موضوع تحقیق علمی - تحقیق کامل

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید2-3-4 اثر سطوح زمان برداشت علوفه بر تعداد پنجه 49
4-4 تعداد سنبلچه در سنبله 49
1-4-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبلچه در سنبله 49
2-4-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبلچه در سنبله 50
5-4 وزن هزار دانه 50
1-5-4 اثر تراکم بوته بر وزن هزاردانه 50
2-5-4 اثر زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه 51
3-5-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه 52
6-4 تعداد دانه در سنبله 53
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 1-6-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد دانه در سنبله 53
2-6-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله 54
3-6-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله 55
7-4 تعداد سنبله در مترمربع 56
1-7-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع 56
2-7-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع 57

پاسخ دهید