‏53: اثر افزایش فاصله بین دیسکی بر پاسخ فرکانسی PAGEREF _Toc374014904 \h 53شکل ‏54: اثر کاهش فاصله بین دیسکی بر پاسخ فرکانسی PAGEREF _Toc374014905 \h 53شکل ‏55: اثر افزایش شعاع سیم پیچ فشارقوی بر پاسخ فرکانسی در رنج فرکانسی میانی PAGEREF _Toc374014906 \h 54شکل ‏56: اثر کاهش شعاع هر دو سیم پیچ بر پاسخ فرکانسی در رنج فرکانسی میانی PAGEREF _Toc374014907 \h 55شکل ‏57: اثر افزایش شعاع هر دو سیم پیچ بر پاسخ فرکانسی در رنج فرکانسی میانی PAGEREF _Toc374014908 \h 55شکل ‏58: اثر افزایش شعاع هر دو سیم پیچ بر پاسخ فرکانسی در رنج فرکانسی بالا PAGEREF _Toc374014909 \h 56شکل ‏59: پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور در تست نوع اول برای فاز A در حالت سالم، تغییر شکل درجه یک و درجه دو PAGEREF _Toc374014910 \h 58شکل ‏510: پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور تست نوع اول فاز A در حالت سالم، جابه جایی شعاعی درجه یک و درجه دو PAGEREF _Toc374014911 \h 59شکل ‏511: پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور در تست نوع اول برای فاز A در حالت سالم، جابهجایی محوری به میزان 100 میلیمتر در دو جهت بالا و پایین PAGEREF _Toc374014912 \h 60شکل ‏512: پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور در تست نوع اول برای فاز A در حالت سالم، تغییر فضای بین دیسکی در دیسکهای بالایی و میانی به میزان 75 درصد ارتفاع اولیه بین دیسکها PAGEREF _Toc374014913 \h 61شکل ‏513: پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور در تست نوع اول برای فاز A در حالت سالم، اتصال کوتاه ده دور در دیسک اول و ده دور در دیسکهای اول به همراه میانی PAGEREF _Toc374014914 \h 62شکل ‏514: دیاگرام ولتاژ- جریان PAGEREF _Toc374014915 \h 63شکل ‏515: دیاگرام ولتاژ-جریان برای حالت سالم و دو حالت معیوب با 20 و 30 درصد از دور اتصال کوتاه شده PAGEREF _Toc374014916 \h 64شکل ‏61: درخت تصمیم نمونه PAGEREF _Toc374014917 \h 68شکل ‏62: فایل متنی برای نرم افزار Weka PAGEREF _Toc374014918 \h 72شکل ‏63: فلوچارت طبقه بندی PAGEREF _Toc374014919 \h 76شکل ‏64: ساختار سه درخت تصمیم متفاوت با ورودی های متفاوت PAGEREF _Toc374014920 \h 78شکل ‏65: درخت تصمیم اول- با هشت ورودی: مقادیر آستانه به ترتیب PAGEREF _Toc374014921 \h 80شکل ‏66: درخت تصمیم دوم- با دو ورودی: مقادیر آستانه به ترتیب PAGEREF _Toc374014922 \h 81شکل ‏67: درخت تصمیم سوم- با ده ورودی: مقادیر آستانه به ترتیب : PAGEREF _Toc374014923 \h 82شکل ‏68: ساختار سه درخت تصمیم متفاوت با ورودی های متفاوت PAGEREF _Toc374014924 \h 83شکل ‏69: درخت تصمیم با 32 ورودی : مقادیر آستانه پارامترها به ترتیب : PAGEREF _Toc374014925 \h 84شکل ‏610: درخت تصمیم با 8 ورودی : مقادیر آستانه پارامترها: ترتیب : PAGEREF _Toc374014926 \h 85شکل ‏611: درخت تصمیم با چهل ورودی: مقادیر آستانه ترتیب : PAGEREF _Toc374014927 \h 86
مقدمهمقدمهیکی از سیستمهای مهم و پیچیده که تاکنون ساخته شده است، سیستم قدرت میباشد. سیستم الکتریکی قدرت نقش کلیدی در جوامع مدرن بازی میکند. ترانسفورماتورهای قدرت یکی از مهمترین اجزا در هر سیستم قدرتی میباشند. در حقیقت ترانسفورماتورهای قدرت، نقش لینک ارتباطی بین بخش تولید و انتفال را بر عهده دارند و هر گونه خروج عدم برنامهریزیشده آن، باعث قطع توان و خاموشی میشود. ترانسفورماتورهای قدرت تحت شرایط بهرهبرداری و محیطی مختلف، دچار آسیبهای متفاوتی میشوند. بعضی از این خطاها و آسیبها بسیار شدید بوده و ادوات حفاطتی ترانسفورماتور را وادار به عملکرد کرده و به یکباره ترانسفورماتور را از مدار خارج میکنند درحالیکه بعضی از خطاها این شدت را نداشته و ادوات حفاظتی به راحتی قادر به تشخیص آنها نخواهند بود. این دسته از خطاها در سیستم عایقی، سیمپیچها و هسته ترانسفورماتورهای قدرت رخ داده که تشخیص آنها مشکل میباشد.از همینرو به منظور ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت، تستها و آزمایشهای مختلفی به صورت برنامهریزیشده مبتنی بر زمان بر روی آنها انجام میگیرد. اکثر این تستها در حالت نابهنگام انجام شده واین مستلزم خروج ترانسفورماتور از مدار بوده که از نظر قابلیت اطمینان سیستم و هزینههای مربوط به قطع توان و خاموشی، بهینه و منطقی نمیباشد. به دلیل اهمیت ترانسفورماتورهای قدرت و مشکل موجود در تستهای آفلاین، بهرهبرداران به انجام تستها و تشخیص خطا به صورت بهنگام رویآوردند تا بهطور دائم از وضعیت جاری ترانسفورماتور آگاهی داشته و از خروج غیربرنامهریزی شده ترانسفورماتور جلوگیری کنند و هزینههای خروج را کاهش دهند.
اکثر آسیبها که به مرور زمان به خرابیهای بزرگتر تبدیل میشوند در قسمت فعال ترانسفورماتور یعنی هسته و سیمپیچها اتفاق میافتند. بعنوان مثال با تضعیف سیستم عایقی ترانسفورماتور فشار بستها کاهش یافته و در نتیجه منجر به کاهش مقاومت مکانیکی میگردد. بسیاری از خرابیهای دیالکتریک در داخل ترانسفورماتور نتیجه مستقیم کاهش مقاومت مکانیکی به خاطر تغییر شکل و دفرمه شدن، میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Singh</Author><Year>2006</Year><RecNum>147</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>147</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>147</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Singh, Arvind</author></authors></contributors><titles><title>High frequency simulation of transformer windings for diagnostic tests</title></titles><dates><year>2006</year></dates><publisher>University of British Columbia</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]. بنابراین تشخیص هرچه زودتر تغییر شکلهای سیمپیچ و هسته بسیار قابل توجه و حائز اهمیت خواهد شد.
روشها و تستهای مختلفی به منظور ارزیابی شرایط ترانسفورماتور وجود دارد که از آن جمله میتوان به روشهایی مانند تحلیل پاسخ فرکانسی، آنالیز گازهای محلول، پردازش سیگنال، شار نشتی و جریان توالی منفی … نام برد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2004</Year><RecNum>46</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>46</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>46</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, M</author><author>Vandermaar, AJ</author><author>Srivastava, KD</author></authors></contributors><titles><title>Transformer winding movement monitoring in service-key factors affecting FRA measurements</title><secondary-title>Electrical Insulation Magazine, IEEE</secondary-title></titles><periodical><full-title>Electrical Insulation Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>5-12</pages><volume>20</volume><number>5</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0883-7554</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. از بین آنها، روش تحلیل پاسخ فرکانسی روشی بسیار محبوب، فراگیر بوده که قابلیت بالایی در تشخیص خطاها داشته و پیادهسازی آن ساده و راحت میباشد.
بیان مسئلهجریان خطا در ترانسفورماتور قدرت به سیمپیچها و ساختار مکانیکی متناظر با آن، استرس مکانیکی بسیار شدیدی را وارد میکند. این استرس منجر به تغییرات در سیمپیچها شده و خرابی بالقوه ترانسفورماتور را همراه خواهد داشت. این تغییرات بر مقادیر خازنی و اندوکتیو سیمپیچها تاثیر گذاشته و در نتیجه باعث تغییر در پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور شده و از این رو براحتی قابل تشخیص خواهند بود.
تحلیل پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور که از سال 1978 ارائه شده است، یک ابزار رایج تشخیص تغییرات سیمپیچهای ترانسفورماتور میباشد. تحلیل پاسخ فرکانسی با تزریق یک سیگنال بین ترمینالهای ترانسفورماتور و محاسبه دامنه و فاز پاسخ دریافتی در مقابل فرکانس، پیادهسازی خواهد شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Picher</Author><Year>2008</Year><RecNum>138</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>138</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>138</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Picher, Patrick</author><author>Lapworth, J</author><author>Noonan, T</author><author>Christian, J</author></authors></contributors><titles><title>Mechanical Condition Assessment of Transformer Windings using Frequency Response Analysis</title><secondary-title>Cigre Report</secondary-title></titles><periodical><full-title>Cigre Report</full-title></periodical><volume>342</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]. بطورکلی این روش، یک تکنیک صنعتی برای افراد ماهر در زمینه خطایابی میباشد که پاسخ فرکانسی را با دادههای تاریخی ثبت شده یا با اطلاعات ترانسفورماتور مشابه(اصطلاحا ترانسفورماتور خواهر) از نظر ظاهری مورد مقایسه قرار دهند.
تغییر شکلهای جزیی در سیمپیچهای ترانسفورماتور هیچ اثر قابل توجهی بر مشخصات بهرهبرداری ایجاد نمیکنند، اما خواص مکانیکی مس ممکن است تغییر کند و همچنین مقاومت ضربه بطور قابلتوجهی بهخاطر آسیب عایقی و کاهش فواصل، کاهش یابد. هرچند این تغییر شکلها بعد از یک دوره زمانی طولانی مدت از طریق تحلیل روغن یا رله بوخهلتز قابل شناسایی خواهند بود.
این بدان معناست که روشهای تشخیصی پیشرفتهتری برای ترانسفورماتور با استفاده از پردازش سیگنال به منظور تشخیص خطای داخلی نیاز است. روشهای پردازش سیگنال برای بیرون کشیدن اطلاعات مفید از سیگنال مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش، سیگنال میتواند بصورت شکل موج ولتاژ، جریان تونرال یا ترکیبی از آنها باشد. به دلیل اینکه روشهای موجود برای ارزیابی شرایط داخلی ترانسفورماتور نمیتواند همه انواع خطاهای مختلف را نشان دهد، به روشهای هوشمندی نیاز است تا قادر به تشخیص خطا و نوع آن باشند. در مراجع مختلف روشهای متفاوتی برای نیل به این مطلب ارائه کردهاند.
مروری بر مقالات این قسمت به مروری بر مقالاتی که در این زمینه تحقیق کرده و منتشر شده پرداخته است. در بععضی از این مقالات به مدلسازی ترانسفورماتور به منظور تعیین پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور متمرکز شده و در بعضی دیگر مسئله تشخیص و طبقهبندی خطای ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Islam</Author><Year>2000</Year><RecNum>66</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>66</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>66</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Islam, SM</author></authors></contributors><titles><title>Detection of shorted turns and winding movements in large power transformers using frequency response analysis</title><secondary-title>Power Engineering Society Winter Meeting, 2000. IEEE</secondary-title></titles><pages>2233-2238</pages><volume>3</volume><dates><year>2000</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780359356</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4] ، مدل شبکهای متوالی الکتریکی برای سیمپیچ فشارقوی انتخاب شده و پاسخ فرکانسی آن محاسبه شده است. پاسخ فرکانسی به سه رنج پایین، میانی و بالا تقسیم شده و ظرفیت خازنی سری در رنج فرکانسی پایین و اندوکتانس در رنج فرکانسی بالا در نظر گرفته نشده است و حساسیت پاسخ فرکانسی به تغییرات پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rahimpour</Author><Year>2003</Year><RecNum>42</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>42</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>42</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rahimpour, Ebrahim</author><author>Christian, Jochen</author><author>Feser, Kurt</author><author>Mohseni, Hossein</author></authors></contributors><titles><title>Transfer function method to diagnose axial displacement and –ial deformation of transformer windings</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>493-505</pages><volume>18</volume><number>2</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5] یک مدل دقیق از ترانسفورماتور تکفاز به منظور تشخیص خطای جابهجایی محوری و تغییر شکل ارائه شده است. در مدل مزبور مقاومتهای موازی(تلفات دیالکتریک) و سری(تلفات مسی) بصورت وابسته به فرکانس در نظر گرفته شده است. البته اثر هسته و اندوکتانس مربوط به آن در فرکانسهای بالاتر از 10کیلوهرتز نادیده گرفته شده است. پارامترهای مداری از دو روش تحلیلی و المان محدود محاسبه شده و حساسیت تستهای مختلف بر پاسخ فرکانسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در مراجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Behjat</Author><Year>2011</Year><RecNum>154</RecNum><DisplayText>[6, 7]</DisplayText><record><rec-number>154</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>154</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Behjat, Vahid</author><author>Vahedi, Abolfazl</author><author>Se–eshmehr, Alireza</author><author>Borsi, Hossein</author><author>Gockenbach, Ernst</author></authors></contributors><titles><title>Diagnosing shorted turns on the windings of power transformers based upon online FRA using capacitive and inductive couplings</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>2123-2133</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Behjat</Author><Year>2012</Year><RecNum>152</RecNum><record><rec-number>152</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>152</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Behjat, Vahid</author><author>Vahedi, Abolfazl</author><author>Se–eshmehr, Alireza</author><author>Borsi, Hossein</author><author>Gockenbach, Ernst</author></authors></contributors><titles><title>Sweep frequency response analysis for diagnosis of low level short circuit faults on the windings of power transformers: An experimental study</title><secondary-title>International Journal of Electrical Power &amp; Energy Sys–s</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Electrical Power &amp; Energy Sys–s</full-title></periodical><pages>78-90</pages><volume>42</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0142-0615</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6, 7] روش آزمایشگاهی برای تشخیص خطای اتصالکوتاه در ترانسفورماتور با استفاده از پاسخ فرکانسی ارائه شده است. اثر تجهزات اندازهگیری(گوپلینگهای سلفی و خازنی) بر روی پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور مورد تحقیق قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bjerkan</Author><Year>2005</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Bjerkan, Eilert</author></authors></contributors><titles><title>High frequency modeling of power transformers: stresses and diagnostics</title></titles><dates><year>2005</year></dates><publisher>Norwegian University of Science and Technology</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8] یک مدل دقیق از ترانسفورماتور سه فاز ارائه شده که شامل تلفات وابسته به فرکانس که ناشی از جریانهای جریان فوکو در هسته و سیمپیچ است، ارائه شده است. به منظور تعیین پارامترها از تحلیل المان محدود دوبعدی استفاده شدهاست. یکی از مشاهدات مهم در این مرجع، قابل توجه بودن اثر هسته و اندوکتانس تا فرکانس یک مگاهرتز میباشد.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jayasinghe</Author><Year>2006</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jayasinghe, JASB</author><author>Wang, ZD</author><author>Jarman, PN</author><author>Darwin, AW</author></authors></contributors><titles><title>Winding movement in power transformers: a comparison of FRA measurement connection methods</title><secondary-title>Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1342-1349</pages><volume>13</volume><number>6</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1070-9878</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9] حساسیت پاسخ فرکانسی به اتصالات مختلف اندازهگیری و توانایی آنها در تشخیص خطاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. دو تست نوع اول و سوم (که در بخش REF _Ref371877774 \r \h ‏4-4- بحث خواهد شد) نسبت به تشخیص خطاها دارای حساسیت بیشتری خواهند بود.
در مراجعPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+Mjk8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzEwLTEyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+Mjk8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFiZXl3aWNrcmFtYSwgS0cgTmls
YW5nYSBCPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TZXJkeXVrLCBZdXJpeSBWPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5H
dWJhbnNraSwgU3RhbmlzbGF3IE08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+RXhwbG9yaW5nIHBvc3NpYmlsaXRpZXMgZm9yIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24g
b2YgcG93ZXIgdHJhbnNmb3JtZXIgaW5zdWxhdGlvbiBieSBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5h
bHlzaXMgKEZSQSk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUg
VHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM3NS0xMzgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4w
ODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
PkFiZXl3aWNrcmFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8L1llYXI+PFJlY051bT4xNTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjE1PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWEsIEtHTkI8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvZG9sdHNldiwgQWxleGFuZGVyIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNl
cmR5dWssIFl1cml5IFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1YmFuc2tpLCBTdGFuaXNsYXcgTTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db21wdXRhdGlvbiBv
ZiBwYXJhbWV0ZXJzIG9mIHBvd2VyIHRyYW5zZm9ybWVyIHdpbmRpbmdzIGZvciB1c2UgaW4gZnJl
cXVlbmN5IHJlc3BvbnNlIGFuYWx5c2lzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk1hZ25ldGlj
cywgSUVFRSBUcmFuc2FjdGlvbnMgb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5NYWduZXRpY3MsIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTk4My0xOTkwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQzPC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMDE4LTk0NjQ8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPkFiZXl3aWNrcmFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMDwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjEw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWEsIE5p
bGFuZ2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNlcmR5dWssIFl1cml5IFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1
YmFuc2tpLCBTdGFuaXNsYXcgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLWZyZXF1ZW5jeSBtb2RlbGluZyBvZiBwb3dlciB0cmFuc2Zvcm1lcnMg
Zm9yIHVzZSBpbiBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5hbHlzaXMgKEZSQSk8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnks
IElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA0
Mi0yMDQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91
cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+Mjk8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzEwLTEyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+Mjk8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFiZXl3aWNrcmFtYSwgS0cgTmls
YW5nYSBCPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TZXJkeXVrLCBZdXJpeSBWPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5H
dWJhbnNraSwgU3RhbmlzbGF3IE08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+RXhwbG9yaW5nIHBvc3NpYmlsaXRpZXMgZm9yIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24g
b2YgcG93ZXIgdHJhbnNmb3JtZXIgaW5zdWxhdGlvbiBieSBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5h
bHlzaXMgKEZSQSk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUg
VHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM3NS0xMzgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4w
ODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
PkFiZXl3aWNrcmFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8L1llYXI+PFJlY051bT4xNTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjE1PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWEsIEtHTkI8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvZG9sdHNldiwgQWxleGFuZGVyIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNl
cmR5dWssIFl1cml5IFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1YmFuc2tpLCBTdGFuaXNsYXcgTTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db21wdXRhdGlvbiBv
ZiBwYXJhbWV0ZXJzIG9mIHBvd2VyIHRyYW5zZm9ybWVyIHdpbmRpbmdzIGZvciB1c2UgaW4gZnJl
cXVlbmN5IHJlc3BvbnNlIGFuYWx5c2lzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk1hZ25ldGlj
cywgSUVFRSBUcmFuc2FjdGlvbnMgb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5NYWduZXRpY3MsIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTk4My0xOTkwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQzPC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMDE4LTk0NjQ8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPkFiZXl3aWNrcmFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMDwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjEw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BYmV5d2lja3JhbWEsIE5p
bGFuZ2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNlcmR5dWssIFl1cml5IFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1
YmFuc2tpLCBTdGFuaXNsYXcgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLWZyZXF1ZW5jeSBtb2RlbGluZyBvZiBwb3dlciB0cmFuc2Zvcm1lcnMg
Zm9yIHVzZSBpbiBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5hbHlzaXMgKEZSQSk8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnks
IElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA0
Mi0yMDQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91
cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [10-12] یک مدل جامع و کامل از ترانسفورماتور سه فاز ارائه شده است که تمام اثرات وابسته به فرکانس هسته، سیمپیچها و سیستم عایقی لحاظ شده است. این مدل تا فرکانس یک مگاهرتز معتبر میباشد.
در مراجع PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Kb3NoaTwvQXV0aG9yPjxSZWNOdW0+Njk8L1JlY051bT48
RGlzcGxheVRleHQ+WzEzLTE3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42OTwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1
NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+Njk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkpvc2hpLCBOQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U29vZCwgWVI8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkphcmlhbCwgUks8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRoYXBsaXlhbCwgUmFrZXNoPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRyYW5zZm9ybWVyIElu
dGVybmFsIFdpbmRpbmcgRmF1bHRzIERpYWdub3NpcyBNZXRob2RzOiBBIFJldmlldzwvdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PGRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPlpoYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5NjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjk0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj45NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+OTQ8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZdXdlbjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+RGluZywgWDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGl1LCBZPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5HcmlmZmluLCBQSjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5BbiBhcnRpZmljaWFsIG5ldXJhbCBuZXR3b3JrIGFwcHJvYWNoIHRvIHRyYW5zZm9ybWVy
IGZhdWx0IGRpYWdub3NpczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qb3dlciBEZWxpdmVyeSwg
SUVFRSBUcmFuc2FjdGlvbnMgb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Qb3dlciBEZWxpdmVyeSwgSUVFRSBUcmFuc2FjdGlvbnMgb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xODM2LTE4NDE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTE8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjA4ODUtODk3NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+WmhpamlhbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDA8L1llYXI+PFJlY051bT45NTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+OTU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjk1PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3Mi
PjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhpamlhbiwgSmlu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KaW5ndGFvLCBMaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmlzaHUsIFpodTwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWFnbm9zaXMg
b2YgdHJhbnNmb3JtZXIgd2luZGluZyBkZWZvcm1hdGlvbiBvbiB0aGUgYmFzaXMgb2YgYXJ0aWZp
Y2lhbCBuZXVyYWwgbmV0d29yazwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIGFu
ZCBBcHBsaWNhdGlvbnMgb2YgRGllbGVjdHJpYyBNYXRlcmlhbHMsIDIwMDAuIFByb2NlZWRpbmdz
IG9mIHRoZSA2dGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE3My0xNzY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDAwPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5JRUVFPC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+
MDc4MDM1NDU5MTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+WmhhbzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT4xMDI8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+MTAyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEw
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbywgSml5aW48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlpoZW5nLCBSdWlydWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaWFucG88L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VHJhbnNmb3JtZXIg
ZmF1bHQgZGlhZ25vc2lzIGJhc2VkIG9uIGhvbW90b3B5IEJQIGFsZ29yaXRobTwvdGl0bGU+PHNl
Y29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvbmljIE1lYXN1cmVtZW50ICZhbXA7IEluc3RydW1lbnRzLCAy
MDA5LiBJQ0VNSSZhcG9zOzA5LiA5dGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlIG9uPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjQtNjIyLTQtNjI2PC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwOTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0
MjQ0Mzg2MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
Pk1lbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTAzPC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4xMDM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjEwMzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWVuZywgS2U8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRvbmcsIFpoYW8gWWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgRGlhbiBIdWk8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldvbmcsIEtpdCBQbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5BIHNlbGYtYWRhcHRpdmUgUkJGIG5ldXJhbCBuZXR3b3JrIGNsYXNzaWZpZXIg
Zm9yIHRyYW5zZm9ybWVyIGZhdWx0IGFuYWx5c2lzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBv
d2VyIFN5c3RlbXMsIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgU3lzdGVtcywgSUVFRSBUcmFuc2FjdGlv
bnMgb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMzUwLTEzNjA8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA4ODUtODk1MDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Kb3NoaTwvQXV0aG9yPjxSZWNOdW0+Njk8L1JlY051bT48
RGlzcGxheVRleHQ+WzEzLTE3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42OTwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1
NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+Njk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkpvc2hpLCBOQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U29vZCwgWVI8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkphcmlhbCwgUks8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRoYXBsaXlhbCwgUmFrZXNoPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRyYW5zZm9ybWVyIElu
dGVybmFsIFdpbmRpbmcgRmF1bHRzIERpYWdub3NpcyBNZXRob2RzOiBBIFJldmlldzwvdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PGRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPlpoYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5NjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjk0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj45NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+OTQ8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZdXdlbjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+RGluZywgWDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGl1LCBZPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5HcmlmZmluLCBQSjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5BbiBhcnRpZmljaWFsIG5ldXJhbCBuZXR3b3JrIGFwcHJvYWNoIHRvIHRyYW5zZm9ybWVy
IGZhdWx0IGRpYWdub3NpczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qb3dlciBEZWxpdmVyeSwg
SUVFRSBUcmFuc2FjdGlvbnMgb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Qb3dlciBEZWxpdmVyeSwgSUVFRSBUcmFuc2FjdGlvbnMgb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xODM2LTE4NDE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTE8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjA4ODUtODk3NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+WmhpamlhbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDA8L1llYXI+PFJlY051bT45NTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+OTU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjk1PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3Mi
PjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhpamlhbiwgSmlu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KaW5ndGFvLCBMaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmlzaHUsIFpodTwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWFnbm9zaXMg
b2YgdHJhbnNmb3JtZXIgd2luZGluZyBkZWZvcm1hdGlvbiBvbiB0aGUgYmFzaXMgb2YgYXJ0aWZp
Y2lhbCBuZXVyYWwgbmV0d29yazwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIGFu
ZCBBcHBsaWNhdGlvbnMgb2YgRGllbGVjdHJpYyBNYXRlcmlhbHMsIDIwMDAuIFByb2NlZWRpbmdz
IG9mIHRoZSA2dGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE3My0xNzY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDAwPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5JRUVFPC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+
MDc4MDM1NDU5MTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+WmhhbzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT4xMDI8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+MTAyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEw
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbywgSml5aW48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlpoZW5nLCBSdWlydWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaWFucG88L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VHJhbnNmb3JtZXIg
ZmF1bHQgZGlhZ25vc2lzIGJhc2VkIG9uIGhvbW90b3B5IEJQIGFsZ29yaXRobTwvdGl0bGU+PHNl
Y29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvbmljIE1lYXN1cmVtZW50ICZhbXA7IEluc3RydW1lbnRzLCAy
MDA5LiBJQ0VNSSZhcG9zOzA5LiA5dGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlIG9uPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjQtNjIyLTQtNjI2PC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwOTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0
MjQ0Mzg2MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
Pk1lbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTAzPC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4xMDM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjEwMzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWVuZywgS2U8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRvbmcsIFpoYW8gWWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgRGlhbiBIdWk8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldvbmcsIEtpdCBQbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5BIHNlbGYtYWRhcHRpdmUgUkJGIG5ldXJhbCBuZXR3b3JrIGNsYXNzaWZpZXIg
Zm9yIHRyYW5zZm9ybWVyIGZhdWx0IGFuYWx5c2lzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBv
d2VyIFN5c3RlbXMsIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgU3lzdGVtcywgSUVFRSBUcmFuc2FjdGlv
bnMgb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMzUwLTEzNjA8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA4ODUtODk1MDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [13-17] از شبکه عصبی برای تشخیص خطا در درون ترانسفورماتور استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در شبکه عصبی از تحلیل گازهای محلول استفاده شده است. گازهای مهم و کلیدی منتشر شده از روغن به عنوان ورودی شبکه عصبی انتخاب شده است. همچنین در مراجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xin</Author><Year>2011</Year><RecNum>113</RecNum><DisplayText>[18, 19]</DisplayText><record><rec-number>113</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>113</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xin, Shu</author><author>Qing, Shen</author></authors></contributors><titles><title>Fault Diagnosis For Power Network Based on Adaptive Wavelet Kernel Relevance Vector Machine Algorithm</title><secondary-title>Journal of Information and Computational Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Information and Computational Science</full-title></periodical><pages>13</pages><volume>8</volume><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>ZHANG</Author><Year>2012</Year><RecNum>89</RecNum><record><rec-number>89</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>89</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>ZHANG, Siyang</author><author>KUANG, Fangjun</author><author>WANG, Yanhua</author><author>WANG, Lei</author></authors></contributors><titles><title>A Novel SVM Model with PSO on Power Transformer Fault Diagnosis</title><secondary-title>Journal of Computational Information Sys–s</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Computational Information Sys–s</full-title></periodical><pages>5973-5982</pages><volume>8</volume><number>14</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18, 19] از ترکیب الگوریتم بردار پشتیبان ماشین و تحلیل گازهای محلول برای خطایابی خطا استفاده شده است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kim</Author><Year>2005</Year><RecNum>55</RecNum><DisplayText>[20]</DisplayText><record><rec-number>55</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>55</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kim, Jong-Wook</author><author>Park, ByungKoo</author><author>Jeong, Seung Cheol</author><author>Kim, Sang Woo</author><author>Park, PooGyeon</author></authors></contributors><titles><title>Fault diagnosis of a power transformer using an improved frequency-response analysis</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>169-178</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[20] با استفاده از ترانسفورماتور سهفاز و با تستهای آزمایشگاهی پاسخ فرکانسی برای اتصال کوتاه بین دورها و بین فازها و سیمپیچها اندازهگیری شده است و با استفاده از معیارهای آماری مانند ضریبهمبستگی، مجموع مربعات خطا و مجموع قدرمطلق لگاریتمی خطا به منظور استفاده در روش تحلیل تجزیه فرکانسی بهره برده شده است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>1999</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>[21]</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, DK</author><author>Fu, CZ</author><author>Li, YM</author></authors></contributors><titles><title>Application of artificial neural network to the detection of the transformer winding deformation</title></titles><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21] به منظور تشخیص خطای تغییر شکل سیمپیچها از شبکه عصبی و پاسخ فرکانسی بهره برده است. پاسخ فرکانسی در شرایط آزمایشگاهی اندازهگیری شده و از دو معیار انحراف معیار و ضریب همبستگی به عنوان ورودی شبکه عصبی اتخاذ شده است.
درمرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shin–irov</Author><Year>2010</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>[22]</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shin–irov, A</author><author>Tang, WH</author><author>Wu, QH</author></authors></contributors><titles><title>Transformer winding condition assessment using frequency response analysis and evidential reasoning</title><secondary-title>Electric Power Applications, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Electric Power Applications, IET</full-title></periodical><pages>198-212</pages><volume>4</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8660</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[22] از روش ER که مبتنی بر اطلاعات پاسخ فرکانسی است، به منظور ارزیابی شرایط سیمپیچ ترانسفورماتور قدرت بهره برده است. خطای اتصالکوتاه، تغییر شکل و جابهجاییمحوری شبیه سازی شده و با این اطلاعات الگوریتم مورد نظر تشکیل میگردد.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Florkowski</Author><Year>2003</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>[23]</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Florkowski, Marek</author><author>Furgał, Jakub</author></authors></contributors><titles><title>Detection of transformer winding deformations based on the transfer function—measurements and simulations</title><secondary-title>Measurement Science and Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Measurement Science and Technology</full-title></periodical><pages>1986</pages><volume>14</volume><number>11</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0957-0233</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[23] مدل الکتریکی برای ترانسفورماتور تکفاز به کار گرفته شده و با استفاده از توابع تبدیل مختلف نمودارهای پاسخ فرکانسی شبیهسازی اندازهگیری شده است. خطای تغییر شکل و جابهجاییمحوری مورد مطالعه قرار گرفته و حساسیت توابع تبدیل مختلف در تشخیص به این دو نوع خطا ارزیابی شده است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nabwey</Author><RecNum>64</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>64</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>64</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nabwey, Hossam A</author><author>Rady, EA</author><author>Kozae, AM</author><author>Ebady, AN</author></authors></contributors><titles><title>Fault Diagnosis of Power Transformer Based on Fuzzy Logic, Rough Set theory and Inclusion Degree Theory</title><secondary-title>A A</secondary-title></titles><periodical><full-title>A A</full-title></periodical><pages>6</pages><volume>1</volume><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24] روشی هوشمند که مبتنی بر منطق فازی است برای تشخیص خطای ترانسفورماتور به کار گرفته شده است. از نتایج تحلیل گازهای محلول برای استفاده در الگوریتم پیشنهادی بهره جسته است.
در مراجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ryder</Author><Year>2002</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>[25, 26]</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Ryder, Simon A</author></authors></contributors><titles><title>Transformer diagnosis using frequency response analysis: results from fault simulations</title><secondary-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2002 IEEE</secondary-title></titles><pages>399-404</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780375181</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Abu-Siada</Author><Year>2013</Year><RecNum>107</RecNum><record><rec-number>107</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>107</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Abu-Siada, A</author><author>Hashemnia, N</author><author>Islam, S</author><author>Masoum, Mohammad AS</author></authors></contributors><titles><title>Understanding power transformer frequency response analysis signatures</title><secondary-title>Electrical Insulation Magazine, IEEE</secondary-title></titles><periodical><full-title>Electrical Insulation Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>48-56</pages><volume>29</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0883-7554</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[25, 26] با استفاده از مدل الکتریکی متمرکز خطاهای مرتبط با هسته و خطای اتصالکوتاه در یک ترانسفورماتور بطور آزمایشگاهی مورد تست قرار گرفته و پاسخ فرکانسی اندازهگیری شده است و قابلیت تشخیص این خطاها توسط تحلیل پاسخ فرکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2009</Year><RecNum>100</RecNum><DisplayText>[27, 28]</DisplayText><record><rec-number>100</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>100</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, Zhongdong</author><author>Li, Jie</author><author>Sofian, Dahlina M</author></authors></contributors><titles><title>Interpretation of transformer FRA responses—Part I: Influence of winding structure</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>703-710</pages><volume>24</volume><number>2</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Sofian</Author><Year>2010</Year><RecNum>70</RecNum><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sofian, Dahlina M</author><author>Wang, Zhongdong</author><author>Li, Jie</author></authors></contributors><titles><title>Interpretation of transformer FRA responses—Part II: Influence of transformer structure</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>2582-2589</pages><volume>25</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27, 28] با استفاده از مدل متمرکز الکتریکی ترانسفورماتور تکفاز، خطای تغییر شکل، اتصال کوتاه، جابهجایی محوری برای سه تست با سه پیکربندی مختلف شبیهسازی شده و حساسیت هر یک از تستها به یک نوع خطا مورد بررسی قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2005</Year><RecNum>136</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>136</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>136</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, M</author><author>Vandermaar, A John</author><author>Srivastava, KD</author></authors></contributors><titles><title>Improved detection of power transformer winding movement by extending the FRA high frequency range</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1930-1938</pages><volume>20</volume><number>3</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29] مدل الکتریکی متمرکز تنها برای سیمپیچ فشارقوی یک فاز از ترانسفورماتور در نظر گرفته شده و دو خطای تغییر شکل و جابهجایی محوری با شدتهای مختلف شبیهسازی شده است. رنج فرکانسی مورد استفاده در این مرجع تا چند مگاهرتز بوده و اثر این دو خطا در رنجهای مختلف فرکانسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Boroujeni</Author><RecNum>86</RecNum><DisplayText>[30, 31]</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>86</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Boroujeni, Ali Shirvani</author><author>Gharehpetian, Gevorg B</author><author>Nazari, Mohammad</author></authors></contributors><titles><title>A NEW APPROACH TO WINDING DISPLACEMENT DETECTION OF POWER TRANSFORMER USING FRA METHOD AND ELECTRICAL FORCES DISTRIBUTION</title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Vaessen</Author><Year>1992</Year><RecNum>34</RecNum><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Vaessen, PTM</author><author>Hanique, E</author></authors></contributors><titles><title>A new frequency response analysis method for power transformers</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>384-391</pages><volume>7</volume><number>1</number><dates><year>1992</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[30, 31] حساسیت تحلیل پاسخ فرکانسی به منظور تشخیص خطا در درون ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ فرکانسی در انواع مختلف پیکربندی تست بر روی یک ترانسفورماتور سهفاز در آزمایشگاه اندازهگیری شده و با ایجاد خطاهای اتصالکوتاه و جابهجایی شعاعی و محوری نشان داده شد که حساسیت پاسخ فرکانسی در تست نوع اول قابل قبول خواهد بود.
در مرجع PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYWhpbXBvdXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+OTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzI2LCAzMiwgMzNdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjkyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZGZ2cjlzcDl4ejU1endlZGV6Nnh0ZHhmdjI1OXBwZnQ1dHRmIj45Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UmFoaW1wb3VyLCBFPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UZW5ib2hsZW4sIFM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXhwZXJpbWVudGFsIGFuZCB0aGVvcmV0aWNhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9u
IG9mIGRpc2Mgc3BhY2UgdmFyaWF0aW9uIGluIHJlYWwgaGlnaC12b2x0YWdlIHdpbmRpbmdzIHVz
aW5nIHRyYW5zZmVyIGZ1bmN0aW9uIG1ldGhvZDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVj
dHJpYyBQb3dlciBBcHBsaWNhdGlvbnMsIElFVDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVsZWN0cmljIFBvd2VyIEFwcGxpY2F0aW9ucywgSUVUPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDUxLTQ2MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
aXNibj4xNzUxLTg2NjA8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48
QXV0aG9yPkNvbnRpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTE8L1llYXI+PFJlY051bT41NzwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjU3PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Db250aW4sIEFsZnJlZG88L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhYmFjaCwgR2VybWFubzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm9yZ2hldHRvLCBK
b2hubnk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5pZ3JpcywgTUQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhc3NhZ2xp
YSwgUmVuem88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJpenppLCBHaXVzZXBwZTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5GcmVxdWVuY3ktcmVzcG9uc2UgYW5hbHlz
aXMgb2YgcG93ZXIgdHJhbnNmb3JtZXJzIGJ5IG1lYW5zIG9mIGZ1enp5IHRvb2xzPC90aXRsZT48
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpZWxlY3RyaWNzIGFuZCBFbGVjdHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24sIElF
RUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+RGllbGVjdHJpY3MgYW5kIEVsZWN0cmljYWwgSW5zdWxhdGlvbiwgSUVFRSBU
cmFuc2FjdGlvbnMgb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45MDAtOTA5PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDcwLTk4Nzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFidS1TaWFkYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xMDc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwNzwvcmVjLW51bWJl
cj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4
dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+MTA3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5BYnUtU2lhZGEsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhc2hlbW5pYSwgTjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+SXNsYW0sIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hc291bSwgTW9oYW1tYWQgQVM8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VW5kZXJzdGFuZGluZyBw
b3dlciB0cmFuc2Zvcm1lciBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5hbHlzaXMgc2lnbmF0dXJlczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24gTWFnYXppbmUsIElF
RUU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FbGVj
dHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24gTWFnYXppbmUsIElFRUU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz40OC01NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDg4My03NTU0PC9pc2JuPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYWhpbXBvdXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+OTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzI2LCAzMiwgMzNdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjkyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZGZ2cjlzcDl4ejU1endlZGV6Nnh0ZHhmdjI1OXBwZnQ1dHRmIj45Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UmFoaW1wb3VyLCBFPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UZW5ib2hsZW4sIFM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXhwZXJpbWVudGFsIGFuZCB0aGVvcmV0aWNhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9u
IG9mIGRpc2Mgc3BhY2UgdmFyaWF0aW9uIGluIHJlYWwgaGlnaC12b2x0YWdlIHdpbmRpbmdzIHVz
aW5nIHRyYW5zZmVyIGZ1bmN0aW9uIG1ldGhvZDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVj
dHJpYyBQb3dlciBBcHBsaWNhdGlvbnMsIElFVDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVsZWN0cmljIFBvd2VyIEFwcGxpY2F0aW9ucywgSUVUPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDUxLTQ2MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
aXNibj4xNzUxLTg2NjA8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48
QXV0aG9yPkNvbnRpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTE8L1llYXI+PFJlY051bT41NzwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjU3PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Db250aW4sIEFsZnJlZG88L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhYmFjaCwgR2VybWFubzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm9yZ2hldHRvLCBK
b2hubnk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5pZ3JpcywgTUQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhc3NhZ2xp
YSwgUmVuem88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJpenppLCBHaXVzZXBwZTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5GcmVxdWVuY3ktcmVzcG9uc2UgYW5hbHlz
aXMgb2YgcG93ZXIgdHJhbnNmb3JtZXJzIGJ5IG1lYW5zIG9mIGZ1enp5IHRvb2xzPC90aXRsZT48
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpZWxlY3RyaWNzIGFuZCBFbGVjdHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24sIElF
RUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+RGllbGVjdHJpY3MgYW5kIEVsZWN0cmljYWwgSW5zdWxhdGlvbiwgSUVFRSBU
cmFuc2FjdGlvbnMgb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45MDAtOTA5PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDcwLTk4Nzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFidS1TaWFkYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xMDc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwNzwvcmVjLW51bWJl
cj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4
dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+MTA3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5BYnUtU2lhZGEsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhc2hlbW5pYSwgTjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+SXNsYW0sIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hc291bSwgTW9oYW1tYWQgQVM8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VW5kZXJzdGFuZGluZyBw
b3dlciB0cmFuc2Zvcm1lciBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5hbHlzaXMgc2lnbmF0dXJlczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24gTWFnYXppbmUsIElF
RUU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FbGVj
dHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24gTWFnYXppbmUsIElFRUU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz40OC01NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDg4My03NTU0PC9pc2JuPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [26, 32, 33] با استفاده از مدل ترانسفورماتور توانایی تحلیل پاسخ فرکانسی به تشخیص خطا بهخصوص خطای تغییر فضایبیندیسکی مورد تحقیق قرار گرفته که نشان داده شده که پاسخ فرکانسی قابلیت خوبی در تشخیص آن دارد. همچنین در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hejazi</Author><Year>2011</Year><RecNum>90</RecNum><DisplayText>[34]</DisplayText><record><rec-number>90</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>90</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hejazi, MA</author><author>Gharehpetian, GB</author><author>Mo–i, G</author><author>Alehosseini, HA</author><author>Mohammadi, M</author></authors></contributors><titles><title>Online monitoring of transformer winding axial displacement and its extent using scattering parameters and k-nearest neighbour method</title><secondary-title>IET generation, transmission &amp; distribution</secondary-title></titles><periodical><full-title>IET generation, transmission &amp; distribution</full-title></periodical><pages>824-832</pages><volume>5</volume><number>8</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1751-8695</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[34] با استفاده از پارامتر scattering و الگوریتم نزدیکترین همسایگی به شناسایی خطای جابهجایی محوری پرداخته است.
ساختار پایاننامهساختار پایاننامه در ادامه بصورت روند کلی زیر خواهد بود.
در فصل دوم بررسی عواملی که منجر به اجاد خطا در درون ترانسفورماتور میگردد، پرداخته خواهد شد و روشهای شناسایی آنها هم به بحث گذاشته خواهد شد.
در فصل سوم به مدلسازی ترانسفورماتور پرداخته خواهد شد و از میان مدلها مختلف، مدل متمرکز الکتریکی انتخاب خواهد شد و با ارائه فرمولهای مناسب، مقادیر عناصر مداری مدل محاسبه خواهد شد.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- در فصل چهارم در ابتدا با استفاده از روابط مداری، مدار متناظر با مدل متمرکز ترانسفورماتور سهفاز تحلیل خواهد شد و تابع تبدیل تستهای پاسخ فرکانسی با پیکربندیهای مختلف بدست خواهد آمد.
در فصل پنجم به آنالیز خطا پرداخته و نمودارهای پاسخ فرکانسی در حالت سالم و حالت خطادار بدست خواهد آمد. همچنین در هر خطا تغییرات عناصر الکتریکی مدل متمرکز هم به بحث گذاشته خواهد شد.
فصل ششم هم به عملیات طبقهبندی خطا در درون ترانسفوماتور میپردازد. با ارائه شاخصهای آماری و سیگنالی مناسب، ویژگیهای مناسب از پاسخ فرکانسی استخراج و به درخت تصمیم وارد میشود. چندین درخت با ورودیها و ساختارهای مختلف ارائه شده و عملکرد درختان تصمیم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در فصل هفتم نتیجهگیری کلی از تمام مراحل تحقیق ارائه خواهد شد و در انتها پیشنهادات و کارهای آتی برای این زمینه تحقیقاتی مطرح شده است.
عوامل خرابی ترانسفورماتور و روشهای تشخیص آنها عوامل خرابی ترانسفورماتورخرابی یک ترانسفورماتور میتواند یک تجربهای پر هزینه و فاجعهآمیز باشد. به منظور ایجاد یک سناریوی دقیق از خرابی و ارائه توصیههای مناسب در ارتباط با آن لازم است یک آنالیز عمیق در مورد خرابیها داشته باشیم تا از بازرخداد خطا جلوگیری شود. برای تکمیل این کار ابتدا لازم است که عوامل مختلف خرابی ترانسفورماتور شناسایی گردد. یک ترانسفورماتور میتواند به خاطر عوامل الکتریکی، مکانیکی، گرمایی و یا ترکیبی از آنها دچار خرابی گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Singh</Author><Year>2006</Year><RecNum>147</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>147</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>147</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Singh, Arvind</author></authors></contributors><titles><title>High frequency simulation of transformer windings for diagnostic tests</title></titles><dates><year>2006</year></dates><publisher>University of British Columbia</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]. عوامل خرابی ترانسفورماتورها را میتوان از دو نگاه تقسیم کرد: از نگاه سیستمی و از نگاه مکان خطا.
عوامل خرابی از نگاه سیستمی
اگر ترانسفورماتور به صورت یک تجهیز که تشکیل شده از سه سیستم الکتریکی، مکانیکی و گرمایی در نظر گرفته شود، میتوان استنباط کرد که ایجاد خطا در یک سیستم بر سیستمهای دیگر تاثیر گذاشته و این مسئله میتواند در تعیین یک شاخص منحصر به فرد در تشخیص نوع خطا مشکل ساز باشد.
سیستم الکتریکیخرابی در این سیستم معمولا بصورت آسیب در سیستم عایقی ترانسفورماتور درنظرگرفته میگردد. بعضی از عوامل الکتریکی رایج در ایجاد خطا در زیر آمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Singh</Author><Year>2006</Year><RecNum>147</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>147</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>147</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Singh, Arvind</author></authors></contributors><titles><title>High frequency simulation of transformer windings for diagnostic tests</title></titles><dates><year>2006</year></dates><publisher>University of British Columbia</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]:
عملکرد ترانسفورماتور تحت شرایط گذرا یا تحمیل اضافهولتاژ
صاعقه و یا جرقه ناشی از کلیدزنی
تخلیه جزیی
سیستم مکانیکیخرابی در این سیستم میتواند به ایجاد تغییراتی در سیم پیچهای ترانسفورماتور شده که در نهایت منجر به فرسودگی و گسیختگی عایق سلولزی خواهد شد. اگر آسیب به اندازه کافی شدید باشد، سیستم الکتریکی ترانسفورماتور نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
سیستم حرارتی
تضعیف سیستم عایقی اتفاقی قابلانتظار میباشد. اثرات حرارتی باعث از بین رفتن قدرت فیزیکی عایق میگردند. این عامل عایق کاغذ را تا آن جا ضعیف میکند که سیستم عایقی نمیتواند در برابر نیروهای مکانیکی تحمیلی مقاومت کند. بعضی از عوامل دخیل درسیستم حرارتی بهطور خلاصه در زیر آمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kulkarni</Author><Year>2004</Year><RecNum>119</RecNum><DisplayText>[35]</DisplayText><record><rec-number>119</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>119</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Kulkarni, Shrikrishna V</author><author>Khaparde, SA</author></authors></contributors><titles><title>Transformer engineering: design and practice</title></titles><volume>25</volume><dates><year>2004</year></dates><publisher>CRC Press</publisher><isbn>0824757289</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[35]:
اضافه بار ترانسفورماتور
خرابی سیستم خنککننده
انسداد کانالهای روغن
عوامل خرابی از نگاه مکان خطاآسیبهای ترانسفورماتور قدرت را میتوان از نقطه نظر محل رخداد به دو ناحیه خطا در درون ترانسفورماتور و خطا در بیرون ترانسفورماتور تقسیمبندی کرد.
خطاهای خارجی
این نوع از خطا، در خارج از زون حفاظتی ترانسفورماتور رخ میدهند.
اضافه ولتاژ که منجر به شکست عایقی میگردد.
اضافه بار: منجر به افزایش گرما در عایق و آسیب دائمی به ترانسفورماتور میگردد.
افتادن فرکانس: طبق رابطه REF _Ref373480916 \h (‏21) QUOTE ∅max=Vp4/44fN جریان تحریک در فرکانسهای کم افزایش مییابد که به دلیل اضافه شار هسته آهنی ترانسفورماتور میباشد و باعث شکست عایقی ترانسفورماتور گردد.
( STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ معادله \* ARABIC \s 1 1)
خطاهای داخلی
این نوع از خطا در زون حفاظتی ترانسفورماتور رخ میدهند و خود به دو گروه تقسیم میشود:
خطا های اولیه مانند خطا فاز به زمین، خطای سه فاز، اضافه حرارت، اضافه شار و اضافه فشار که باید حرکتی سریع برای حفاطت آن انجام داد.
خطاهای اکتیو.که شامل موارد زیر میباشند:
اتصالکوتاه دور با دور(اتصالحلقه)
خطاهای مربوط به تانک
تغییر شکل فیزیکی سیمپیچها
خطاهای هسته
اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز خطاخطاهای دسته دوم به مرور زمان باعث تضعیف قدرتعایقی بین سیمپیچها و خسارتدیدن ترانسفورماتورها میشوند. با نظارت ترانسفورماتورها و تشخیص به موقع این عیوب میتوان از وارد آمدن خسارات بیشتر به ترانسفورماتور جلوگیری شود و این امکان را ایجاد کند که ترانسفورماتور طبق برنامه در زمان مناسب ار مدار خارج و تعمیر گردد. اگر نظارت مورد نظر بر روی ترانسفورماتورها انجام نگیرد، خطاهای کوچک تبدیل به خطاها با دامنه بزرگتر می شوند و باعث از دست رفتن شبکه میشود. REF _Ref371691578 \h شکل ‏21سهم هر قسمت از ترانسفورماتور در ایجاد خطا و عیب در درون ترانسفورماتور را نشان میدهد.
.

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1: میزان تاثیر اجزای ترانسفورماتور در رخداد خطا]2[
خطاهای مربوط به تانککاهش میزان روغن از طریق نشت در تانک، شرایط بسیار خطرناکی را در ترانسفورماتور ایجاد میکند که خود به دلیل افزایش حرارت میتواند باشد. بر اثر قوسهایی که در درون ترانسفورماتورها رخ میدهد روغن موجود در ترانسفورماتور به گازهای آتشزا و انفجاری مانند استیلن و هیدروژن تجزیه شده که. به دلیل عدم تراکم پذیری روغن ترانسفورماتور، فشار در تانکترانسفورماتور افزایش یافته و تانک به آرامی با افزایش حجم گازها، منبسط خواهد شد تا آن جا که فشار در درون تانک از حد قابل تحمل بیشترشده و ابتدا تانک تغییر شکل داده و سپس منفجر میگردد.
خطاهای مربوط به هستههرگاه عایق هسته دچار نقص گردد جریان فوکو در ورقههای هسته به راه میافتد و در نتیجه افزایش حرارت را به دنبال خواهد داشت. این جریانها باعث افزایش تلفات هسته و درنهایت منجر یه افزایش گرما خواهد شد اما تغییر قابل توجهی در جریان ورودی ایجاد نمیکند و در نتیجه با حفاظت عادی نمیتوان آن را تشخیص داد. البته با افزایش حرارت در هسته و بالطبع در تانک، روغن به گازهایی تجزیه شده و این گازها وارد کنسرواتور شده و زمینه را برای عملکرد رله مکانیکی ایجاد میکند.
خرابی تپچنجر زیر بارتپچنجر شامل ترمینالهای تپ، اجزای دورن تانک و نواحی اطراف آن میباشد. وظیفه تپچنجر تغییر تپ ارتباطی در سیمپیچهای ترانسفورماتور است در حالیکه ترانسفورماتور در مدار میباشد. تپچنجر میتواند در درون تانکاصلی ترانسفورماتور یا خارج از آن قرار بگیرند. تپچنجر تنها بخش قابل حرکت در ترانسفورماتور می باشد و ممکن است بر اثر عملکردهای زیاد دچار آسیب شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Singh</Author><Year>2006</Year><RecNum>147</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>147</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>147</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Singh, Arvind</author></authors></contributors><titles><title>High frequency simulation of transformer windings for diagnostic tests</title></titles><dates><year>2006</year></dates><publisher>University of British Columbia</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1] که با توجه یه REF _Ref371691578 \h شکل ‏21 منشا حدود چهل درصد از خرابی ترانسفورماتور مربوط به تپچنجر میباشد.
خرابی بوشینگبوشینگ یک ساختار جداکننده است. عایق کاغذ-روغن بطور گسترده در بوشینگهای ترانسفورماتور قدرت استفاده میگردند و جزو بهترین عایقها میباشند که دارای خواص الکتریکی و تبادل خوب حرارت هستند. اگر چه استرسهای الکتریکی، گرمایی، مکانیکی و محیطی میتوانند این خواص را بدتر کنند و باعث شکست عایقی گردند. اکثر خرابیهای بوشینگ به خاطر ورود رطوبت به بوشینگ اتفاق میافتد که میتوان توسط بازرسیهای دورهای از وقوع آن پیشگیری کرد.
خرابیهای سیمپیچخطاهای اتصالکوتاه باعث کاهش فشار بستهای نگهدارنده سیمپیچ شده که توانایی ترانسفورماتور را در برابر تحمل نیروها کاهش میدهد.خطاهای سیمپیچ را می توان به دو گروه تقسیم کرد. خطاهای الکتریکی مانند خطای اتصالحلقه و اتصالفاز به فاز و اتصالفاز به زمین و خطاهای مکانیکی مانند تغییر شکل، واژگونی و مارپیچیشدن.
خطای سیمپیچ از نوع الکتریکی
اتصالکوتاه دور به دور(اتصال حلقه)
یکی از مسائل چالشبرانگیز در حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت تشخیص اتصالحلقه در سیمپیچها میباشد. اتصالحلقه در حقیقت اتصالکوتاه شدن چند دور در سیم پیچهای یک فاز میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Babiy</Author><Year>2011</Year><RecNum>151</RecNum><DisplayText>[36]</DisplayText><record><rec-number>151</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>151</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Babiy, Mariya</author><author>Gokaraju, Rama</author><author>Garcia, Juan Carlos</author></authors></contributors><titles><title>Turn-to-turn fault detection in transformers using negative sequence currents</title><secondary-title>Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2011 IEEE</secondary-title></titles><pages>158-163</pages><dates><year>2011</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1457704056</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[36]. REF _Ref371691661 \h شکل ‏22 شماتیک کلی سیمپیچها با اتصالحلقه در یک ترانسفورماتور سه ستونه را نشان میدهد. اتصالکوتاه در فاز و با امپدانس ایجاد شده است. اگر شدت اتصالی شدید نباشد، افزایش قابل توجهی در جریانهای سیمپیچ ایجاد نمیگردد. پس این مسئله در تشخیص خطای اتصالحلقه چالش بزرگی ایجاد میکند و در اندازههای کم این مسئله شدیدتر خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bhide</Author><Year>2010</Year><RecNum>150</RecNum><DisplayText>[37]</DisplayText><record><rec-number>150</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>150</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Bhide, RS</author><author>Srinivas, MSS</author><author>Banerjee, A</author><author>Somakumar, R</author></authors></contributors><titles><title>Analysis of winding inter-turn fault in transformer: A review and transformer models</title><secondary-title>Sustainable Energy Technologies (ICSET), 2010 IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-7</pages><dates><year>2010</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424471923</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[37].

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 2: شماتیک ترانسفورماتور سه ستونه با اتصال حلقه ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bhide</Author><Year>2010</Year><RecNum>150</RecNum><DisplayText>[37]</DisplayText><record><rec-number>150</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>150</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Bhide, RS</author><author>Srinivas, MSS</author><author>Banerjee, A</author><author>Somakumar, R</author></authors></contributors><titles><title>Analysis of winding inter-turn fault in transformer: A review and transformer models</title><secondary-title>Sustainable Energy Technologies (ICSET), 2010 IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-7</pages><dates><year>2010</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424471923</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[37]
اتصالکوتاه فاز به فاز
اتصالکوتاه فاز به فاز در دورن ترانسفورماتور به مانند اتصالکوتاه خارجی دو فاز میباشد و جریان شدیدی در ترمینالها ایجاد میکند و با رلههای اضافهجریان و رله دیفرانسیل قابل تشخیص است.
خطای سیمپیچ از نوع مکانیکی تغییرات مکانیکی ایجاد شده در سیمپیچهای ترانسفورماتور مانند واژگونی، جابهجایی محوری، مارپیچی، تلسکوپی، پدیده هایی هستند که بعد از رخداد یکی از خطاهای فوقالذکر در ترانسفورماتور ایجاد میگردند. پس وجود تغییرات مکانیکی در ترانسفورماتور میتواند نشان دهنده خطایی در آن باشد و با تشخیص این خطاهای مکانیکی به وجود خطاهای دیگر پیبرد.
نیروهای اتصال کوتاه
معادله اساسی برای محاسبات نیروهای الکترومغناطیسی از معادله REF _Ref371694094 \h (‏22) پیروی میکند:
( STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ معادله \* ARABIC \s 1 2)

پاسخ دهید