- جدید

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید 3-1-4- شبکه پس زمینه 17
3-1-5- درون یابی و تخمین 18
3-1-6- سازگاری و بازتولید 18
3-1-7- توابع اساسی 19
3-2- مبانی حل مساله در روش های بدون شبکه 20
3-3- قوانین حاک بر فرم های ضعیف 21
3-3-1- اصل هامیلتون 22
3-3-2- اصل هامیلتون مقید شده 23
3-3-2-1- روش ضرایب لاگرانژ 23
3-3-2-2- روش پنالتی 24
3-4- فرم ضعیف گالرکین 25
3-5- ساختن تابع شکل در روش بدون المان 28
3-6- بیان چند روش رایج در روش بدون شبکه 29
3-6-1- روش ذرات هیدرودینامیکی صاف 29
3-6-2- روش ذره ای با هسته بازتولید کننده 30
3-6-3- روش بدون المان گالرکین 31
3-6-4- روش درون یابی نقطه ای با استفاده از کثیرالجمله ای ها 32
3-7- خصوصیات توابع شکل درون یابی تقطه ای با کثیرالجمله ای ها 36
3-7-1- سازگاری 36
3-7-2- بازتولید 37
3-7-3- استقلال خطی 38
3-7-4- خاصیت دلتای کرونکر 38
3-7-5- جزبندی یکپارچه 39
3-7-6- بازتولید خطی 40
3-7-7- فرم کثیرالجمله ای 40
3-7-8- دامنه تکیه گاهی 41
3-7-9- تابع وزن 41
3-7-10- همسازی 41
3-8- روش های جلوگیری از منفرد شدن ماتریس گشتاور 42
3-8-1- تغییر مکان های کوچک تصادفی گرههای موجود در دامنه تکیه گاهی 42
3-8-2- انتقال مختصات 43
3-8-3- استفاده از الگوریتم مثلثی سازی ماتریس 43
3-8-4- استفاده از توابع شعاعی اساسی 44
3-9- روش درون یابی نقطه ای با استفاده از توابع شعاعی اساسی RPIM 44
3-9-1- خصوصیات روش RPIM 47
3-9-1-1- وارون پذیر بودن ماتریس گشتاور 47
3-9-1-2- سازگاری 47
3-9-1-3- خاصیت دلتای کرونکر 47
3-9-1-4- دامنه تکیه گاهی 48
4-9-2- مزایا و معایب استفاده از روش RPIM بجای PIM 48
3-10- روش RPIM تقویت شده با کثیرالجمله ای ها 48
فصل چهارم
بررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شده 52
4-1- فرضیات مربوط به حل مساله تیر طره 52
4-1-1- پارامتر های مورد استفاده در روش RPIM برای حل مساله 53
4-1-2- نحوه تعیین ماتریس سختی 54
4-1-3- هندسه و خواص مهندسی مساله مورد بررسی 54
4-1-4- بررسی نتایج حاصل از حل دقیق و حل عددی 55
4-2- حل مساله سنگ درزه دار ژیانگ 58
4-2-1- هندسه مساله 58
4-2-2- نحوه توزیع گره ها و تشکیل سلول پس زمینه در دامنه مساله 59
4-2-3- تشکیل دامنه تکیه گاهی 61
4-2-4- انتخاب تابع شعاعی اساسی 62
4-2-5- معادلات حاکم بر کرنش صفحه ای 63
4-2-5-1- معادلات تعادل استاتیکی 63
4-2-5-2- روابط کرنش – جابجایی 63
4-2-6- روابط حاکم بر درزه 64
4-2-7- روابط حاکم بر محیط های دارای ناپیوستگی 67
4-2-8- مقایسه جوابهای حاصله 71
4-2-9- مقایسه تنش عمودی یا مماسی در درزه ها 72
4-2-10- بررسی تنش عمودی در حالت بدون درزه 76
4-2-11- مقایسه تنش مماسی در حالت بدون درزه 77
4-2-12- جابجایی قسمت بالایی درزه 78
4-2-13- جابجایی عمودی قسمت پایینی درزه 79
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 4-2-14- مقایسه مقادیر جابجایی در قسمت بالایی درزه 80
4-2-15- مقایسه مقادیر جابجایی در قسمت پایینی درزه 81
4-2-16- مقایسه جابجایی عمودی در هر درزه 82
4-2-17- مقایسه جابجایی افقی در هر درزه 84

پاسخ دهید