(سایت مرجع ریسرچ) - تحقیق

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net ---------------------------------------------------در بین فلزات سنگین، سرب یکی از خطرناکترین فلزات میباشد که بهوسیله گیاهان جذب میشود و گیاهان با جذب آن در معرض آلودگی به این عنصر قرار میگیرند و با جذب آن علاوه بر این که آسیبهایی به خود گیاه وارد میگردد، سبب میشود تا انسان و دامهایی که از این گیاهان تغذیه میکنند نیز در معرض خطر آلودگی به این فلز قرار بگیرند (دل ریو سلستینو و همکاران، 2006). اثرات سوء سرب در انسانها بهخوبی شناخته شده است. بهطور کلی در اطفال، سبب بروز مشکلاتی از قبیل کاهش بهره هوشی، کند شدن رشد فیزیکی و مشکلات شنوایی میشود. در افراد بالغ، ممکن است سبب کمخونی، امراض کلیوی، آسیب رساندن به مغز و سیستم عصبی، افزایش فشار خون، و غیر عادی شدن تولیدمثل و متابولیسم ویتامین D و در حالت شدید سبب مرگ گردد (دادکا و همکاران، 1997).
اگر چه پاک سازی خاک از طریق روشهای فیزیکی و شیمیایی امکانپذیر میباشد ولی تمام این روشها نیاز به کارشناس و ابزارآلات دارند، از سوی دیگر این روشها میتوانند سبب از بین رفتن ساختمان خاک و اختلال در فعالیتهای بیولوژیکی خاک و آلودگی بخش دیگری از محیطزیست شوند (دل ریو سلستینو و همکاران، 2006). روشهای مختلفی جهت اصلاح خاکهای آلوده وجود دارد، یکی از روشهای کاهش قابلیت دسترسی سرب در خاکهای آلوده، غیرمتحرک نمودن (Immobilization) سرب توسط برخی ترکیبات آلی و غیرآلی میباشد. از جمله اصلاحکنندهها، میتوان به ترکیبات فسفردار اشاره نمود (عباسپور و همکاران، 2010؛ ما و رائو، 1997). ولیکن مشخص نیست در روش غیرمتحرک کردن سرب توسط ترکیبات فسفردار، گیاهان قادر به جذب سرب میباشند یا خیر. عباسپور وگلچین (2010) از دی آمونیوم فسفات، زئولیت و ورمی کمپوست جهت کاهش قابلیت دسترسی سرب در یک خاک آلوده استفاده نمودند که دی آمونیوم فسفات بیشترین تاثیر را به همراه داشت. ما و رائو (1997) نشان دادند که وجود سنگ فسفات، سرب قابل دسترس گیاه را کاهش میدهد و دامنه این کاهش از 10 تا 96% بود.
ریزوسفر زیستگاه مناسبی برای فعالیت بسیاری از میکروارگانیسمهای مفید خاکزی میباشد. در این بین قارچهای میکوریز از اهمیت خاصی برخوردار هستند. میکوریز، همزیستی ایجاد شده بین ریشه گیاه با یک قارچ میباشد و اکثر گیاهان آوندی در این همزیستی شرکت میکنند. مهمترین تاثیر قارچهای میکوریز، افزایش جذب عناصر غذایی میباشد. این افزایش عمدتا به دلیل انتشار ریسههای قارچی مرتبط با بافتهای درونی ریشه، در فضای پیرامون ریشه و تشکیل یک سیستم جذبی مکمل برای سیستم ریشه گیاه میباشد (سلیمان زاده و همکاران، 1388). سیوردینگ (1991) گزارش کرد تاثیر همزیستی میکوریزی در جذب عناصر کم تحرک مانند فسفر که جریان آن به سمت ریشه با مکانیسم پخش و به کندی انجام میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند. عوامل متعددی بر شدت وابستگی میکوریزی گیاه موثر میباشند که از مهمترین آنها میتوان به نوع گیاه میزبان، گونه قارچ میکوریز و شرایط خاک اشاره کرد (براندت و همکاران، 1988).
در تحقیقات اولیه بر روی میکوریز، عمدتا اثرات مثبت این همزیستی بر تغذیه معدنی گیاهان گزارش میشد ولی بعدها به اثرات غیر تغذیهای میکوریز از جمله توانایی دفع یونهای سمی، کنترل گسترش پاتوژنها، تاثیر بر فتوسنتز و روابط آبی گیاه، افزایش مقاومت گیاه میزبان به فلزات سنگین و …. نیز پی برده شده است (اوگ و همکاران، 2005). در اواخر قرن 19 میلادی گیاه کیسه چوپان (Thlaspi caerulesens) جز اولین گونههای گیاهی بود که برای تجمع غلظتهای بالای فلزات در برگها مورد استفاده قرار گرفت (بیرز، 1935). گلچین و همکاران (1385) گزارش نمودند در آفتابگردان و کلزا حداکثر میزان تجمع سرب در ریشه و حداقل آن در دانه مشاهده شده است. صفری سنجانی و همکاران (1390) پیامد کاربرد کود مرغی و عصاره آن در خاک برگیاه بهسازی سرب یک خاک آلوده توسط گیاه شاهدانه را بررسی کردهاند که میانگین غلظت سرب در گیاه کشت شده در خاک شاهد (کود داده نشده) بیشتر از خاک تیمار شده با عصاره کود مرغی و همچنین غلظت در گیاه کشت شده در خاک تیمار شده با عصاره کود مرغی بیش از کود مرغی بود. حیدری سورشجانی و همکاران (1390) تاثیر کلات کنندههای شیمیایی و کود دامی بر مقدار استخراج سرب به وسیله گیاه گوجه فرنگی را بررسی کردهاند که نتایج نشان داد که نوع و غلظت کلات کننده، اثر آماری معنی داری بر مقدار سرب انباشته شده در ریشه، ساقه و برگ گوجه فرنگی داشته است.
هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر کودهای فسفره بر میزان حلالیت و قابلیت دسترسی سرب در خاکهای آلوده و همچنین میزان توانایی گیاهان آفتابگردان و ذرت همزیست با قارچ میکوریز، در جذب سرب موجود در خاک اصلاح شده با کودهای فسفره میباشد.
فرضیات :
1-کود فسفره باعث کاهش حلالیت و قابلیت دسترسی سرب موجود در خاک آلوده میگردد.
2- همزیستی میکوریزی سبب تغییر در جذب سرب توسط ریشه گیاه میشود.

پاسخ دهید