دانلود فایل - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"”(سایت دانلود پژوهش )”\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید2-1-3- ال-کارنیتین در مواد غذایی 13
2-1-4- فرمهای تجاری ال-کارنیتین 15
2-2- مروری بر تئوریها و مطالعات صورت گرفته بر روی واکنشهایحیاتی ال-کارنیتین 16
2-2-1- عملکرد بیولوژیک ال-کارنیتین 16
2-2-2- محافظت و تنظیم تعادل غشای سلولی توسط ال-کارنیتین 17
2-2-3- جذب، انتقال و دفع ال-کارنیتین 17
2-2-3-1- جذب 17
2-2-3-2- انتقال 18
2-2-3-3- دفع 18
2-2-4- بیوسنتز ال–کارنیتین 19
2-2-5- متابولیسم ال–کارنیتین 21
2-3- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجّه به ال-کارنیتین 23
2-3-1- کمبود و اختلالات ناشی از کمبود ال–کارنیتین 23
2-3-1-1- اختلالات اولیه 23
2-3-1-2- اختلالات ثانویه 23
2-3-2- اختلالات متابولیسم ال-کارنیتین 24
2-3-3- اثرات جانبی مصرف ال–کارنیتین 25
2-4- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اهمیت ال-کارنیتین در سایر حیوانات غیر از طیور 25
2-4-1- نوزاد حیوانات 25
2-4-2- نشخوار کنندگان 26
2-4-3- ماهی 26
2-4-4- حیواناتخانگی و مسابقهای 26
2-4-5- خوک 27
2-4-6- انسان 27
2-5- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره ال-کارنیتین در طیور 28
2-5-1- ال-کارنیتین در تغذیهطیور 28
2-5-2- ال–کارنیتین در تغذیهخروسها 28
2-5-3- ال-کارنیتین در تغذیه مرغان مادرگوشتی 28
2-5-4- ال– کارنیتین در تغذیه مرغانتخمگذار 29
2-5-6- اثرات تغذیهای ال–کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه جوجهگوشتی 29
2-5-7- اثر مکمل ال–کارنیتین روی سیستمایمنی جوجههایگوشتی 34
2-6- مروری بر منابع و کلیات موجود در مورد پروتئینها و اسیدهایآمینه 36
2-6-1- تعریف 36
2-7- مروری بر مطالعات صورتگرفته بر روی تئوریها، عوامل و تعاریف مرتبط به پروتئین و اسیدهایآمینه در تغذیه طیور 38
2-7-1- اسیدهایآمینه سنتتیک در تغذیه طیور 38
2-7-2- بیان حداقل احتیاجات اسیدهایآمینه 38
2-7-3- محاسبه احتیاجات روزانه پروتئین جوجههای در حال رشد 39
2-7-4- عوامل مؤثر بر قابلیت هضم و قابلیت دسترسی اسیدهایآمینه 39
2-7-5- ترتیب محدودیت اسیدهایآمینه 39
2-7-6- عوامل مؤثر بر نیاز طیور به اسیدهایآمینه 40
2-7-6-1- عوامل مؤثر بر مصرف خوراک 40
2-7-6-1-1- تنش ایمونولوژیکی 40
2-7-6-1-2- دمای محیط 40
2-7-6-1-3- گونه طیور 40
2-7-6-1-4- جنس طیور 41
2-7-6-1- 5- سن طیور 41
2-7-6-2- عوامل جیرهای 41
2-7-6-2-1- سطح پروتئین جیره 41
2-7-6-2-2- سطح انرژی جیره 41
2-7-6-2-3- عدمتوازن اسیدهایآمینه 41
2-7-6-2-4- اثرات ویتامین و کوکسیدیواستاتها 41
2-7-6-2- 5- ناهمسازی 42
2-7-6-2-6- پراکسیداسیون اسید چرب 42
2-7-6-2-7- عوامل ضدتغذیهای 42
2-7-6-2-8- افزودنیها 42
2-8- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجه به پروتئینها و اسیدهایآمینه 42
2-8-1- اثرات کمبود پروتئین و اسیدهایآمینه در طیور 42
2-8-2- اثرات نامطلوب اسیدهای‌آمینه 43
2-8-2-1- اثرات متقابل اسیدهایآمینه 44
2-8-2-2- عدمتوازن اسیدهایآمینه 44
2-8-2-3- سمیّت اسیدهایآمینه 44
2-9- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسیدآمینه لیزین و اهمیت آن در تغذیه طیور 45
2-9-1- لیزین 45
9-2-2- لیزین مورد نیاز جوجههایگوشتی 45
2-9-3- لیزین مواد خوراکی 46
2-9-4- قابلیت دسترسی لیزین در مواد خوراکی مختلف 46
2-9-5- عوامل مرثر بر قابلیت دسترسی لیزین 47
2-9-5-1- نحوه خوراک دادن 47
2-9-5-2- میزان حرارت خوراک در فرایند تولید 47
2-9-5-3- اثر مواد معدنی 48
2-9-5-4- استرس ایمنولوژیکی 48
2-9-5-5- دمای محیط 48
2-9-5-6- جنس 49
9-2-6- اثر لیزین در مقابله با استرسگرمایی 49
2-9-7- اثر لیزین بر مصرفخوراک و رشد 49
2-9-8- اثر لیزین بر ترکیبلاشه 50
2-9-9- اثر لیزین بر عملکرد پرنده 51
2-9-10- اثر لیزین بر گوشت سینه 52
2-9-10- جذب لیزین و مواد غذایی 53
2-9-11- روشهای مصنوعی تولید لیزین 53
2-9-11-1- روش تخمیری (تولید مستقیم اسیدهایامینه از منابع کربنی) 53
2-10- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسید امینه متیونین و اهمیت آن در تغذیه طیور 54
2-10-1- متیونین 54
2-10-2- متیونین در جیره طیور 55
2-10-3- اهمیت S-آدنوزیل متیونین و واکنشهای متیلاسیون 56
2-10-4- بررسی متابولیسم متیونین 57
2-10-5- اثر متیونین بر رشد و عملکرد 60
2-10-6- نقش تغذیه اسیدهایآمینهگوگرددار بر شاخصهای خونشناختی و پروتئینخون 61
2-10-7- اثر متیونین بر ترکیب لاشه 61
2-10-8- اثر متیونین افزایش وزن 62
2-10-9- اثر متیونین روی مصرف غذا و ضریبتبدیل غذا 62
2-10-10- اثر متیونین روی درصد وزن لاشه و درصد وزن سینه 62
2-11- معرفی پارامترهای مورد مطالعه(فلور میکروبی و پارامترهای خون) 63
2-11-1- مروری بر اهمیت مطالعات انجامگرفته بر میکروفلوارای روده 63
2-11-1-2- بررسی اهمیت رودهکور(سکوم) بر روی میکروفلورای روده 65
2-11-1-2-1- ساختار رودهکور 65
2-11-1-2-2- نقش رودهکور درهضم 65
2-11-1-2-3- جمعیت باکتریایی رودهکور 66
2-11-1-3- معرفی جمعیت فلور میکروبی و نقش آنها در دستگاهگوارش 66
2-11-1-3-1-کُلیفُرمها 67
2-11-1-3-2- اِشریشیاکُلی 68
2-11-1-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 68
2-11-1-3-4- انتروکوک 69
2-11-2- مروری بر مطالعات انجام گرفته روی بعضی از تئوریها و مطالب مرتبط با پارامترهای خون 69
2-11-2-1- لیپوپروتئینها 70
2-11-2-1-1- اهمیت بالینی لیپیدها 70
فصل سوم: مواد و روشها 72
3-1- محل اجرای آزمایش 73
3-2- موقعیت و ابعاد سالن 73
3-3- آماده سازی سالنپرورش 74
3-4- روش آزمایشات 75
3-5- شرایط محیطی پرورش 75
3-5-1 دما 75
3-5-2 رطوبت 75
3-5-3- تهویه 75
3-5-4- نور 76
3-5-5- دانخوری و آبخوری 76
3-6- برنامههای بهداشتی و واکسیناسیون 76
3-6-1- واکسن برونشیت مرحله اول 76
3-6-2- واکسن نیوکاسل مرحله اول 77
3-6-3- واکسن گامبورو مرحلهاول 77
3-6-4- برونشیت مرحله دوم 78
3-6-5- واکسن نیوکاسل مرحله دوم 78
3-6-6- واکسن گامبورو مرحله دوم 79
3-7- مدل و ماده آزمایشی 79
3-8- تنظیم و تهیه جیرههای آزمایشی 81
3-8-1- لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC 83
3-9- نمونهبرداری خون 83
3-10- پارامترهایهای خون 83
3-11- میکروفلورای روده 84
3 -11-1-کارهای قبل از شروع کشتمیکروبی 84
3-11-1-1- تهیه پِپتونواتر 84
3-11-1-2- تهیه محیطکشت مککانکی آگار (محیطکشت جامد) 85
3-11-1-3- تهیه محیطکشت ای . ام . بی آگار (محیطکشت جامد) 85
3-11-1-4- تهیه محیطکشت نوترینت آگار (محیطکشت جامد) 85
3-11-1-5- تهیه محیطکشت ام.آر.اس آگار (محیطکشت جامد) 86
3-11-1-6- تهیه محیطکشت روگاسا آگار (محیطکشت جامد) 86
3-11-1-7- تهیه محیطکشت آزاید آگار (محیطکشت جامد) 86
3-11-2- روش کار کشت فلور میکروبی رودهکور 87
3-12- چگونگی تجزیه و تحلیل آماری 88
3-12-1- مدل آماری طرح 88
3-12-1-1-آزمایشات فاکتوریل 88
3-12-1-1-1- فاکتور 88
3-12-1-1-2- سطح 88
3-12-1-1-3- تیمار 88
3-12-1-1-4- اثر متقابل 89
3-12-1-1-5- اثرات تشکیل دهنده تیمار در آزمایشات فاکتوریل 89
3-12-2- تجزیه و تحلیل آماری 89
فصل چهارم: نتایج 90
4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی بعضی از پارامترهای خونی 93
4-2- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی 94
4-3- اثر متقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی 95
4-4- گلوکز خون 96
4-5- اوریک اسید خون 99
4-6- تری گلیسرید خون 102
4-7- پروتئین خون 105
4-8- آلبومین خون 108
4-9- کلسترول خون 111
4-10- LDL خون 114
4-11- HDL خون 117
4-12- VLDL خون 120
4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور 123
4-14- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکو 124
4-15- اثرمتقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور 125
4-16- جمعیت کل باکتریهای هوازی 126
4-17- جمعیت باکتری تولید کننده اسیدلاکتیک 129
4-18- باکتری اشریشیاکلی 132
4-19- کلی فرم 135
4-20- لاکتوباسیل 138
4-21- انتروکوک 141
فصل پنجم: بحث 144
5 – 1- پارامترهای خون 145
5 -1-1- گلوکز 145
5- 1 -2-کلسترول 145
5-1- 3-تریگلیسرید 146
5- 1- 4- اسید اوریک 146
5-1-5- پروتئین وآلبومین خون 147
5-1-6- لیپوپروتئینهای خون(LDL، HDL، VLDL) 147
5-2- میکروفلورای روده 148
5-2-1-کلیفرم 148
5-2-2- اشریشیاکلی 148
5-2-3- لاکتوباسیلوس و باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک 148
5-2-4- انتروکوک‌ها 149
5-2-5- باکتری هوازی 149
5-3- نتیجهگیری 149
5-4- مسائل و چالشهای این پژوهش 150
5-5- پیشنهادات 150
فصل ششم: فهرست منابع 151
چکیده انگلیسی 171
فهرست جداول جدول1-1- درصد پروتئین گوشت و ضریب تبدیل خوراک در حیوانات مختلف 4
جدول1-2- مقایسه برخی از استانداردهای تولید جوجه گوشتی ایران با ترکیه و امریکا 5
جدول 2-1- نام شیمیایی ، فرمول شیمیایی و فرمول ساختمانی ال–کارنیتین 12
جدول 2-2- مقدار ال– کارنیتین موجود در مواد غذایی (میلیگرم در کیلوگرم) 14
جدول 2-3 – مقدار ال–کارنیتین موجود در شیر پستانداران 18
جدول 2- 4 – فرمهای مختلف کمبود ال–کارنیتین 24
جدول2-5- عناصر و نسبت آنها در ساختمان پروتئینها 36
جدول2-6- طبقهبندی پروتئینها 37
جدول 2-7- محدودیت اسیدآمینه خوراک در جیره طیور 40
جدول 2–8– مقدار لیزین جیره جوجهگوشتی و وابستگی ان با پروتئین و انرژی قابل متابولیسم خوراک 45
جدول 2 – 9– درصد لیزین چند ماده خوراکی 46
جدول2-10- متابولیسم لیپوپروتئینها 71
جدول 3-1 شرایط دمایی تأمین شده در کل دوره پرورش 75
جدول 3-2 برنامه واکسیناسیون 79
جدول3-4- جدول سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بهکار رفته در این پژوهش 80
جدول 3-5- ترکیب دان مصرفی در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی 81
جدول 3-6- مواد مغذی جیره پایه آزمایشی در دورههای آغازین، رشد و پایانی 82
جدول 3-7- ترکیب مولتیویتامین دوره آغازین ، رشد و پایانی (در هر کیلوگرم) 82
جدول 3-8- میزان لیزین- متیونین اضافی در این پژوهش در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی 83
جدول4-1- مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین 93
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- جدول4-2- مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی 94
جدول4-3- مقایسه میانگین های پارامترهای خونی(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها 95
جدول4-5 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی گلوکز خون 96
جدول 4-6- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی اوریک اسید خون 99
جدول4-7 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی تری گلیسرید خون 102
جدول4-8 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی پروتئین خون 105
جدول4-9 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی آلبومین خون 108
جدول4-10- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلسترول خون 111
جدول4-11 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی LDL خون 114
جدول4-12 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر رویHDL خون 117
جدول4-13 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین ابر رویVLDL خون 120
جدول 4-14-مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین 123
جدول4-15- مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی 124
جدول4-16- مقایسه میانگین جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها 125
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت کل باکتریهای هوازی 126
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت باکتری تولیدکنندهاسیدلاکتیک 129
جدول 4-18- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی باکتری اشریشیاکلی 132
جدول4-19- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلیفرم 135
جدول4-20- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی لاکتوباسیل 138
جدول4-21- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی انتروکوک 141

فهرست نمودارها نمودار4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی گلوکز خون 97
نمودار4-2- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین روی گلوکز خون 97
نمودار4-3- اثر تیمارها روی گلوکز خون 98
نمودار4-4- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی اوریک اسیدخون 100
نمودار4-5- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی اوریک اسید خون 100
نمودار4-6- اثر تیمارها روی اوریک اسیدخون 101
نمودار4-7- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی تریگلیسرید خون 103
نمودار4-8- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی تریگلیسرید خون 103
نمودار4-9- اثر تیمارها روی تریگلیسرید خون 104
نمودار4-10- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی پروتئین خون 106
نمودار4-11- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی پروتئین خون 106
نمودار4-12- اثر تیمارها روی پروتئین خون 107
نمودار4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی آلبومین خون 109
نمودار4-14- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی آلبومین خون 109
نمودار4-15- اثر تیمارها روی آلبومین خون 110
نمودار4-16- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کلسترول خون 112
نمودار4-17- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کلسترول خون 112
نمودار4-18- اثر تیمارها روی کلسترول خون 113
نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی LDL خون 115
نمودار4-20- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی LDL خون 115
نمودار4-21- اثر تیمارها روی LDL خون 116
نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی HDL خون 118
نمودار4-23- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی HDLخون 118
نمودار4-24- اثر تیمارها روی HDLخون 119
نمودار4-25- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی VLDL خون 121
نمودار4-26- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی VLDL خون 121
نمودار4-27- اثر تیمارها روی VLDLخون 122
نمودار4-28- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای هوازی 127
نمودار4-29- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای هوازی 127
نمودار4-30- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتریهای هوازی 128
نمودار4-31- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک 130
نمودار4-32- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک 130
نمودار4-33- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری های تولیدکننده اسیدلاکتیک 131
نمودار4-34- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی 133
نمودار4-35- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی 133
نمودار4-36- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی 134
نمودار4-37- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت کلیفرمها 136
نمودار4-38- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کلیفرمها 136
نمودار4-38- اثر تیمارها روی جمعیت کلیفرمها 137
نمودار4-39- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل 139
نمودار4-40- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل 139
نمودار4-41- اثر تیمارها روی جمعیت کل جمعیت باکتری های لاکتوباسیل 140
نمودار4-42- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت انتروکوکها 142
نمودار4-43- اثر سطوح لیزین – متیونین اضافی روی کل جمعیت انتروکوکها 142
نمودار4-44- اثر تیمارها روی کل جمعیت انتروکوکها 143

فهرست شکلها شکل 1-1- ساختمان مولکولی اسید‌آمینه لیزین 8
شکل 1 – 2– فرم مولکولی اسید‌آمینه متیونین 9
شکل 2-1- بیوسنتز ال-کارنیتین 20
شکل 2 – 2- متابولیسم ال–کارنیتین 22
شکل 2-3- اکسیداسیون دنباله های متیونین در پروتئینها به متیونین سولفوکسید و واکنش ترمیم پروتئین توسط متیونین سولفوکسید ردوکتاز 55
شکل 2-4- -Sآدنوزیل متیونین 57
شکل 2-5- نمای شماتیک متابولیسم متیونین 58
شکل3-1- عکس هوایی محل پژوهش 73

چکیده
موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ال-کارنیتین و سطوح لیزین- متیونین اضافی بر روی میکروفلورای روده و پارامترهایخونی جوجههایگوشتینَر سویه راس 308 صورت گرفت.
این آزمایش به فُرم فاکتوریل در قالب طرح کاملا ً تصادفی با دو فاکتور و سه سطح برای هر فاکتور انجام شد. هر ترکیب از سطوح مختلف دو فاکتور به صورت نُه تیمار آزمایشی و سه تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه جوجهگوشتی نَر سویه راس 308 طی سه دوره آغازین (21-0 روزگی)، رشد (35-22 روزگی) و پایانی (42-35 روزگی) بود. سطوح مختلف ال-کارنیتین شامل: سطح 0 (میلیگرم/کیلوگرم)، سطح 75 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطح150 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطوح لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC شامل: سطح 0 درصد، سطح 15 درصد و سطح 30 درصد انتخاب گردید.
در سن 42 روزگی از هر تکرار یک پرنده انتخاب شد و خونگیری از سیاهرگ بال آن برای آزمایشات پارامترهای خونی صورت گرفت. پس از خونگیری در پایان دوره دوباره از هر تکرار یک جوجه انتخاب شده و ذبح گردید و رودهکور آنها جدا شد و برای تعیین فلور میکروبی مورد سنجش قرارگرفت.
نتایج این پژوهش در مورد پارامترهای خونی نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید،کلسترول و LDL خون بین گروههای آزمایشی شد ( P<0/05). اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید، کلسترول، LDL و HDL خون شد (P<0/05).
نتایج در مورد میکروفلورای روده نشان داد که استفاده از سطوح ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، باکتری اِشریشیاکُلی، کُلیفرمها و لاکتوباسیلهاگردید(P<0/05). همچنین استفاده از سطوح لیزین- متیونین اضافی باعث تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی و کلیفرمها شد (P<0/05). در نهایت نتایج اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث تفاوت معنیدار درجمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، اشریشیاکلی، کلیفرمها و لاکتوباسیلها شد (P<0/05). در بقیه پارامترها در همه سطوح اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.
واژههای کلیدی: ال-کارنیتین، لیزین- متیونین، جوجهگوشتی، پارامترهای خونی، میکروفلورای روده

فصل اول:
مقدمه
251756934940830
فصل اول: مقدمه
نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکاملبشر
بشردر طول حیات تکاملی در اهلیکردن حیوانات به منظور تأمین نیازهای خود اعم از خوراک و پوشاک مسیرهای متفاوتی را طی نمود که این تفاوت را میتوان در شیوههای تولید و مناسبات اجتماعی زمان خود بررسی نمود. مطابق قوانین طبیعی و اتودینامیسم جامعه و در یک روند تِز و آنتیتِز که منجر به فرماسیونهایاجتماعی و اقتصادی شد به عنوان سنتِز بروز نمود و لذا بشر در هر دوره مطابق با ابزار و تکنولوژی زمان خود به اهلیکردن و پرورش حیوانات تلاش نمود. امروزه در راستای همان روند با استفاده از تکنولوژی برتر در جهت بهبود کیفیت و کمیت برای پاسخگویی به رشد و افزایش جمعیت کوشش مینماید.
وظیفه تاریخی نسلکنونی است که در این مقطع از تاریخ با استفاده از تجارب گذشته و تکنولوژی روز، نقش خود را در بهبود کیفیت و کمیت ایفا نماید. بیشک در این روند موضوع پرورشطیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعهکنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیصداده و هر روز رو به گسترش است. وجود فارمهای بزرگ گویای این ادعاست، لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهمیت طیور و ضرورت صنعتیشدن آن
امروزه یکی از بزرگترین دغدغهها و نگرانیها از لحاظ سیاستگذاران و برنامهریزان، تأمینِ نیازهای جامعه میباشد تا سطح رفاه نسبی افراد جامعه را افزایش دهند. بدیهی است تأمین نیاز غذایی مردم با توجّه به روند روزافزون رشد جمعیّت جهان و تشدید فقر غذایی به ویژه در کشورهای جهانِ سوم از ضروریترین برنامههایی است که باید به آن پرداخته شود در غیر این صورت جهان با چالش جدیدی به نام بحران مواد غذایی روبهرو خواهد شد. البته در تأمین مواد غذایی نه تنها به کمیت بلکه به کیفیت آن نیز باید توجه گردد.
مواد غذایی پروتئینی در تغذیه انسان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و در این میان صنعت مرغداری به عنوان تهیهکننده مواد غذایی پروتئیندار از شرایط و جایگاه ممتازی برخوردار است. زیرا از یک سو به لحاظ اقتصادی تولید آن بسیار مقرون بهصرفه خواهد بود، چون اولاً در مدّت زمان کوتاهی (تقریبا هفت هفته) تولید به لحاظ کمّی 47 برابر افزایش مییابد و در حقیقت دارای راندمان غذایی بالایی میباشد و ثانیاً به هزینه قابل توجهی نیاز نداشته و در فضایی محدود میتوان بیشترین مقدار پروتئین را تولید کرد. از سوی دیگر گوشتِ مرغ از نظر پروتئینی و تناسب اسیدآمینه نسبت به گوشت بسیاری از حیوانات برتری داشته و سالمتر میباشد و از نظر پروتئینی نیز بالاترین میزان (حدود 2/20 درصد) و از لحاظ چربی کمترین میزان را پس ازگوشتماهی در بین انوع گوشتهای مورد مصرف دارا میباشد. میزان کلسترول آن پایین بوده و بیماریهای مشترک بین طیور و انسان در مقایسه با نشخوارکنندگان کم میباشد و با توجّه به نیاز هر فرد که روزانه حدود 60 تا 70 گرم پروتئین است و کم بودن کلسترول گوشت مرغ و پایین بودن بافتهای پیوندی و چربی درگوشت طیور و بالابودن قابلیت هضم آن لازم است به صنعت طیور توجه شود (پور رضا، 1383).
جدول1-1- درصد پروتئینگوشت و ضریبتبدیل خوراک در حیوانات مختلف (پور رضا، 1383).
نوع حیوان درصد پروتئین ضریبتبدیل خوراک
گوسفند
گوساله
ماهی
بوقلمون
مرغ گوشتی 7/15
8/18
1/19
4/21
2/20 8-7
7-7
6/1
5/3-3
2-8/1
اهمیت تولید گوشتطیور و جایگاه و آمار صنعتطیور در ایران و جهان
افزایش جمعیّت و بهبود قدرت خرید خانوارها از مهمترین عواملی هستند که در آینده بر تقاضا، برای مصرف مواد غذایی پروتئیندار تأثیر خواهد گذاشت. مصرف سرانه گوشت در جهان 86/13 کیلوگرم در هر سال و در ایران 12 کیلوگرم است که دارای مقام هشتادوهشتم جهان میباشد.کشورهای پرو، آرژانتین، ژاپن با مصرف سرانه بیش از20 کیلوگرم در سال رتبههای اول تا سوم را دارند.
با توجّه به روند افزایش جمعیّت و افزایش مصرف گوشت، میزان تقاضا برای آن در جهان در نیمقرن آینده برابر 166 میلیون تُن برآورد می شود، برای این منظور سالانه به طور متوسط میزان تولید باید 4/5 درصد افزایش یابد و این در حالی است که رشد تولید گوشت مرغ در نیمقرن گذشته به طور متوسط 4 درصد بوده است و در واقع واضح است میزان تقاضا از مقدار عرضه پیشیگرفته است (سید مصطفوی، 1384).
کشورهای امریکا، چین و برزیل سه کشور عمده تولیدکننده گوشت مرغ هستند و کشورهای اروپایی از عمده واردکنندگان گوشت مرغ هستند، ولی حدود 69 درصد صادرات گوشت مرغ توسط کشورهای اروپایی صورت میگیرد و در واقع پس از واردات و عملآوری و بستهبندی متناسب با نیاز مصرفکنندگان کشورهای مختلف، اقدام به صادرات مجدد میکنند. به عنوان مثال مردم روسیه به رانِ مرغ و یا مردم ژاپن به گوشت مرغ بدون استخوان، مردم عربستان به سینه مرغ و مردم چین به پا و بالِ مرغ علاقهمند هستند (سید مصطفوی، 1384).

مقایسه پرورشطیور در ایران با سایر کشورها
امروزه در کشورهای توسعهیافته بخشهای مختلف صنعت پرورشطیور در هم ادغام شدهاند و با سیستمی تحت عنوان سیستم کاملپرورشی یا یکپارچه اداره میشوند. در این سیستم یک کُمپانی یا شرکت تمامی مراحل تولید را فرماندهی و کنترل میکند. این سیستم شامل دو بخش است:
الف) کمپانیها
ب)پرورشدهندهها
کمپانی میبایست جوجه یکروزه، خوراک، دارو، مکمل، تکنسینهای سرویسدهنده، تمهیدات تحویل جوجه و تخلیه جوجه از سالن را فراهم میکند. همچنین ریسک و خطرات نوسان در قیمت را بهعهده میگیرد. پرورشدهنده نیز ساختمانها و تجهیزات، نیرویکار، وسایل، بستر و تجهیزات محافظتکننده مزرعه را فراهم میکند و نسبت به نوسانات و یا اُفت قیمت محصولات مصّون میباشد و در پایان دوره بسته به معیارهایی نظیر افزایش وزن، تلفات، ضریبتبدیل غذا و رتبهای که بین سایر پرورشدهندگان کسب نموده و نیز بر اساس قرارداد تنظیمی مبلغی را به ازای هر قطعه پرنده تحت عنوان حق پرورش دریافت میکند که به طور مثال این مبلغ در حال حاضر در آمریکا 20 تا 22 سِنت به ازای هر قطعه مرغگوشتی میباشد. در این سیستمگسترش معمولاً تعداد کمپانیها کمتر امّا دارای تشکیلات بزرگتر هستند و لذا در این سیستم تنظیم بازار، کنترل بیماریها و …بسیار موفق است. ضمن اینکه معمولاً کمپانیها در هر ایالتی تمامی موسسات از لاین گرفته تا اجداد، مادر، جوجهکشی و … را ایجاد میکنند تا ضمن کاهش هزینههای حمل و نقل، قادر به کنترل بیماریها و ایجاد قرنطینه باشند. در کشور ما پرورشها کاملاً پراکنده و بدون متولی واحد صورت میگیرد و نه تنها سیستمها در هم ادغام نشدهاند بلکه در برخی مناطق حتی اتحادیههای صنفی فعّال و منسجم وجود ندارد (رمضانی، 1383).
جدول1-2- مقایسه برخی از استانداردهای تولید جوجهگوشتی ایران با ترکیه و امریکا (رمضانی، 1383).
ایران ترکیه امریکا
تلفات عادی(درصد)
سن کشتار(روز) 10
50 4
41 کمتر از 3
41
وزن کشتار(کیلوگرم)
ضریبتبدیل 3/2
3/2 1/2
7/1 35/2
9/1
با توجه به فاصله ایران از استانداردهای پرورشی بهطور مثال اختلاف در ضریبتبدیل سالانه رقمی حدود 300 تا 320 هزار تُن ضایعات دان داریم که انصافاً رقم بسیار چشمگیریست بنابراین توجّه به مقوله مدیریت پرورش طیور که بار اصلی آن تغذیهطیور میباشد و 75 درصد هزینه این صنعت را تحت تأثیر خود قرار میدهد امری مهم و اجتنابناپذیر است. صنعت پرورشطیور درکشور ما از شش فعّالیتاصلی پرورشمرغلاین، پرورشمرغاجداد، پرورش مرغ مادر، تولید جوجه یکروزه، پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغگوشتی و یک فعّالیت جنبی پرورشپولت تشکیل شده است. از بین فعّالیتهای یاد شده، اطلاع از چگونگی نحوه فعّالیت‎های مرغداری‌های پرورش مرغگوشتی بسیار حائز اهمیت است زیرا محصول اصلی و تولید نهایی این دسته از مرغداری‎ها، گوشت مرغ است که به عنوان ماده پروتئینی مهم و مغذی در تأمین بخشی از پروتئینحیوانی مورد نیاز جامعه سهم به‌سزایی دارد (مرکز آمار ایران، 1388).
اهمیت مهندسیتغذیه در صنعتطیور
تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواماً و با مفهومی مُرتبط یا یک ارگانسیم و تأمین موادمغذی آن بیان میکند که شامل مراحل آمادهسازی، خوردن، هضم و جذب مواد غذایی مصرف شده میباشد (رابینز و بیکر، 1980).
بهبود و افزایش پارامترهای تولیدی جوجه‌هایگوشتی یکی از مهمترین اهداف صنعت پرورشطیور در کل دنیا می‌باشد. امروزه تکنیک‌های مختلف پرورشی و موادِ دارویی و مکمل‌های رشد طبیعی جهت رسیدن به این هدف ارائه گردیده است (ذاکری و همکاران، 1389). اغلب مواد غذائی شامل ترکیبات مختلف و متعددی میباشند که وجود همه آنها برای زنده ماندن، رشد و تولیدمثل در طیورضروری است. امروزه برای بهبود راندمان تولید جوجههایگوشتی دستکاریهای متعددی از نظر تغذیهای صورت میگیرد و استفاده از مکملها، آنزیمها و دیگر مواد افزودنی برای رسیدن به حداکثر راندمان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر کمیت امروزه مصرفکنندگان به دنبال کیفیت محصولات تولیدی نیز هستند به طوری که تولید جوجههایگوشتی با چربیبدنی بالا از مشکلات عمده صنعت طیور میباشد که متخصصین تغذیه با دستکاریهای تغذیهای مختلف در پی رفع این مشکل میباشند (ژو و ونگ،2003؛ رابی و سیلاقی، 1998).
اهمیت، نقاط قُوت و مزایای افزودنی ال-کارنیتین در تغذیهطیور
ال-کارنیتین به عنوان یک مکمل تجاری امروزه در تغذیهطیور مورد توجه قرار گرفته است (ژو و ونگ،2003؛ رابی و سیلاقی، 1998). ال-کارنیتین یک شبه ویتامین در بدن انسان و حیوانات است که با توجّه به نقشی که در متابولیسم انرژی به عهده دارد تأمین آن در بدن بسیار ضروریست. ال-کارنیتین برای اوّلین بار توسط گلوویچ و کیمبریدر در سال 1905 از بافت ماهیچه جدا و مشخص گردید که نقش مهمی در متابولیسم چربیها و کربوهیدراتها داشته و برای عملکرد مناسب قلب و ماهیچهها مورد نیاز است. با توجه به کشف ال-کارنیتین از طریق بافت ماهیچهای نام آن از واژه کارو از ریشه کاریس به معنای گوشت منشأ گرفته است. در انسان و حیوانات ال-کارنیتین اساساً در کبد سنتز و به ماهیچه منتقل میشود. حدود 98% از ذخائر ال-کارنیتین بدن در ماهیچه اسکلتی و قلبی قرار دارند. از طرف دیگر ال-کارنیتین از غذا نیز جذب میشود بنابراین ال-کارنیتین در بدن همیشه مخلوطی از هر دو منبع (منبع غذایی و سنتز شده در بدن) است. سنتز کارنیتین نیاز به اسیدآمینهضروری لیزین و متیونین و همچنین مواد غذایی کمنیاز مثل آهن، ویتامین C و ویتامین 6B دارد لذا کمبود مواد غذایی کمنیاز منجر به کاهش سنتز ال-کارنیتین و در نتیجه خستگی ماهیچهای میشود. به دلیل وابستگی به مواد غذایی کمنیاز ال-کارنیتین بهعنوان یک شبهویتامینِ شبهکولینآلفالیپولئیکاسید موردتوجّه قرارگرفتهاست (جیوسپ و همکاران، 1993؛ رابی و همکاران، 1997؛ کید، 2003؛ پائول، 2000؛ ارسلان و همکاران، 2004 ؛میاح و همکاران، 2004).
ال-کارنیتین از نظر طبقهبندی مواد آلی جزءِ آمینهای چهارگانه محلولدرآب میباشد (ماست و همکاران، 2000). کارنیتین ترکیبآلی با فرمولشیمیایی است که دارای 3 گروه متیل میباشد (بریمر، 1983). تأکید اصلی مطالعات اخیر روی نقش ال-کارنیتین در ماهیچه اسکلتی، قلب، شرایطآبستنی و متابولیسم لیپپدها است. مطالعات زیادی اثرات ال-کارنیتین روی بهبود سختی ماهیچهای ناشی از تمرین عضلانی و کنترل وزن بدن را در انسان نشان داده است (جیوسپ و همکاران، 1993؛ کید، 2003).
عملکرد بیولوژیکی ال-کارنیتین تا سال 1952 مشخص نبود تا اینکه 3 سال بعد با مطالعه روی غذای ساختهشده از کِرم و همچنین سلولهای جانوران خونگرم و انسان عملکرد بیولوژیکی آن شناخته شد. امروزه ال-کارنیتین بهعنوان عامل محرک ضروری در اکسیداسیون اسیدهایچرب بلندزنجیر در میتوکندری تشخیص داده شده است. این عمل توسط انتقال اسیدهایچرب فعّال از داخل سیتوپلاسم به میتوکندری صورت میگیرد. بنابراین کمبود ال-کارنیتین با مهار اکسیداسیون اسیدهایچرب در میتوکندری مشخص میگردد. کمبود ال-کارنیتین با مهاراکسیداسیون اسیدهایچرب در میتوکندری مشخص میگردد. فعّالیتهای متابولیک ال-کارنیتین در بسیاری از تحقیقات در دهههای 50 تا 80 روشن شده ولی همچنان تحقیقات بر روی خواصِّ متابولیک آن ادامه دارد (ربوچ و پالسون، 1986؛ رابی و همکاران، 1997؛ ارسلان و همکاران، 2004؛ میاح و همکاران، 2004).
اهمیت، نقاط قوت و مزایای اسیدهایآمینه
واحد ساختمانی پپتیدها و پروتئینها، اسیدهایآمینه میباشد. فقط 20 نوع اسیدآمینه در ساختمان پروتئینها شرکت میکند که دارای دو فرم D و L میباشد و فقط فرم L آنها از نظر بیولوژیک فعّال میباشند. بیشتر اسیدآمینههایضروری از متابولیزه شدن پروتئینها بهدست میآیند. پروتئین برای رشد متعادل در پرندگان در حال رشد و تخمگذار و حفظ نسبت ترکیب تخممرغ مورد نیاز است. بهطورکلی نیازمندی تغذیهای برای پروتئین، نیازمندی برای محتوای اسیدآمینهای آنهاست. کیفیت یک پروتئین در جیره به بالانس اسیدهایآمینهضروری آن وابسته است و نیز حضور اسیدآمینهغیرضروری در جیره لزوم سنتز آنها را از اسیدهایآمینهضروری کاهش میدهد (فرناندز و همکاران، 1994).
جیرههای جوجههایگوشتی حاوی مقادیر قابل توجهی ذرت وکنجالهسویا میباشند. اسیدهایآمینه محدودکننده ذرت وکنجالهسویا به ترتیب متیونین، لیزین، ترئونین، والین،آرژنین و تریپتوفان هستند. در جیرههای ذرت-کنجالهسویا، حدود 80 درصد پروتئین از کنجالهیسویا و حدود 30 درصد پروتئین از ذرت تأمین میشود. در این جیرهها متیونین و لیزین دو اسیدآمینه محدودکننده عمده هستند (هان وهمکاران، 1992).
عدهای بر این عقیدهاند که میزان پروتئین، مهمترین جزءِ تغذیهای جوجههایگوشتی محسوب نمیشود بلکه اسیدآمینه بسیار حائز اهمیت هستند. بنابراین اوّلین فاکتور محدودکننده این است که بازدارندههای رشد جوجههایگوشتی، به ناکارائی متیونین و لیزین در غذا مرتبط میشود. اطلاعاتی در خصوص تغذیه جوجههایگوشتی با کاهش محتوی پروتئینخام در غذا و افزایش میزان متیونین و لیزین قابلاستفاده، وجود دارد. احتمالاً ارتباط مزبور کارآمدی یکسان از طریق تغذیه با کاهش میزان پروتئینخام و وابستگی مکمل متیونین و لیزین قابل استفاده با محتوی پروتئین بهینه در غذا را تضمین میکند (بارون استین،1979).
1-7-1- نگاهی کلی به اهمیت لیزین
ساختمان مولکولی اسیدآمینه L – لیزین بهصورت زیر است :
352891816138100C6H14N2O2 H2N-CH2CH2CH2CH2CH-COOH
NH2
شکل 1-1- ساختمان مولکولی اسید‌آمینه لیزین (هیئت استانداردهای ارگانیک ملی، 2001).
گروه R در ساختمان L- لیزین خاصّیت قلیایی داشته و بنابراین جزءِ اسیدآمینههای قلیایی در نظرگرفته میشود. نام سیستماتیک L– لیزین به صورت 2 و 6 دیآمینو هگزونوئیکاسید بوده، وزن مولکولی آن 19/146 و همانند سایر اسیدآمینهها پس از حل شدن در آب دارای دو گروه قابل راسمیزاسیون میباشد. در تولید تجاری، L- اسیدآمینهها از طریق تجزیه مخلوطهای راسمیک انجام میشود به این ترتیب که آنانتیومرهای نوع D موجود در محلولهایآبی که مورد نظر نیستند به کمک حرارت و یا توسط اسیدها و بازهای قوی راسمیزه میشود. این عمل توسط آسپارتاتآمینوترانسفراز کاتالیز میشود (آیدا، 1986).
آغاز مرحله تجزیه لیزین در بدن، حذف گروه آمینیاپسیلون میباشد. به این دلیل ساخت آلفاکتونی در مسیر اصلی تجزیه این اسیدآمینه در بدن تشکیل نمیشود. با این وجود مقدار کمی آلفاکِتولیزین از طریق ال–آمینواکسیداز در بدن تولید میشود. در این مسیر دِآمیناسیوناکسیداتیو باعث آزادسازی آمونیاک میگردد. آلفاکِتولیزین قادر نیست از طریق ترانس آمیناسیون به ال– لیزین تیدیل شود و بنابراین دی– لیزین و آلفاکتوآنالوگ لیزین فاقد اثرات زیستحیاتی برای حیوان هستند (ساگاهارا و همکاران، 1967).
لیزین در مقایسه با سایر اسیدهایآمینه، بیشترین تغییر را در مقابل حرارت نشان داده و این خاصیّت به واکنشدهندگی گروه آمینی اپسیلون آن مربوط میشود. بنابراین در صورت تماس گروه آمینآزاد با گروه کربونیلآزاد (نظیر قندهای احیا کنندهای چون گلوکز و لاکتوز) تحت شرایط رطوبت و حرارت بالا این گروهها با یکدیگر واکنش داده و محصولات اسیدامینه میلارد را بهوجود میآورند (کارپنتر و بوت، 1973).
در صورت کاملشدن واکنشهای میلارد، فروکتوزیل آمینواسید تشکیل و اسیدهایآمینهای که اتصالاتی از این نوع پیدا میکنند فعّالیت زیستحیاتی خود را از دست میدهند. فرایند حرارتدهی محصولات غذایی پروتئینی به خصوص در شرایط قلیایی منجر به تشکیل لیزین وآلانین میگردد که چنین ترکیبی، فعّالیت زیستحیاتی ال– لیزین را نخواهد داشت (کارپنتر و وایبل، 1972).
همچنین حرارتدهی غذا ممکن است منجر به تشکیل گاما– ال– گلوتامین ال– لیزین گردد که در این ترکیب، گروه آمینی اپسیلون لیزین از طریق پیوند پپتیدی به کربنگامایگلوتامین متّصل میشود (گروه آمیدی گاما در گلوتامین به صورت آمونیاک جدا میشود). آنزیمهای پپتیدی به طور غیراختصاصی در دستگاهگوارش عمل هیدرولیز را انجام میدهند و از اینرو لیزین موجود در این ترکیب از نظر زیستحیاتی کاملاً قابل استفاده است (کارپنتر و وایبل، 1972).
1-7-2- نگاهی کلی به اهمیت متیونین
متیونین از اسیدهایآمینه ضروری برای طیور است که مقدار آن در مواد خوراکی مصرفی طیور نسبتاً کم است. فرم مولکولی متیونین بهصورت زیر میباشد:
301189518986500H3C – S – CH2 –CH – COOH : متیونین
NH2
شکل 1 – 2– فرم مولکولی متیونین (هیئت استانداردهای ارگانیک ملی، 2001).
عامل مِتیل که روی گوگرد قرار دارد نقش مهمی در انتقال متیل در واکنشهای بیوشیمیایی به عهده دارد. متیونین سنتیک به صورت ورقههای سفید بَراق یا پودرسفید کریستاله بوده و اندکی خاصیّت آروماتیک دارد.
متیونین محلول در آب، محلولهای بازی و اسیدهای معدنی است و به طور جزئی در الکل حل شده امّا در سایر حلالها محلول نیست. این اسیدآمینه در حالت کریستاله در دما و فشار استاندارد پایدار است. متیونین به دو فرم آنانتیومر D و L موجود میباشد. DL– متیونین ترکیبی است که دارای 99 درصد مخلوط راسمیک 2– آمینو 4– متیلتیوبوتریکاسید میباشد. آنالوگ هیدروکسیمتیونین (MHA) در فرم مایع در دسترس میباشد (هیئت استانداردهای ارگانیک ملی، 2001).
دلایل و ضرورت اجرای این تحقیق
همانطور که اشاره شد ال-کارنیتین از نظر طبقهبندی مواد آلی جزِء آمینهای چهارگانه محلولدرآب میباشد (ماست و همکاران، 2000). ال-کارنیتین ترکیب آلی با فرمول شیمیایی است که دارای 3 گروه متیل میباشد (بریمر، 1983). از آنجا که سنتز ال-کارنیتین نیازمند اسیدهایآمینه لیزین و متیونین و همچنین یونهای آهن، ویتامینهای C، B6 و نیاسین است مصرف کم هر یک از این مواد منجر به نقص در ساخت ال-کارنیتین میشود (پترسون و همکاران، 1999).
بنابراین یک جیره ناکافی، شرایط استرسفیزیولوژیکی و همچنین بعضی مواد کلینیکی منجر به نیاز فوق العاده به مکمل ال-کارنیتین در غذای مورد استفاده یا مکملهای غذایی میشود. بنابراین در این تحقیق سعی شده علاوه بر بهرهگیری از افزودنی ال-کارنیتین به عنوان یک مکمل جهت برطرف نمودن کمبودهای احتمالی ال-کارنیتین موجود در طیورآزمایشی، حرکتی رو به جلو جهت بهبود و دستیابی به محصولی با کیفیت و پرندهای سالم از نظر فیزیولوژیکی در همه فاکتورهای عملکردی و پارامترهای استراتژیک در سلامت طیور باشد. در ادامه با افزودن سطوح اضافی لیزین- متیونین بیش از مقادیرِ توصیه NRC به عنوان پیشسازهای ال-کارنیتین سعی شده در کنار مصرف ال-کارنیتین، کمبودهایاحتمالی این دو اسیدآمینه کلیدی در طیور و میزان موفقیت این اسیدآمینهها در سطوح اضافی در همه فاکتورها و پارامترها مورد بررسی اجمالی قرار میگیرد و در نهایت بررسی این دو ماده در کنار هم و اثرات متقابل این دو، مورد تحلیل نهایی قرار گیرد.
اهداف تحقیق
بهبود عملکرد و کیفیتگوشت جوجههایگوشتی.
تعیین بهترینسطح قابل استفاده ال-کارنیتین و لیزین- متیونین در تغذیه جوجهگوشتی.
تعیین بهترینسطح قابل استفاده ال-کارنیتین و لیزین- متیونین برای بهبود پارامترهایخونی.
بررسی میزان اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین روی جمعیت میکروفلورای روده.
فصل دوم:
23750655945670 بررسی منابع
فصل دوم: بررسی منابع
2-1-مروری برکلیات و مطالعات انجام گرفته درباره ال-کارنیتین
2-1-1- خواص شیمیایی ال-کارنیتین
کارنیتین یک نمک بسیار محلول و یک ماده با خاصیّت جذب رطوبت بالاست که بهراحتی از درون غشاهای چربی عبور نموده و در این حالت اسیدهایچرب با زنجیربلند را برای تولید انرژی به فرم ATP به درون ماتریکس میتوکندری انتقال میدهد (جیوسپ و همکاران، 1993؛ اِلمار، 2000؛ پائول، 2000). مشخصات شیمیایی ال-کارنیتین در جدول 2–1 نشان داده شده است.
جدول 2-1- نام شیمیایی، فرمول شیمیایی و فرمول ساختمانی ال-کارنیتین (پائول، 2000)
نام شیمیایی
L-3hydroxy-4-N,N,N-trimethyl aminobutyrate
فرمول شیمیایی
(CH3)-N+-CH2CH(OH)CH2-COO-
فرمول ساختمانی
997527121912CH3
CH3
CH3
N+
CH2
C
CH2
O-
O
C
H
OH
00CH3
CH3
CH3
N+
CH2
C
CH2
O-