دانلود فایل - دانلود پژوهش فارسی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید TOC \h \z \t “عنوان فصل;1;بخش;2;زیر بخش;3” مقدمه PAGEREF _Toc313882119 \h 2فصل دوم: کلیات
2-1-غذاهای زنده PAGEREF _Toc313882121 \h 52-2- Cladocera (آنتن منشعبها) PAGEREF _Toc313882122 \h 62-2-1- خصوصیات مورفومتریک در تخم وجنین آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882123 \h 62-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820) PAGEREF _Toc313882124 \h 72-3-1- چرخه زندگی PAGEREF _Toc313882125 \h 82-3-2- تولیدمثل PAGEREF _Toc313882126 \h 82-3-3- تخم نهان زی PAGEREF _Toc313882127 \h 92-3-4- ارزش غذایی PAGEREF _Toc313882128 \h 112-3-5- تراکم جمعیت PAGEREF _Toc313882129 \h 112-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853) PAGEREF _Toc313882130 \h 122-4-1- ریخت شناسی Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882131 \h 122-4-2- پراکنش Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882132 \h 132-4-3- تغذیه PAGEREF _Toc313882133 \h 132-4-4- ردهبندی Ceriodaphnia quadrangula PAGEREF _Toc313882134 \h 141125220527685هشت
4000020000هشت
2-5- مروری بر مطالعات انجامگرفته PAGEREF _Toc313882135 \h 15-343535-62801540000200002-5-1- اهمیت آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882136 \h 15-553085-66802040000200002-6- نور و مفاهیم آن PAGEREF _Toc313882137 \h 162-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور PAGEREF _Toc313882138 \h 172-6-2- مطالعات در ارتباط با تغذیه PAGEREF _Toc313882139 \h 222-6-3- اسیدهای چرب در زئوپلانکتونها و عوامل موثر بر آنها PAGEREF _Toc313882140 \h 24فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مشخصات محل جمعآوری نمونه PAGEREF _Toc313882142 \h 273-2- خالصسازی افی پیومها و تهیه ذخیره اولیه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882143 \h 283-3- کشت جلبکها PAGEREF _Toc313882144 \h 283-4- آزمایشات انجامشده PAGEREF _Toc313882145 \h 293-4-1- آزمایش اول: تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر رشد و تولید C. quadrangula PAGEREF _Toc313882146 \h 293-4-2- آزمایش دوم: تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر همآوری PAGEREF _Toc313882147 \h 333-4-3-آزمایش سوم:کشت انبوه C. quadrangula در شرایط نوری و تغذیهای مختلف و تعیین اسیدچرب PAGEREF _Toc313882148 \h 353-5- خشککردن نمونهها و نحوه تعیین اسیدهای چرب PAGEREF _Toc313882149 \h 363-6- شمارش زئوپلانکتونها PAGEREF _Toc313882150 \h 373-7- محاسبه میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت PAGEREF _Toc313882151 \h 373-8-اندازهگیری طول و عرض و وزن PAGEREF _Toc313882152 \h 383-9- تجزیه وتحلیل دادهها و آنالیز آماری PAGEREF _Toc313882153 \h 38فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- نتایج PAGEREF _Toc313882155 \h 394-1-1- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت بر تراکم و رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882156 \h 394-1-2- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882157 \h 404-1-3- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان PAGEREF _Toc313882158 \h 501624330493395نه
020000نه
4-1-4- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر همآوری PAGEREF _Toc313882159 \h 50-363855-64770040000200004-1-5- تاثیر رژیمهای نوری و نوع جیرههای جلبکی بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت انبوه PAGEREF _Toc313882160 \h 55-243205-734695004-1-6- تولید تخمنهان زی در کشت آزمایشگاهی و انبوه تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایش PAGEREF _Toc313882161 \h 554-1-7- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر پروفیل اسیدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882162 \h 584-2-بحث PAGEREF _Toc313882163 \h 644-2-1-تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882164 \h 644-2-2- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc313882165 \h 674-2-3- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان PAGEREF _Toc313882166 \h 674-2-4- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر همآوری در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882167 \h 694-2-5- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف بر تراکم، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت انبوه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882168 \h 704-2-6- تولید افی پیوم در کشت آزمایشگاهی و انبوه در رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف734-2-7- تاثیر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر پروفیل اسیدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882170 \h 74فصل پنجم: نتیجهگیری کلی و پیشنهادات
5-1- نتیجهگیری کلی PAGEREF _Toc313882172 \h 765-2 – پیشنهادات PAGEREF _Toc313882173 \h 77منابع7820027902788920ده
020000ده
TOC \h \z \t “شکل” \c
-319405-58801000 فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: تخم های نهان زی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella. PAGEREF _Toc313884589 \h 10شکل 2-2: C. quadrangula PAGEREF _Toc313884590 \h 14شکل3-1: (الف) کشتهای جلبکی، (ب) جلبک S. quadricauda، (ج) جلبک C. vulgaris PAGEREF _Toc313884591 \h 29شکل 3-2: (الف) اتاقکهای آزمایش، (ب)محوطه داخلی اتاقک آزمایش PAGEREF _Toc313884593 \h 32شکل3-3: ساعت فرمان Fur Aussen-geeignet مدل IP44 ، ساخت آلمان PAGEREF _Toc313884594 \h 33شکل4-1: تراکم جمعیت C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد هستند.44شکل4-2: رشد ویژه جمعیت در بیشترین تراکم C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند.4514687552315845یازده
020000یازده
شکل4-3: زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (الف) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز میانی آزمایش و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگین های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند.46-174625-58801000شکل 4-4: میانگین (± خطای استاندارد) تراکم جمعیت (فرد در لیتر) در روزهای مختلف پرورش آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula در رژیم های مختلف نوری و رژیم های متفاوت تغذیه جلبکی. (بخش الف) تراکم جمعیت در تیمار نوری D4:L4، (بخش ب) تراکم جمعیت در تیمار نوری D6:L6، (بخش ج) تراکم جمعیت در تیمار نوری D8:L8، (بخش د) تراکم جمعیت در تیمار نوری D12:L12.47شکل4-5: تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت. (بخش الف) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در 10 روز ابتدایی آزمایش، (بخش ب) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز میانی آزمایش، و (بخش ج) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز انتهایی آزمایش، (بخش د) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در 10 روز ابتدایی آزمایش، (بخش ه) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز میانی آزمایش، و (بخش و) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز انتهایی آزمایش. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند..49شکل 4-6: خصوصیات مورفومتریک C. quadrangula پرورشیافته بااستفاده از رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف. (الف) طول بدن C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (ب) طول بدن نوزاد C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (ج) عرض بدن C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (د) عرض بدن نوزاد C. quadrangula برحسب میکرومتر، (ه) وزن بالغ برحسب میکروگرم و (و) وزن نوزاد برحسب میکروگرم. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884600 \h 53شکل 4-7: هماوری C. quadrangula پرورش یافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت بهصورت انفرادی. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884601 \h 54شکل4-8: تراکم جمعیت، رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت در کشت انبوه. (الف) تراکم جمعیت. بخش(ب) رشد ویژه و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884602 \h 5719919951442085دوازده
00دوازده
شکل4-9: تخم نهان زی تولیدشده توسط C. quadrangula پرورشیافته تحت رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی متفاوت در کشت انبوه. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884603 \h 58-339725-6775454000020000 فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC \h \z \t “جدول” \c “جدول” جدول 2-1: میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975) PAGEREF _Toc313885527 \h 7جدول2-2: ردهبندی گونه Ceriodaphnia quadrangula ارائهشده توسط دل باره و درت در سال 1996 PAGEREF _Toc313885528 \h 14جدول 3-1: شرایط آزمایش تاثیر رژیمهای نوری و نوع جیره جلبکی بر رشد ویژه، تراکم، زمان دوبرابرشدن و طول، عرض، وزن و قطر چشم در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885529 \h 31جدول3-2: شرایط آزمایش تاثیر رژیمهای نوری و نوع جیره جلبکی بر همآوری در C. quadrangula PAGEREF _Toc313885530 \h 34جدول4-1: آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر رژیمهای نوری (D4:L4، D6:L6، D8:L8، D12:L12) و جیرههای جلبکی (S. quadricauda و C. vulgaris) بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دوبرابر شدن جمعیت، تراکم بالغین و نوزادان به کل جمعیت در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885531 \h 40جدول4-2: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر طول، عرض و وزن بالغین و نوزادان درC. quadrangula. PAGEREF _Toc313885532 \h 50جدول 4-3: اندازه چشم بالغین و نوزادان تحت تیمارهای مختلف آزمایش . PAGEREF _Toc313885533 \h 54جدول4-4: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر همآوری در C.quadrangula. PAGEREF _Toc313885534 \h 54جدول4-5: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دوبرابر شدن جمعیت و میزان تخم نهانزی در کشت انبوه C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885535 \h 56جدول4-6: نتایج آنالیز واریانس ((Two-Way ANOVA از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر پروفیل اسیدچرب PAGEREF _Toc313885536 \h 59جدول 4-7: ترکیب اسیدچرب (درصد از کل اسیدچرب ) C. quadrangula تغذیهشده با جلبک S. quadricauda و C. vulgaris تحت رژیمهای نوری مختلف. دادهها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار میباشد. PAGEREF _Toc313885537 \h 6219837401099820سیزده
00سیزده

-429895-637540020000فصل اول
مقدمهتامین مواد مغذی لازم برای رشد مهمترین دلیل استفاده ماهیان و سخت پوستان ازغذا می باشد. غذاهای زنده به دلیل داشتن پارامترهای ضروری برای افزایش رشد، بقاء و افزایش سطح ایمنی موجودات دارای اهمیت هستند]33[. از جمله غذاهای زنده پلانکتونها میباشند که از غذاهای اساسی برای تغذیه ماهیها و میگوها در مراحل مختلف زندگی آنها محسوب میگردند. از جمله زئوپلانکتونها: پرتوزوآ، روتیفرا، کلادوسرا، دافنیا، کوپهپودا و دیگر سختپوستان و لاروهای حشرات میباشند که در صنعت آبزیپروری از آنها بهعنوان غذای زنده استفادهمیگردد. مقادیر تغذیه از پلانکتونها در استخرهای پرورشی آبزیان، بستگی به مصرف غذا و فراوانی و قابل هضم بودن آنها توسط ماهی دارد]5[.
آرتمیا به لحاظ اندازه بزرگ و روتیفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپایدار بودن محیط کشت آنها در شرایط آزمایشگاهی، مشکل ساز هستند، از این رو جستجو برای یافتن غذایی با اندازه مناسب و دارای ارزش غذایی بالا نظر بسیاری از محققان را به استفاده از دیگر زئوپلانکتونها معطوف داشتهاست، که یکی از مهمترین آن ها خانواده آنتنمنشعبها است. قابلیت دسترسی در طبیعت، وجود اندازههای متفاوت، سرعت تکثیر و تولید بالا، ارزش غذایی بسیار بالا، قابلیت کشت ارزان، تحمل بالای آنتن منشعب ها به تغییرات محیطی از قبیل دما و فتوپریود باعث شده تا آنها به عنوان یکی از زئوپلانکتونهای پرطرفدار برای مطالعات بیولوژیکی و آبزیپروری مورد استفادهقرارگیرد]130[. این زئوپلانکتونها قادرند در صورت ازدیاد بیش از اندازه جمعیت خود را کنترلکنند لذا مدل جالبی در مطالعات جمعیتی هستند. در صورت افزایش بیش از اندازه دافنی، مواد شیمیایی خاصی را از خود آزاد میکنند که بر روی زندگی خود آنها و نیز موجودات دیگری که در آن زیستگاه زندگی میکنند اثر میگذارد. آنتنمنشعبها را میتوان در کنترل آلودگی آب و تصفیه فاضلاب شهری نیز استفادهنمود]67[.
جنسCeriodaphnia از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتونهایی است که پراکنش زیادی دارد و تقریباً همه گونههای جنس Ceriodaphnia در محدودهای از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی پراکنش دارند]11[. این گونهها نقش بسیار مهمی را در تغذیه آبزیان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونههایی است که معمولا در آبگیرها واستخرهای پرورش ماهی حضور دارد. به علاوه این موجودات نسبت به دستکاری در سیستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا برای لارو ماهی استفاده میشوند. کومار در سال 2002 گزارشداد که این گونه در پرورش لارو کپور ماهیان استفاده میشود و در نهایت این گونه را موجودی مناسب جهت تغذیه لارو ماهی معرفی کرد]72[. ماهیهای جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) بهطور معنیداری کلادوسرها را جهت تغذیه انتخاب میکنند. همچنین سوف زرد و Bluegills هنگام تغذیه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتری داشتند و آزمایشات نشاندادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژی غذای مطلوبی برای این ماهیان بهحساب میآید]104[.
پارامترهای محیطی شامل دما، شوری، دوره های نوری، طیف نور از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عادات و رفتارهای جانوران آبزی از جمله زئوپلانکتون ها می باشند. هرگونه تغییر در یکی از این عوامل سبب تغییرات در تولیدمثل و چرخهزندگی در این جانوران می گردد. از میان این عوامل نور و خصوصیات آن یکی از فاکتورهایی است که میتواند بر بیولوژی و فیزیولوژی زئوپلانکتون ها بطور انفرادی و بر اکولوژی آنها در جمعیت ها مؤثر باشد. نور از جنبههای مختلفی میتواند تاثیرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها می توان به دوره های نوری، طیف های نوری و اشعه UV، شدت نور و غیره اشاره نمود. دوره نوری یک پارامتر محیطی مهمی است که میتواند به آسانی و با کمترین هزینه در هچریهای آبزیپروری دستکاری شود]17[.
مطالعات بسیاری در ارتباط با اثر دما، شوری، تغذیه و غیره بر زئوپلانکتونها در ارتباط با جنبه های مختلف زیستشناسی آنهاصورتگرفته و نتایج مختلف و قابل توجهی بهدستآمدهاست. در بسیاری موارد نور فاکتور مهمتری نسبت به دما برای تولید مثل آبزیان از جمله غذاهای زنده میباشد]107[. زئوپلانکتونها ارگانیزمهایی هستند که به نور حساساند و این حقیقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقیق بر روی ارتباط حساسیت این حیوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوستاندازی و مرگ و میر در زئوپلانکتونها را تحت تاثیر قرارمیدهد]17[. آثار متفاوت نورو دورههای نوری بر پوستاندازی سختپوستان در تحقیقات مختلف اثباتشدهاست و بیانشده که دوره نوری خاص میتواند به آن سرعت بخشیده یا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتی که در ارتباط با اثر نور بر تولید و تفریخ تخم در زئوپلانکتونها صورتگرفته نتایج قابل ملاحظهای را ارئهکردهاست]121،119،111،109،100،24[. کاهش یا افزایش طول مدت نوردهی اثرات متفاوتی بر رفتارهای زئوپلانکتونها میگذارد. از آن جمله میتوان به رفتار تجمعی زئوپلانکتونها و نیز رفتار چرای فیتوپلانکتونها توسط آنها اشارهکرد. تغییر در نرخ بلع و ترکیبات شیمیایی بدن زئوپلانکتونها از دیگر آثار نور بر این جانوران میباشد]69،60،45[. نور برای دافنیها به منظور جریان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروری است. در شرایط نور طبیعی دافنیها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زیادی در جهت نور شنا میکنند]5[.
اگر چه مطالعات بسیاری در مورد تاثیر نور بر فاکتورهای متعدد بطور انفرادی و یا در ترکیب با سایر پارامترها انجامشدهاست اما تاثیر رژیمهای نوری بر عملکرد رشد، تولیدمثل و ترکیب اسیدهایچرب درگونه های زئوپلانکتونهای آب شیرین کمتر مطالعه شدهاست. در این مطالعه فرض بر این است که رژیمهای نوری بر همآوری و تولید تخم نهانزی و بر میزان اسیدهای چرب در این زئوپلانکتونها تاثیر خواهدگذاشت. انجام این پژوهش اطلاعات ارزشمندی از اثر نور بر تولید، میزان همآوری، تخمنهان زی و ارزش غذایی آنتن منشعبها و نقش احتمالی آن در ترکیب اسیدهای چرب بدستخواهدداد که میتواند در تولید و استفاده از غذایزنده مورد استفادهقرارگیرد.
اهداف تحقیق
1-اثر رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی بر رشد و تولید در آنتنمنشعب آب شیرین C. quadrangula.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 2-تعیین تاثیر رژیم های نوری مختلف و جیره جلبکی، بر میزان هم آوری در گونه C. quadrangula.
3-تولید تخم نهان زی در رژیمهای نوری و جیرههای جلبکی مختلف.
4-پرورش انبوه C. quadrangula در مناسب ترین رژیم نوری و تاثیر آن بر ترکیب اسیدهای چرب.
-452755-6477004000020000فصل دوم
کلیات2-1-غذاهایزندهپلانکتونها موجوداتیاند که بهطور غیر فعال توسط جریان آب یا شنای ضعیف حرکت کرده و در محیطهای دریایی و آب شیرین یافتمیشوند. موجودات این گروه دارای اندازههای متفاوتی از اندازههای میکروسکوپی یعنی گیاهان تکسلولی تا عروس دریایی با حدود 180 سانتیمتر طول هستند. زئوپلانکتونها جانوران چراکننده میکروسکوپی یا گاهی اوقات بزرگتر، در محیطهای آبی هستند. بسیاری از زئوپلانکتونها از فیتوپلانکتونها تغذیه کرده و دومین حلقه مهم شبکه غذایی را تشکیل میدهند. زئوپلانکتونها از میان فیتوپلانکتونها شنا کرده و از سلولهایی که به زوائد تغذیهای آنها برخورد کنند، تغذیه خواهندکرد. اغلب زئوپلانکتونها در مصرف فیتوپلانکتونها بسیار انتخابی عمل میکنند. از پلانکتونها در مصارف آبزیپروری بهعنوان غذای زنده جهت تغذیه آبزیان استفاده میگردد. از جمله آنها میتوان به جلبکهای تکسلولی Chlorella، Cyclotella، Dunaliella، Ceratium اشارهکرد که برای پرورش انواع زئوپلانکتونها مورد استفادهقرارمیگیرند.]105،65،38[. همچنین Ceriodaphnia، Daphnia، Rotifera ، Copepoda، Ar–ia از جمله غذاهای زنده زئوپلانکتونیاند که بنابه گونه مورد نظر، نیازهای غذایی و اندازه ماهیها و میگوها جهت تغذیه بهعنوان غذای زنده مورد استفاده قرارمیگیرند]104[.
2-2- Cladocera (آنتنمنشعبها)کلادوسرا یا ککهای آبی، سختپوستان کوچکی هستند (mm6-2/0) که عمدتاً در آبهای شیرین زیست مینمایند و به همراه روتیفرها و کپهپودها بیشترین پلانکتونهای جانوری آب شیرین را تشکیل میدهند]102[. کاراپاس در کلادوسرها بزرگ و دوکفهای است در نتیجه همه بدن به جز قسمت سری را میپوشاند. دو چشم مرکب آنها در قسمت میانی به هم متصل شدهاست. آنها در طول زندگی خود دارای چشم ناپلوسی هستند، بدن این بندپایان از دوطرف فشرده است. دومین آنتن آنها طویل شده و به عنوان اندام حرکتی برای شنا استفاده میشود. ناحیه سینه کوتاه و تنها شامل 6-4 بند ولی ناحیه شکم فاقد زوائد میباشد. اکثراً تغذیه صافیخواری داشته و از فیتوپلانکتونها تغذیه میکنند. آنها ذرات غذایی را بوسیله زوائد، فیلتر میکنند و سپس مورد استفاده قرار میدهند. همچنین تعدادی از کلادوسرها شکارگر(گوشتخوار) هستند. کلادوسرها پارتنوژنز یا بکرزا بوده و در بیشتر اوقات سال از طریق تولیدمثل غیرجنسی تکثیرمییابند. نرها به ندرت در جمعیت آنها دیده میشوند. کاراپاس یک کیسه زایشی بوجود میآورد که در آن جنینهای حاصل از تولیدمثل غیرجنسی تکوین مستقیم را طی میکنند در زمستان (یا گاهی در تابستان) نرها نیز ظاهر میشوند و تولیدمثل جنسی رخ میدهد و درنتیجه تخمهایی که در مقابل سرما مقاوم هستند، به وجود میآیند و زمستان راطی میکنند. این تخمها در پوشش کیسه مانندی به نام افیپیوم قرارگرفته و در اغلب گونهها در بستر دریاچه یا باطلاق رسوب میکنند اما در برخی گونهها نظیرC. quadrangula افیپیومها در سطح آب شناور شده و پس از گذراندن شرایط سخت، مادههای بکرزا را تولید میکنند]102،51[.
2-2-1- خصوصیات مورفومتریک در تخم وجنین آنتنمنشعبهادامونت و همکاران در سال 1975 میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف را بر اساس جدول 2-1 ارائه کردند]30[.
جدول 2-1: میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975)گونه جنین تخم
طول برحسب میکرون وزن بر حسب میکروگرم طول برحسب میکرون وزن بر حسب میکروگرم
D. magna 603 62/7 372 8
D. pulex 452 75/2 297 4/2
C. quadrangula 194 39/0 162 35/0
C. reticulata 284 31/0 180 26/0
M. macrocopa 378 77/0 M. micrura 358 65/0 2-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820)اعضای این خانواده معمولاً دارای یک خار در انتهای کاراپاس، میباشند. همچنین وجود پنج زوج پا که اولین زوج در نرها مجهز به قلاب است. مادهها دارای یک کیسه زایشی در سطح پشتی خود هستند و افیپیومهای توسعه یافتهای تولید میکنند که حاوی یک یا دو تخم می باشد. اعضای این خانواده اکثراً ساکن آبهای شیرین راکد هستند]25[.
این موجودات به ترتیب اهمیت از باکتریها، جلبکهای تکسلولی، بقایای مواد آلی و همچنین از مخمرها تغذیه میکنند. در محیطهای طبیعی هنگامیکه تعداد باکتریها در یک سانتیمترمکعب آب از یک میلیون کمتر نباشد، بسیار خوب زندگی میکنند. تغذیه به شکل تصفیه کردن زیشناوران گیاهی تکسلولی، باکتریها وذرات مواد غذایی موجود در محیط صورت میگیرد. این پدیده در نتیجه سازوکار حرکات و ضربان منظم پاهای سینهای تحقق میپذیرد. اگر تراکم زیشناوران گیاهی تکسلولی بین یک تا دو میلیون در هر میلیلیتر آب باشد، بهترین شرایط برای تغذیه دافنیها فراهم آمدهاست ]5[.
Daphnia longspina ناپایدارترین نوع آنتن منشعب است و در درجه حرارت 28-29 درجه سانتیگراد مرگش حتمی است. جنس Moina تحمل نوسان درجه حرارت را از 30-5 درجه سانتیگراد داراست و حتی در درجه حرارت (3-) درجه سانتیگراد از خود پایداری نشان میدهد. مساعدترین دما 20-18 درجه سانتیگراد است. در ضمن، نزول اکسیژن محلول کمتر از 3 میلیگرم در لیتر سبب پایین آمدن کیفیت تخمها شده و بازده تولیدمثل را کم میکند ]5[.
2-3-1- چرخه زندگی
چرخه زندگی آنتنمنشعبها هر دو مراحل جنسی و غیرجنسی را دارد. در اغلب محیطها، جمعیتها تنها از مادهها تشکیل شدهاند، که به صورت غیرجنسی تکثیر میکنند. در شرایط بهینه گزارش شده که برخی آنتن منشعبها میتواند در هر مرتبه بیش از 100 تخم و در هر 5/2 تا 3 روز یک مرتبه تخمریزی کند. یک ماده میتواند 25 مرتبه در طول زندگی خود تخمریزی کند]57[. جنسMoina در 4 تا 7 روزگی و به تعداد 4 تا 23 نوزاد به ازای هر مولد، تکثیر میکند. نوزادان هر 5/1 تا 2 روز تولید میشوند و هر ماده 2 تا 6 مرتبه در طول زندگی خود تولیدمثل میکند]1[.
2-3-2- تولیدمثلآنتنمنشعبها به دو طریق تولیدمثل میکنند. در شرایط مطلوب جنس ماده بهصورت مستقل نسبت به تولید تخم در جنین اقدامکرده و بهطریق بکرزایی بدون شرکت جنس نر به زاد و ولد خود ادامه میدهد. در شرایط مساعد جنس نر بهکلی وجودندارد. روش دوم تولیدمثل جنسی است که در شرایط نامساعد انجاممیگیرد]5[. تولید تخمهای نهانزی در شرایط سخت زیستی انجام میشود در حالی که تولیدمثل به روش پارتنوژنزیز در شرایط مطلوب زیستی رخ میدهد. تخمها در فصل زمستان غیرفعال بوده و در ادامه سال زمانی که دمای آب به اندازه کافی گرم میشود، تفریخ میشوند]11[.
در مواقع کمبود غذایی، کاهش اکسیژن محلول و تراکم زیاد از حد، ابتدا جنس نر تولیدشده و تخم نهانزی تولیدمیشود. این تخمها بسیار مقاومبوده و میتوانند سالها سالم باقیبمانند تا شرایط مساعد دوباره برای آنها فراهمشود. تخم D. magna در آب فرو میرود و تخم D. pulex در سطح آب شناور میماند. در شرایط مساعد، از تخمهای افیپیوم فقط جنس ماده حاصل میشود. در صورت استقرار تخم افیپیوم در آب و شرایط مساعد پوسته تخم مبادرت به مکش آب کرده و در اثر جذب آب و باز کردن پوسته، افیپیوم ترکیدهو نوزاد آنتن منشعب از تخم بیرونمیآید]5[..
C. quadrangula دارای تخم افیپیوم در بخش پشتی است. این افیپیومها قابلییت شناوری بالایی داشته که کار جمعآوری آنها را از لایههای سطح آب بسیار ساده میکند. کمیت و کیفیت غذا، دمای آب، pH و دوره نوری از جمله فاکتورهایی هستند که بر رشد و تولیدمثل Ceriodaphnia تاثیرگذارند. در ارتباط با نقش pH آب به عنوان مثال بلانگر و چری در سال 1990 بیان کردند گونههایی که در محیطهای قلیایی زیست میکنند هماوری کمتری نسبت به گونههایی که در محیطهای طبیعی زیست میکنند، دارند]13[. گوفن (1976) نشان داد که تولیدمثل و ضریب رشد C. reticulata در دمای بالای 22 درجه سانتیگراد کاهش مییابدکه دلیل آن را افزایش میزان تنفس و در نتیجه افزایش احتیاجات انرژی دانستهاست]39[.
2-3-3- تخم نهانزیشرایط سخت محیطی در بین جمعیت دافنیها موجب میشود تا نرها در جمعیت تولید شوند و روش تولیدمثل جنسی انجام میشود که نتیجه آن تولید تخم نهانزی است (شکل 2-1). محرک تغییر تولیدمثل از غیرجنسی به جنسی در جمعیت دافنیا ماگنا عواملی مثل کمبود غذا، فقدان اکسیژن، تراکم بالای جمعیت و میزان کم کلسیم و شاید دیگر فلزات کمیاب و مواد معدنی است. علاوه بر این، درجه حرارت کم و دوره نوری طولانی یا کوتاه، میتواند سبب تولید تخم نهانزی شود ]57[. در مورد Moina، کاهش شدید و ناگهانی میزان مصرف غذا که توسط کاهش سریع مقدار غذا به وجود میآید، سبب افزایش تولید تخم نهانزی میشود. مادهها در حین پوستاندازی تخم نهانزی به طور کامل رشدیافته را دفع میکنند. یک بار لقاح ماده برای دو یا سه مرتبه تولید تخم نهانزی کفایت میکند]1[.
تخم نهانزی سیاه یا تیره رنگ، مستطیل شکل با گوشههای گرد و طول حدود 2-1 میلیمتر است. آنها را میتوان در کف یا سواحل استخرها پیدا کرد. تخم نهانزی را میتوان در هوای خشک و در 5-1 درجه سانتیگراد نگهداری نمود. تخم نهانزی آنتن منشعب حتی بعد از انجماد قابلیت حیات خود را حفظ میکند، اما در ظاهر برخی گونههای Moina نمیتوانند انجماد را تحمل کنند. برای تخمگشایی تخم نهانزی آنتن منشعب باید آنها را در آب با هوادهی در 22-18 درجه سانتیگراد قرار داد. تخمگشایی اغلب طی 7-4 روز رخ داده و مادههایی تولید میشوند که شروع به تولیدمثل غیرجنسی میکنند. تخم نهانزی Moina در ظرف 4-2 روز در 29-20 درجهساگراد تخمگشایی میشود]57[. برای اغلب کاربردهای آبزیپروری غذا مناسب به منظور افزایش تولیدمثل غیرجنسی مطلوب است، چون در تولیدمثل جنسی نوزادان کمتری تولید میشود]1[.
50184051988820ج
020000ج

33020109855290322059055
-492760302260ب
020000ب
2516505302260الف
020000الف

300482040830533020433705
205422546990د
020000د
4963160-3810ج
020000ج

163322085725
3766185108585ه
020000ه

118745182880شکل 2-1: تخمهای نهانزی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella.00شکل 2-1: تخمهای نهانزی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella.
2-3-4- ارزش غذایی
میزان مواد مغذی آنتن منشعب به طور قابل توجهی به سن و نوع غذا بستگی دارد. با وجود این متغیرها، میزان پروتئین آنتن منشعب اغلب به طور میانگین 50 درصد وزن خشک است. مقدار چربی برای بالغها و جوانها به طور قابل توجه متفاوت بوده و برای بالغها کل میزان چربی 27-20 درصد وزن خشک و برای جوانها 6-4 درصد است]57[. گزارش شده است که Moina رشد کرده در شرایط طبیعی استخر دارای 70 درصد پروتئین، 5/16 درصد چربی و 5 درصد کربوهیدرات و 5/9 درصد خاکستر در وزن خشک است]78[. از طرف دیگر همچنین گزارش شده که Moina دارای 7/94 درصد آب، 9/3 درصد پروتئین، 54/0 درصد چربی، 67/0 درصد کربوهیدرات و 18/0 درصد خاکستر با مقدار انرژی 300 کیلوکالری بر کیلوگرم است]1[.
ترکیب اسیدهای چرب غذا برای بقاء و رشد بچه ماهیان پرورشی، به صورت متراکم اهمیت زیادی دارد. اسیدهای چرب غیر اشباع ω3 برای بسیاری از گونههای ماهی ضروری هستند. ترکیب اسید چرب Moina پرورش یافته با مخمر نانوایی، کلرلا آب شیرین و مخمر ω3 (مخمر غنی شده با روغن ماهی مرکب)، مقایسه شدهاست ]88[. Moina پرورش یافته با مخمر نانوایی حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب مونواینوییک نظیر n1: 16C و n1: 18C بود. Moina پرورش یافته با کلرلای آب شیرین مقدار زیادی6-n2: 18C و 3-n3: 18C داشت. Moina تغذیه شده با مخمر امگا، حاوی غلظتهای زیاد اسیدهای چرب اشباع نشده ω3 بود. آزمایشهایی نیز برای بهبود ارزش غذایی Moina به وسیله غنیسازی مستقیم با امولسیون اسیدهای چرب اشباع نشده ω3 و ویتامینهای محلول در چربی صورت گرفتهاست. لی هنگ (1983) خاطرنشان کرد که افزایش میزان اسید چرب در جیره Moina ، تولید را کاهش میدهد ]78[.
2-3-5- تراکم جمعیتتراکم بالای جمعیت آنتن منشعب موجب کاهش شدید تولیدمثل آنها میشود، اما این مسئله در ظاهر درباره مویینا مشاهده نمیشود. تولید تخم دافنیا ماگنا در تراکم پایین 30-25 عدد در لیتر به شدت کاهش پیدا میکند ]57[. حداکثر تراکم پایدار آنتن منشعب در کشتها 500 عدد در لیتر گزارش شدهاست. در عین حال کشتهای Moina بهطور معمول به تراکم 5000 لیتر رسیده و بنابراین برای کشت متراکم مناسبترند. مقایسه تولید کشتهایD. magna و M. macrocopa کوددهی شده با مخمر ونیترات آمونیوم، نشانداد که محصول متوسط روزانه Moina 110-106 گرم بر مترمکعب بود، که4-3 برابر تولید روزانه آنتن منشعب(40-25 گرم بر مترمکعب) است ]57[.
2-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853)تا کنون سیزده گونه از این جنس در جهان گزارش شدهاست]25[.
تعدادی از گونههای آن عبارتنداز:
C. reticulata (Jurine, 1820)
C. dubia (Richard, 1894)
C. megops (Sars, 1861)
C. laticaudata (Müller, 1867)
C. acanthine (Ross, 1897)
C. lacustris (Birge, 1893)
C. pulchella (Sars, 1862)
C. quadrangula (O. F. Müller, 1785 )
2-4-1- ریختشناسی Ceriodaphniaبدن C. quadrangula با یک پوسته سخت کروی که کاراپاس نامیدهمیشود، پوشیدهشدهاست. بالسر و همکاران (1984) بیان کردند که C. quadrangula با ویژگیهایی از قبیل نداشتن روستروم، خار دمی و همچنین داشتن یک سینوس (تورفتگی) گردنی میتواند از کلادوسرهای دیگر متمایز شود]11[. سر C. quadrangula به صورت زاویهدار و به سمت ناحیه شکمی و با یک چشم مرکب بزرگ تشکیل شدهاست. هر دو جنس (نر و ماده) C. quadrangula آنتن اولیه کوچک دارند. نرها از مادهها با داشتن زوائد قوی دراز روی آنتن اولیه متمایز میشوند، در نرها همچنین ضمائم سینهای اولیه قابل تشخیص است. اندازه C. quadrangula در جنس نر در حدود 5/0-7/0 و در جنس ماده در حدود 4/0-2/1 میلیمتر میباشد]11[. مادهها یک فرورفتگی مثلثی شکل در ناحیه پشتی دارند که تخمها را در آن ذخیره میکنند. پناک و همکاران (1978) بیان میکردند که چنگال زیر شکمی در بین گونههای مختلف Ceriodaphnia کاربردهای متفاوتی دارند، در C.quadrangula، 9-7 خار مخرجی بر روی این چنگال قراردارد که از کاراپاس بیرونزدهاست]93[.

پاسخ دهید