موضوع پایان نامه - دانلود فایل

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید1-15-اسید جیبرلیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-16- مسیر بیوسنتز جیبرلین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-17- تاریخچه پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
1-18- کاربرد پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-19- مسیر بیوسنتز پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-20- هدف از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
فصل دوم بررسی منابع
2-1- بازدارنده های بیوسنتز جیبرلین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2- ارتباط مسیر بیوسنتز کاروتنوئیدها با جیبرلین ها………………………………………………………………………………………………………………….23
2-3- کاربرد اسید جیبرلیک در فیزیولوژی پس از برداشت…………………………………………………………………………………………………………….24
2-4- خصوصیات پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-5- اشکال مؤثر پلی آمین ها در پس از برداشت…………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-6- اهمیت پلی آمین ها در فیزیولوژی پس از برداشت………………………………………………………………………………………………………………..29
2-7- رابطه پلی آمین ها و تنش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-7-1- نقش پلی آمین ها در تنش اکسیداتیو……………………………………………………………………………………………………………………………….31
عنوان فهرست مطالب صفحه
2-7-2- تنش مکانیکی و نقش پلی آمین ها در حفظ سفتی بافت میوه………………………………………………………………………………………..33
2-7-3- نقش پلی آمین ها در تنش سرما……………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-8- ارتباط بین پلی آمین ها، اتیلن و پیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-9- انواع رادیکال های آزاد، نحوه تولید و عمل آنها………………………………………………………………………………………………………………………38
2-10- ارتباط بین جیبرلین ها و پلی آمین ها………………………………………………………………………………………………………………………………..39
فصل سوم مواد و روش ها
3-1- تهیه میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
3-2- طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-3- تیمار با اسید جیبرلیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
3-4- تیمار با محلول پوتریسین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-5- تیمار با محلول اسید جیبرلیک و پوتریسین…………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-6- آزمون های کیفی میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
3-6-1- اندازه گیری کاهش وزن میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-6-2- تعیین سفتی بافت میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-6-3- تعیین میزان سرمازدگی میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-6-4- ارزیابی وضعیت ظاهری و بازارپسندی………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-6-5- تعیین میزان ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-6-6- اندازه گیری فنل کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-6-6-1- تهیه محلول کربنات سدیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-6-6-2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک……………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-6-7-اندازه گیری pH آب میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-6-8- اندازه گیری اسیدیته قابل تیتراسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-6-9- اندازه گیری محتوای مواد جامد قابل حل آب میوه…………………………………………………………………………………………………………..45
3-6-10- نسبت بریکس به اسیدیته کل آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-7- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
فصل چهارم نتایج
4-1- سفتی بافت میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
4-2- درصد کاهش وزن میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-3- سرمازدگی میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
4-4- وضعیت ظاهری و بازارپسندی میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
4-5- اسیدآسکوربیک(ویتامین ث)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
4-6- ترکیبات فنلی کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
4-7- محتوای مواد جامد محلول(TSS)…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
4-8- اسیدهای آلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
4-9- نسبت TSS/TA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
عنوان فهرست مطالب صفحه
4-10- pH آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
فصل پنجم بحث
5-1- سفتی بافت میوه، کاهش وزن میوه و بازارپسندی………………………………………………………………………………………………………………….64
5-2- سرمازدگی میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
5-3- ویتامین ث و فنول کل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
5-4- مواد جامد محلول، اسیدیته کل، نسبت TSS/TAو pH آب میوه………………………………………………………………………………………68
5-5- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
فهرست شکلها
شکل 1-1- شماتیک اجزاء میوه بالغ مرکبات…………………………………………………………………………………………………………………………………….5
شکل 1-2- ساختار شیمیایی اسید جیبرلیک………………………………………………………………………………………………………………………………….15
شکل 1-3- مسیر بیوسنتز جیبرلین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 1-4- ساختمان مولکولی پلی آمین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………19
شکل 1-5- مسیر بیوسنتز پوتریسین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
شکل 1-6- مسیر عمده بیوسنتز پلی آمین ها…………………………………………………………………………………………………………………………………21
شکل 2-1- مسیر مشترک بیوسنتز جیبرلین ها و کاروتنوئیدها……………………………………………………………………………………………………..25
شکل 2-2- مسیر مشترک بیوسنتز پلی آمین ها و اتیلن………………………………………………………………………………………………………………..39
شکل 3-1- منحنی جذب استاندارد اسید گالیک…………………………………………………………………………………………………………………………….45
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر سفتی بافت میوه پرتقال هاملین……………………..51
نمودار 4-2- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر سفتی بافت میوه پرتقال هاملین……………………52
نمودار 4-3-اثر تیمار اسید جیبرلیک در زمان 90 روز نگهداری بر سفتی بافت میوه پرتقال هاملین……………………………………………52
نمودار 4-4- اثر تیمار پوتریسین پس از 45 روز نگهداری بر کاهش وزن میوه پرتقال هاملین……………………………………………………..53
نمودار 4-5- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان سرمازدگی میوه پرتقال هاملین………….53
نمودار 4-6- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان سرمازدگی میوه پرتقال هاملین………….54
نمودار 4-7- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر وضعیت ظاهری وبازار پسندی میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
نمودار 4-8- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر وضعیت ظاهری وبازار پسندی میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
نمودار 4-9- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان ویتامین ث میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
نمودار 4-10- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان ویتامین ث میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
نمودار 4-11- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان ویتامین ث میوه پرتقال هاملین……….56
عنوان فهرست مطالب صفحه
نمودار 4-12- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان فنل کل میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
نمودار 4-13- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان فنول کل میوه پرتقال هاملین………….58
نمودار 4-14- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان فنول کل میوه پرتقال هاملین………….58
نمودار 4-15- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان مواد جامد محلول میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
نمودار 4-16- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان مواد جامد محلول میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
نمودار 4-17- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان مواد جامد محلول میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
نمودار 4-18- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان اسیدهای آلی میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
نمودار 4-19- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان اسیدهای آلی میوه پرتقال هاملین……61
نمودار 4-20- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان اسیدهای آلی میوه پرتقال هاملین……61
نمودار 4-21- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان نسبت بریکس به اسیدیته کل میوه پرتقال هاملین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
نمودار 4-22- اثر ساده اسید جیرلیک در زمان 45 روز نگهداری بر میزان نسبت بریکس به اسیدیته کل میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
نمودار 4-23- اثر ساده پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان نسبت بریکس به اسیدیته کل میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
نمودار 4-24- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان قبل از نگهداری بر میزان pH میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
نمودار 4-25- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 45 روز نگهداری بر میزان pH میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
نمودار 4-26- اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین در زمان 90 روز نگهداری بر میزان pH میوه پرتقال هاملین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
فهرست جداول
جدول 1-1- مواد موجود در 100گرم پرتقال پوست کنده………………………………………………………………………………………………………………..8
جدول 1-2- مواد موجود در 100 گرم پوست پرتقال………………………………………………………………………………………………………………………..8
جدول 4-1- جدول نتایج تجزیه واریانس واریانس صفات مورد بررسی در زمان قبل از نگهداری………………………………………………….49
جدول 4-2- جدول نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در زمان 45 روز نگهداری………………………………………………………………49
جدول 4-3- ادامه جدول نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در زمان 45 روز نگهداری……………………………………………………..50
جدول 4-4- جدول نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در زمان 90 روز نگهداری………………………………………………………………50
جدول 4-5- ادامه جدول نتایج تجزیه صفات مورد بررسی در زمان 90 روز نگهداری……………………………………………………………………51
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1–تاریخچه مرکبات
مرکبات در سر تا سر جهان در آب و هوای نیمه گرمسیری، مناطقی که دارای خاک مناسب، رطوبت کافی و در صورت عدم یخبندان پرورش می یابند. نواحی تولید مرکبات در امتداد کمربند وسیعی بوده که از خط استوا شروع شده و در هر دو طرف آن تا عرض 35 درجه شمالی و جنوبی گسترش می‌یابد(عظیمی تبریزی، 1369). گونه‌های متنوع مرکبات بومی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا و مجمع الجزایر مالایا می‌باشد و از آنجا به نواحی دیگر جهان انتشار یافته است. منشأ اصلی همه گونه‌های مرکبات احتمالا ارتفاعات هیمالیا در شمال شرقی هند و برمه می‌باشد که در نتیجه سفرهای دریانوردان به سمت عمان و ایران تا محدوده فلسطین انتقال یافته است(فتوحی قزوینی، 1378؛ فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385). تئوفراست. در سال 1310 قبل از میلاد مسیح از بالنگ و بادرنگ به عنوان اولین گونه مرکبات در تمدن اروپا نام برده است. سایر گونه‌های مرکبات تقریباً تا سال 1400 بعد از میلاد در اروپا ناشناخته بود. بعضی از گونه‌های مرکبات در دوران قبل از مسیحیت به مناطق غربی آسیا نظیر عمان، ایران، فلسطین انتقال یافته است(دانشگر، 1386).
1-1-1–تاریخچه مرکبات در ایران
بنا بر گزارش‌های مورخین، اسکندر مقدونی یکی از گونه‌های مرکبات بنام بالنگ یا بادرنگ را که منشاء آن مناطق جنوبی چین تا هند است، 330 سال قبل از میلاد مسیح در ایران مشاهده کرد. ورود مرکبات در ایران به جزء گونه بالنگ، سابقه ای حدود 400سال دارد(دانشگر، 1386). بنا به استناد تاریخی، ایران دروازه خروج مرکبات از آسیا به سایر مناطق دنیا بود. از زمان صفویه به لحاظ تردد کشتی‌های کشورهای پرتغال در جنوب ایران، بذور پرتقال در اختیار مردم جنوب قرار گرفت و کشت شد(فتوحی قزوینی، 1378؛ فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385؛ دانشگر، 1386). سپس بذور آن از جنوب در حدود 300سال قبل به شمال کشور آورده شد و در محله خرم آباد شهرستان تنکابن کشت گردید. از آن زمان به بعد به ویژه از اوایل سال 1300هجری شمسی، گونه‌ها و ارقام مختلفی از مرکبات وارد ایران شد(فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385).
1-2- جایگاه مرکبات در جهان و ایران
بر اساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی)فائو) سطح زیر کشت مرکبات در جهان در سال 2010 میلادی 7604431 هکتار بوده است که تولیدی معادل 105532587 تن مشتمل بر انواع مرکبات (پرتقال، نارنگی، لیمو، گریپ فروت) داشته اند. در بررسی کشورهای تولید کننده مرکبات به تفکیک مشخص می‌شود که از نظر سطح زیر کشت به ترتیب کشورهای چین، برزیل، نیجریه، مکزیک و آمریکا مقام اول تا پنجم را دارند این در حالی است که بر اساس میزان تولید کشورهای برزیل، آمریکا، چین، مکزیک و اسپانیا در رده اول تا پنجم قرار گرفته‌اند.ایران یکی از کشورهای عمده تولید کننده مرکبات است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده فائو، در سال 1388 سطح زیر کشت مرکبات ایران 288108 هکتار و میزان تولید 4462438 تن و متوسط عملکرد 9/17 تن در هکتار است. و ایران هم از لحاظ میزان تولید و هم سطح زیر کشت در بین کشورهای تولید کننده مرکبات مقام هشتم را دارا است.
بر اساس گزارش سازمان و خوار و بار جهانی (FAO)میزان تولید کل پرتقال در جهان در سال 2010 میلادی 4/66 میلیون تن می‌باشد که از این مقدار 3/36 میلیون تن برای مصرف تازه خوری و 1/30 میلیون تن برای فرآوری استفاده می‌شود.
1-3- مناطق مهم کشت مرکبات در جهان
مرکبات در عرض های جغرافیایی 35-40 درجه نیمکره شمالی و جنوبی در آب و هوای گرمسیری و نیمه گرمسیری به خوبی رشد می‌کند. ولی مرکبات تجاری در مناطقی که دمای بالای 7- درجه سانتی گراد دارد مشاهده می‌شود(Davise and Albrigo, 1994).طبق نظر یلنسکی در سال 1985 پنج ناحیه آب و هوایی پرورش مرکبات در جهان به شرح زیر می‌باشد:
1-مناطق مرطوب سواحل دریاها مانند ژاپن، سواحل دریای سیاه، نیوزیلند که کولتیوارهای مقاوم به سرما مانند نارنگی ژاپن روی پایه نارنج سه برگ پرورش داده می‌شود.
2- نواحی نیمه گرمسیری که دارای آب و هوای مدیترانه ای هستند مانند اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، لبنان و مناطق ساحلی کالیفرنیا. مناطقی که فاقد یخبندان بوده و برای کشت ارقام پرتقال و لیمو مناسب هستند.
3- نواحی خشک نیمه گرمسیری شامل بیابان های جنوب شرقی کالیفرنیا و آریزونا که بخشی از تگزاس می‌باشد. میوه های تولید شده در این مناطق دارای ظاهری خوب و مناسب برای مصرف تازه خوری می‌باشند.
4- نواحی مرطوب نیمه گرمسیری که شامل فلوریدا، بخشی از چین، هندوستان، جنوب آفریقا، آرژانتین و برزیل است. میوه‌ها در این مناطق پوستی نازک و کیفیت رنگ مناسب دارند. میزان عصاره و مواد جامد محلول بالاست، گرچه میوه های تولید شده در این مناطق برای مصرف تازه خوری مناسب است ولی مناطقی مانند فلوریدا و برزیل با دارا بودن صنایع فرآوری بزرگ، اساساً عصاره تغلیظ شده تولید می‌کند.
5- نواحی مرطوب گرمسیری شامل هاوایی، آمریکای مرکزی و مناطقی که دمای آندر طول سال به ندرت کمتر از 3/18 درجه سانتی گراد است و باردهی تمام ارقام در سراسر سال صورت می‌گیرد(Srivastava and Shym, 2002).
1-4- مناطق مرکبات خیز در ایران
1- سواحل دریای خزر
این نواحی از گرگان تا آستارا کشیده شده و ارقام مختلف مرکبات دراین محدوده کشت می شود. محدودیت‌های اقلیمی موجب تراکم بیشتر باغ‌های مرکبات در نواحی چابکسر تا نوشهر و آمل تا بهشهر شده است(فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385).
2-ناحیه مرکزی
این ناحیه شامل استان های فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، جیرفت و کهنوج است. دراین ناحیه شرایط اقلیمی متفاوتی وجود دارد. عرض جغرافیایی پائین تر از 33درجه شمالی است. روزهای آفتابی زیاد و رطوبت نسبی محیط پائین است و متوسط بارندگی این مناطق 300-100 میلی متر است(Ebrahimi, 1983).
3- ناحیه بندرعباس و دریای عمان
در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با عرض جغرافیایی حدود 23 درجه استان‌های بوشهر و هرمزگان با سطح زیر کشت حدود 42457 هکتار باغ مرکبات وجود دارد. این منطقه فاقد یخبندان، رطوبت نسبی بالا(حدود86-53٪) و گرمای زیاد تابستان است. شرایط نامطلوب تابستان و بهار بر کیفیت پرتقال و نارنگی اثر نامطلوب دارد(Ebrahimi, 1983).
1-5- گیاهشناسی مرکبات
مرکبات متعلق به تیره روتاسه، زیر تیره اورانتوئیده، قبیله سیترئه و زیر قبیله سیترینه می باشند. گیاهان این خانواده دارای 33 جنس و بالغ بر 1000گونه می‌باشند که در میان آنها سه جنس سیتروس، نارنج سه برگ و کامکوات دارای ارزش تجاری است و در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند(عظیمی تبریزی، 1369؛ Reuther, 1978). در میان سه جنس مذکور سیتروس دارای ارزش اقتصادی بیشتری بوده و دارای گونه‌های متعددی شامل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، نارنج، لیموشیرین، بالنگ و غیره می‌باشد. از مشخصات این جنس، به صورت درختچه و درخت همیشه سبز و ارتفاع آنها بستگی به شرایط اقلیمی، خاک و نوع پایه بین 3 تا 15 متر است. برگها ساده و دارای دمبرگ ساده یا پایدار، حاوی سلول های روغنی می‌باشد. گلها با داشتن 8-4 گلبرگ ضخیم، سفید، قرمز و یا ارغوانی و 5-4 کاسبرگ و 32-16 پرچم که بوی معطر و شهد فراوان آن توجه بسیاری از حشرات (زنبور عسل) را به خود جلب می‌کند(Reuther, 1978).
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- مرکبات دارای سه نوع گل کامل، گل نر و گل ماده می‌باشند، میوه مرکبات در جنس سیتروس از نوع سته مرکب است که در زیر برون بر لیمویی رنگ آنها کیسه های ترشحی وجود دارد. میان بر آنها سفید و اسفنجی است و درون بر غشایی بوده و به صورت دیواره ای بخشهای میوه را محصور می‌سازد. قسمت گوشتی میوه (درون بر) شامل بخش هایی از موهای تک سلولی بوده که حاوی اسید سیتریک و گلوکز می باشد(شکل1-1). موها از درون بر حاصل شده‌اند و این سته را به طور معمول هسپریدیوم می‌نامند. میوه‌ها بستگی به ارقام، بی بذر و بذردار می‌باشند که در میوه های بذر دار رویان ممکن است به صورت تک رویان و یا چند رویان باشند(صانعی شریعت پناهی، 1358؛Davise and Albrigo, 1994).

شکل 1-1- A: شماتیک اجزاء میوه بالغ مرکبات،B: دیاگرام برش عرضی میوه مرکبات(Pranamornkith, 2009).
1-5-1- پرتقال هاملین
پرتقال رقم هاملین بصورت تصادفی در سال 1879 در نزدیکی فلوریدا شناسایی شد. سال 1347 بذر پرتقال هاملین وارد ایران شد. زودرس ترین پرتقال شمال است و آب و مواد غذایی کافی نیاز دارد و چنانچه مواد غذایی کافی دریافت نکند میوه ریز می‌شود (فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385). میوه اغلب کروی، پوست نازک و غالبا بی بذر (کمتر از 9بذر) می‌باشد. میوه‌ها اغلب بی‌بذر وتخمک عقیم، میزان آب میوه کم در حدود 36 تا 40 درصد، مواد جامد محلول در حدود 8تا 9 درصد، گوشت میوه برنگ نارنجی و زودرس و از ارقام مهم در سراسر دنیا می‌باشد. صدمات فیزیکی وارد بر میوه در حین چیدن شامل شکستن انتهای شاخه میوه، جدا شدن تکمه میوه، فشار، سایش، خراش و ترک خوردن میوه می‌باشد(Ladaniya, 2008) .
1-6- خواص مرکبات
انواع میوه‌های مرکبات حاوی املاح فراوان و سرشار از ویتامین‌های (A, B, C) بوده که از نظر تغذیه و حتی داروئی بسیار مطرح هستند. از نظر شیمیایی پرتقال را منبع غنی ویتامین ث می‌دانند و جالب آنکه پوست آن در بسیاری موارد حتی مغذی‌تر از بخش خوراکی پرتقال است. کارشناسان مؤسسه ملی سرطان آمریکا معتقدند موارد سرطان معده در آمریکا تقریباً کم است، زیرا در تمام ماه‌های سال پرتقال و مرکبات در دسترس همه قرار دارد و بیشتر مردم آنها را مصرف می‌کنند. ویتامین ث یکی از عوامل مهم مهارکننده سرطان است به طوری که این ویتامین را دشمن نیرومندی بر علیه یکی از عوامل شناخته شده سرطان زا یعنی نیتروزامین‌ها می‌شناسند(فتاحی مقدم، 1387). مهمترین ماده مغذی از نظر تولید انرژی در مرکبات کربوهیدرات است. مرکبات حاوی قندهای ساده‌ای چون فروکتوز، گلوکز و ساکاروز هستند. علاوه بر این مرکبات دارای فیبر هستند، کربوهیدرات های پیچیده ای که اثرات مفیدی بر سلامتی انسان دارند. مهم ترین نوع فیبر در مرکبات، پکتیناست که بالغ بر 65 تا 70 درصد از کل فیبر را تشکیل می‌دهد. انواع دیگرشامل سلولز، همی‌سلولز و مقادیر ناچیزی از صمغ‌ها هستند. فیبرها تخلیه معده را به تأخیر انداخته و عمل هضم و جذب را کند می‌کنند که این امر منجر به سیری می‌شود که در رژیم غذایی لاغری مفید می‌باشد و میزان توصیه شده فیبر در روز 25 تا 30 گرم است. یک لیوان آب پرتقال دارای 120 میلی‌گرم ویتامینC یعنی دو برابر مقدار توصیه شده در روز است و علاوه بر آن دارای مقادیری کلسیم، پتاسیم، نیاسین و اسید فولیک است(فتاحی مقدم، 1387).
1-6-1 خواص داروئی پرتقال
1-خوردن پرتقال از سرطان لوزالمعده جلوگیری می‌کند.
2-پوست سفید پرتقال و ورقه های نازک بین بخشهای داخلی پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است.
3-پرتقال ضد سم، ادرار آور و نرم کننده سینه و ضد تهوع است.
4-وجود هورمون های رشد، کلسیم، فسفر، آهن، ویتامینA و ویتامین C در پرتقال، شرایط لازم را برای رشد و نمو استخوان‌ها و عاج سازی به منظور استحکام دندان‌ها فراهم می‌کند؛ برای تقویت و رشد اطفال و نیز تأمین مواد لازم بدن، مصرف آن به زنان باردار و شیرده توصیه می شود(فتاحی مقدم، 1387).
5-مصرف پرتقال به دلیل این که حاوی مواد معدنی کافی به ویژه پتاسیم است، منجر به افزایش حجم ادرار در طول شبانه روز می شود و از این طریق سموم بدن دفع می گردد؛ در نتیجه انسان را با نشاط می سازد.
6-در فصولی که پرتقال فراوان است، بهترین و طبیعی ترین راه مبارزه با یبوست، خوردن روزانه یک تا دو لیوان آب پرتقال است.
7-پرتقال بهترین محرک برای افزایش اشتهاست، به همین دلیل سعی شود آن قبل از غذا میل شود نه بعد از آن.
8-از اسانس پوست مرکبات در صنایع آرایشی استفاده می‌شود.
9-اثر ضد توموری و ضد سرطانی فلاونوئیدهای هیسپریدین و نارنجین در درمان سرطان سینه زنان مؤثر می‌باشد.
10-فلاونوئیدهای مرکبات دارای اثر ضد التهابی، ضد آلرژی و ضد ویروسی می‌باشند(Anonymous, 2005).
1-7- ترکیبات شیمیایی پرتقال
میوه پرتقال یکی از غنی ترین منابع ویتامین ث می‌باشد. البته باید دقت کرد که ویتامین ث در اثر سرما و گرمای زیاد از بین می‌رود. روغن نرولی(Neroli oli)اسانسی است که از گلهای پرتقال استخراج می‌شود که دارای بوئی بسیار مطبوع بوده و خیلی گران است و در عطر سازی از آن استفاده می‌شود (Anonymous, 2009).
جدول1-1- ترکیبات موجود در 100گرم پرتقال پوست کنده(Anonymous, 2009).
آب 86گرم پروتئین 1گرم
نشاسته 0/2گرم کلسیم 12گرم
فسفر 40میلی گرم آهن 20میلی گرم
سدیم 0/4میلی گرم پتاسیم 1میلی گرم
ویتامین آ 200میلی گرم ویتامین ب 1 200واحد
ویتامین ب 2 1واحد ویتامین ب 3 0/4میلی گرم
ویتامین ث 50 میلی گرم جدول1-2- ترکیبات موجود در 100گرم پوست پرتقال(Anonymous, 2009).
آب 70میلی گرم پروتئین1/5گرم
موادچربی 0/2میلی گرم مواد نشاسته‌ای 25میلی گرم
کلسیم 160میلی گرم فسفر 20میلی گرم
آهن 0/8میلی گرم سدیم3میلی گرم
پتاسیم 0/2میلی گرم ویتامین آ42واحد
ویتامین ب1 12میلی گرم ویتامین ب 20/1میلی گرم
ویتامین ب 3 1 میلی گرم ویتامین ث 135میلی گرم
از تجزیه قسمت خوراکی 100 گرم پرتقال علاوه بر آب موادی مانند پکتین، لیگنین، هورمون‌های رشد، اسانس‌ها، آنزیم‌های پراکسیداز و مواد معدنی شامل: 3 میلی‌گرم سدیم، 12 میلی‌گرم منزیوم، 22 میلی‌گرم فسفر، 10 میلی‌گرم گوگرد،3 میلی‌گرم کلر،187 میلی‌گرم پتاسیم، 43 میلی‌گرم کلسیم، 50/0 میلی‌گرم منگنز، 40/0 میلی‌گرم مس و 17/0 میلی‌گرم روی می‌باشد(Anonymous, 2009) .
1-8- کیفیت ظاهری میوه مرکبات
کیفیت ظاهری میوه از قبیل رنگ و شکل، تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. ترکیبی از رنگدانه‌های مختلف شامل کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و لیکوپن در تشکیل رنگ پوست مرکبات نقش دارند(Davise and Albrigo, 1994).رنگ دانه های زرد، نارنجی و قرمز جزء رنگیزه‌های کاروتنوئید و لیکوپن هستند. سنتز کاروتنوئیدها با افزایش دما به بالای 35 درجه سانتی گراد کاهش می یابد. بنابراین عدم تغییر رنگ میوه از سبز به زرد و نارنجی تابع دمای بالای محیط است. بعضی از ارقام مرکبات که دارای مقادیر زیادی رنگدانه آنتوسیانین هستند برای کامل شدن رنگ پوست به مدت نسبتاً طولانی نیاز به دمای پایین دارند. علاوه بر درجه حرارت، وضعیت رشد درخت نیز در تعیین رنگ پوست دخالت دارد. هر قدر رشد درخت زیاد و درخت قوی باشد پوست میوه‌ها کمتر رنگ می‌گیرند.از آنجائیکه نور برای سنتز کاروتنوئیدها و آنتوسیانین‌ها ضروری است لذا رشد درخت در مناطق با نور کم موجب کاهش رنگ گیری پوست میوه می‌شود(Davise and Albrigo, 1994).
1-9- کیفیت میوه مرکبات
میوه مرکبات به طور معمول از 85 تا 90 درصد آب تشکیل شده است. 75 تا 80 درصد مواد جامد محلول را کربوهیدرات‌ها تشکیل می‌دهند. تنظیم میزان و نحوه تجمع کربوهیدرات در میوه بر کیفیت میوه تأثیر زیادی دارد(فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385).نسبت مواد جامد محلول در ارتفاعات پائین مناطق گرمسیری، به سرعت افزایش می‌یابد. ولی در مناطق سرد و ساحلی خیلی کند افزایش می‌یابد. مرکبات مناطق مرطوب نیمه گرمسیری همراه با زمستان‌های گرم مثل برزیل بیشترین تجمع مواد جامد محلول را دارند. مقدار اسید در نقاط کم ارتفاع گرمسیری به سرعت 5/0 تا 2 درصد کاهش می‌یابد. به همین دلیل آب میوه در این مناطق، به علت فقدان اسیدیته بی‌مزه است(Davise and Albrigo, 1994).
قند یکی از ترکیبات مهم تعیین کننده کیفیت میوه است. محتوای قندی میوه تحت شرایط محیطی، نور و رطوبت خاک قابل تغییر است(Ha–a etal., 2001). اسید غالب در عصاره میوه مرکبات اسید سیتریک است که در چرخه تری کربوکسیلیک اسید ساخته می‌شود و در میوه‌های جوان حدود 50 درصد حجم میوه را شامل شده و به مرور کاهش می‌یابد(فتوحی قزوینی، 1378).مقدار اسید آسکوربیک در میوه‌های بالغ مرکبات به طور نسبی بالاست ولی غلظت آن درپوست میوه بالاتر است(Hans and Peter, 1995).
1-10- برداشت میوه مرکبات
میوه مرکبات غیر کلیماکتریک بوده و افزایش در اوج تنفسی و تولید اتیلن در مراحل رسیدن میوه مشاهده نمی‌شود گرچه پوست پرتقال تحت شرایط خاصی تولید اتیلن می‌کند(Alonso and Granell, 1995).برداشت میوه در زمان مناسب بر کیفیت میوه، مدت نگهداری، ابتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های گوناگون تأثیر زیادی دارد. میوه مرکبات 6 تا12 ماه روی درخت می‌ماند. در نواحی گرمسیری مدت نگهداری روی درخت طولانی‌تر است.به منظور تعین شاخص زمان برداشت چندین روش وجود دارد که عبارتند از:
الف- رنگ پوست میوه: رنگ پوست شاخص مناسبی برای مناطق نیمه گرمسیر نیست زیرا تغییر رنگ سبز به زرد نیاز به سرما دارد. برای تعیین رنگ از زاویه رنگ و یا کروما استفاده می‌شود.
ب- طعم میوه: این شاخص با توجه به ذائقه افراد مختلف متفاوت است و نمی تواند معیار دقیقی باشد.
ج- فاکتورهایی چون درصد کل مواد جامد محلول(TSS)،درصد اسید قابل تیتر(TA)، نسبتTSS/TA و مقدار آب میوه به عنوان شاخص‌های بلوغ میوه استفاده می‌شوند.شاخصTSS/TAدقیق‌تر از سایر شاخص‌ها بوده و با توجه به شرایط آب و هوایی در هنگام رسیدن میوه، مقدار آن در همان منطقه تعیین می‌شود(فتاحی مقدم و فقیه نصیری، 1384).
1-11- ارزیابی ضایعات پس از برداشت مرکبات
اگر چه میوه مرکبات جزء میوه های نافرازگرا می باشد، اما ترکیبات موجود در میوه آن بسته به دما و مدت نگهداری تغییر می‌کند یعنی هر چقدر مدت نگهداری طولانی‌تر باشد این ترکیبات ممکن است بیشتر تغییر کنند.(Lester and Hodges, 2007)آنچه که باعث کاهش ماندگاری میوه می‌شود، افزایش تنفس در میوه می‌باشد. تیمارهای پیش از نگهداری نظیر روش‌های ضد عفونی، کاربرد پوشش پلاستیکی، استفاده از واکس ومواد تنظیم کننده و عوامل محیطی در نگهداری نظیر میزان رطوبت، دما، سرعت حرکت هوا در انبار و ترکیب اتمسفر انبار می‌تواند کاهش دهنده یا تسریع کننده تنفس باشد. افزایش تنفس باعث کاهش مقدار قندها و اسیدهای موجود در میوه نظیر اسید آسکوربیک (ویتامین ث) می‌گردد(Larrigaudiere et al., 2002).بطور کلی آنچه بیش از موضوع تولید مرکبات حائز اهمیت می‌باشد، نگهداری و حمل و نقل درست است که هزینه‌های انجام شده را برگشت خواهد داد. در صورت عدم اجرای انبارداری با روش های درست و یا نگهداری و یا برداشت غیر اصولی حجم زیادی از محصول در کوتاه مدت از بین می‌رود(زارعی و همکاران، 1384).
در حال حاضر، ضایعات محصولات فساد پذیر کشاورزی از جمله مرکبات به دلایل متعددی از جمله عدم رعایت زمان مناسب برداشت و اصول صحیح در برداشت، جابجایی، حمل و نقل و نگهداری این نوع محصولات به وجود می آید و از معضلات مهم کشور در بخش کشاورزی می‌باشد. طبق برآوردهای انجام شده میزان ضایعات مرکبات بین 31-28 درصد تخمین زده شده است(فتوحی قزوینی، 1378). اگر این رقم ضایعات به طور متوسط 30 درصد فرض شود، حدود1/1 میلیون تن میوه مرکبات پس از تولید با هزینه‌های بسیار زیاد، ضایع شده و از بین می‌رود.
1-11-1-عوامل ایجاد ضایعات در میوه مرکبات در دوران نگهداری
پوسیدگی پس از برداشت مهمترین فاکتوری است که عمر بسیاری از محصولات آبدار برداشت شده را محدود می‌سازد. تمام میوه‌ها و سبزیهای تازه، قبل از بسته بندی جهت بازارهای محلی یا صادرات باید عاری از گرد و غبار، عوامل بیماری‌زا و مواد شیمیایی باشند. در طی نگهداری طولانی مدت بدلیل تغییرات فیزیولوژیکی که در محصول انجام می‌گیرد باعث می‌گردد عامل بیماریزا بتواند در میوه رشد کند و آسیب پذیری نسبت به بیماری‌های پس از برداشت افزایش یابد(Eckert and Ogawa, 1998).
میوه‌های نابالغ مرکبات معمولاً فاقد کیفیت می‌باشند از طرفی تأخیر در برداشت میوه، به علت شروع مراحل رسیدن و پیری، باعث حساس‌تر شدن بافت آنها نسبت به حمله عوارض بیماری‌زا می‌شود. بنابراین کند کردن تغییراتی که با این مراحل در ارتباط می‌باشند، می‌تواند باعث افزایش ماندگاری این محصولات و کاهش پوسیدگی در آنها گردد(فتوحی قزوینی، 1378؛ larkin etal., 1998).از مهمترین عوامل پوسیدگی میوه‌های مرکبات در سردخانه، کپک آبی و کپک سبز گزارش شده است(larkin etal., 1998).کپک سبز و آبی از طریق زخم‌ها و منافذ روی پوست وارد میوه می‌شوند و در صورتیکه کنترل مؤثری انجام نشود باعث ضایعات پس از برداشت میوه مرکبات قبل از رسیدن به دست مصرف کننده می‌شود(گلشن تفتی وشاه بیگ، 1383). چنانچه آسیب‌های مکانیکی وارد به میوه توسط روشی مانند کیورینگ درمان نشود، فساد و از بین رفتن محصول زیاد خواهد بود. چنانچه یک میوه سالم نیز مدتی در تماس مستقیم با میوه آلوده باشد برخی عوامل بیماریزا می‌توانند آن را مورد حمله قرار دهند. بنابراین یک میوه آلوده در میان توده‌ای از میوه‌های سالم در انبار می‌تواند فساد زیادی ایجاد کرده و خسارت زیادی به همراه داشته باشند(علوی و آهو منش، 1367.(Hokkanenetal., 1995;از آنجائیکه تقاضای مصرف کننده،تولید مواد غذایی عاری از مواد شیمیایی مضراست. توسعه روشهای جایگزین برای کنترل پوسیدگی ضروری می‌باشد(فتوحی قزوینی،1378.(Larkin et al., 1998;
1-11-2- سرمازدگی مرکبات
اغلب گیاهانی که خاستگاه حاره‌ای دارند و بسیاری از گیاهانی که خاستگاه نیمه حاره ای دارند نسبت به سرمازدگی حساس هستند. این امر باعث می‌شود که محصولات در دوره نگهداری در صورت کاهش دما صدمه ببینند. شدت آسیب به بافت‌های حساس به سرما با کاهش دما و افزایش طول مدت قرار گرفتن در معرض دمای پائین بیشتر می‌شود. سرما کل سیستم متابولیک سلول را تغییر می‌دهد و این در حالی است که برخی فرآیندها به سرعت احیاء می‌شوند، اما روند احیای برخی فرایندها آهسته‌تر است. سرما بر کل محیط داخلی تک‌تک سلول‌ها و مولکول‌ها تأثیر می‌گذارد. واکنش‌های آنزیمی، سرعت انتشار مواد و خصوصیات انتقال غشاء همگی تحت تأثیر سرما قرار می‌گیرند. بنابراین احتمال دارد که سرمازدگی مستقیماً حاصل این اثرات باشد.(Anonymous, 2002)
خسارت سرما در میوه مرکبات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
1- خسارت وارده به پوست میوه
شب‌های سرد و مرطوب موجب می‌شود که غدد حاوی مواد روغنی موجود در پوست میوه مرکبات ترکیده و
مواد روغنی آنها روی پوست پخش شود. تراوش این مواد موجب سوختگی سلول‌های پوست واقع در فواصل بین این غدد شده و موجب چروکیدگی آنها خواهد شد. اگر شدت سرمازدگی زیاد باشد لکه های آب گزیده نیز روی پوست میوه دیده می‌شود. عوارض ایجاد شده روی سطح پوست میوه مرکبات قابل جبران نیست(عدولی، 1387).
2- خسارت وارد به گوشت میوه
آب گزیدگی غشاء در پره های میوه و ته نشین شدن هیسپریدین روی غشاء پره ها(در پرتقال) یا در داخل گوشت میوه(نارنگی) و نیز رسوب نارنجین(در گریپ فروت) از 5 تا 10 روز پس از یخ زدگی میوه آغاز می‌شود. کیسه‌های آبدار یخ زده، عصارۀ درون خود را از دست داده و این عصاره به سمت پوست میوه به حرکت در آمده و در آنجا در اثر تبخیر از میوه خارج می‌شود. به این ترتیب کیسه‌های آبدار از میان رفته و دارای پره های توخالی خواهند بود(عدولی، 1387).
1-12- اهمیت کاربرد فن آوری پس از برداشت در مرکبات
پرتقال بعد از سیب از نظر میزان مصرف دومین میوه‌ای است که در جهان مورد مصرف عموم مردم است(فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، 1385). با توجه به نقش مرکبات در صادرات غیر نفتی کشور و به منظور افزایش طول عمر نگهداری این میوه، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته تا بتوان با روش های مختلف شیمیایی و بویژه فیزیکی، کیفیت میوه‌ها را در طول مدت نگهداری حفظ کرد. تیمار میوه قبل از نگهداری اهمیت خاصی در حفظ سلامتی میوه در طول نگهداری دارد. استفاده از پوشش پلی‌اتیلنی در جلوگیری از کاهش وزن و همچنین حفظ سفتی بافت میوه(Sharkeyetal., 1985)،استفاده از واکس برای جلوگیری از چروکیده شدن(شاه بیگ،1381؛ راحمی، 1384) و استفاده از تیمارهای قبل از نگهداری مانند مواد تنظیم کننده(Larrigaudieretal., 2002)برای حفظ کیفیت مؤثر می‌باشد.
1-13- فن آوری تولید محصولات سالم
امروزه نیاز و تقاضای مصرف کنندگان در داخل کشور و همچنین کشورهای وارد کننده به میوه‌های ارگانیک که طی مراحل تولید وحمل و نقل آنها از هیچگونه سموم و مواد شیمیایی استفاده نشده باشد رو به افزایش است زیرا باقیمانده سموم ناشی از مصرف قارچ کش‌ها و حشره کش‌ها که سبب آلودگی محیط زیست گردیده وسلامتی انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد، یک موضوع جدی است. از آن گذشته بعضی از کشورهای وارد کننده محصولات کشاورزی به شرط اعمال تیمارهای غیر شیمیایی و مشروط بر نداشتن باقیمانده سموم اجازه ورود محصولات را به کشور خود داده و قوانین قرنطینه‌ای سختی را برای ورود محصولات کشاورزی به اجرا گذاشته‌اند(Shahbake etal.,1994). با توجه به مضرات استفاده از سموم شیمیایی برای انسان و محیط زیست، استفاده از موادی که اثرات سوء و زیان آور در انسان و محیط به همراه نداشته باشند حائز اهمیت می‌باشد(Qadir and Hashinaga, 2001).بنابراین استفاده از ترکیبات طبیعی و سازگار با گیاه، طبیعت و انسان برای تولید محصولات کشاورزی و باغبانی ارگانیک مورد توجه می‌باشد، که نه تنها محصول عاری از مواد شیمیایی خطرناک است، بلکه دارای ارزش غذائی و داروئی بالاتر نیز می‌باشد(اصغری، 1385). ترکیبات طبیعی مانند جیبرلین‌ها و پلی‌آمین‌ها می‌تواند در فرمولاسیون‌های کشاورزی بصورت قبل از برداشت و پس از برداشت مورد استفاده قرار گیرد که از نظر اقتصادی به صرفه می‌باشد.(Serrano etal., 2004)
1-14-کشف جیبرلین ها
جیبرلین ها پس از سال 1937 یکی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی (جزء پنج هورمون کلاسیک) شناخته شدند و بیش از 112 نوع جیبرلین تا سال 1998 شناسایی شد(Pranamornkith, 2009).قبل از شناسایی هورمون جیبرلین، پژوهشگران برنج‌های با رشد طولی زیاد را مشاهده کرده و پی بردند که عامل طویل شدن نشاء های برنج قارچ جیبرلا فوجی کوریمی باشدکه بعدها ترکیبات مربوطه رااز گیاهان سالم استخراج کردند. گیاهان حاوی جیبرلین های گوناگون زیادی هستند و ساختار شیمیائیشان نسبت به اکسین واضح تر است و همگی بر پایه اسکلت جیبرلین 5-حلقه با گروه های جانبی متفاوت است.بعد از سال 1950 با شناسایی ترکیبات متعددی از جیبرلین‌ها و با نامگذاری بر اساس شماره گذاری، GA3 راکه عامل اسیدی دارد و در فعالیتهای بیولوژیفعال است را اسید جیبرلیک نامیدند.(Opik and Rolfe, 2005)
1-15- اسید جیبرلیک
بطور کلی جیبرلین‌ها از ترکیبات تحریک کننده رشد هستند که در غلظت‌های پائین فعال هستند اما بطور نسبی مقدار کمی بطور بیولوژی فعال هستند مانندGA1،GA4، GA7وGA3 و بقیه به نظر می‌رسد که پیش ماده بقیه جیبرلین ها یا ترکیبات غیر فعال هستند. اگر چه ساختار شیمیایی اسید جیبرلیک تا سال 1950 ناشناخته بود. اما طی قرن ها پیش گیاهان پاکوتاه نیز وجود داشتند که در حال حاظر علت پاکوتاهی یعنی مشکل در سنتز جیبرلین در این گیاهان مشخص شده است. بکار بردن غلظت های متفاوت جیبرلین در این گیاهان پاکوتاه باعث افزایش طول میان گره‌ها شد. اثرات جیبرلین‌ها در تحریک رشد نامحدودند. از اثرات دیگر جیبرلین‌ها در گیاهان به این موارد می توان اشاره کرد:ایجادپارتنوکارپی در برخی گونه ها، تاخیر در پیری برگ و ریزش، شکستن خواب بذور(فعال کردن اندوخته های بذری) و تحریک گلدهی در گیاهان روز بلند.بعلاوه اثرات زیاد دیگری نیز امکان دارد ایجاد شود که در اثر عمل متقابل با دیگر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی می‌باشد.(Opik and Rolfe, 2005)

شکل1-2- ساختار شیمیایی اسید جیبرلیک.(Opik and Rolfe, 2005)
1-16- مسیر بیوسنتز جیبرلین‌ها

پاسخ دهید