جدید - پژوهش

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید2-2-3 رقابت درونگونهای و برونگونهای علفهایهرز
تداخل یا رقابت به عنوان یکی از مهمترین روابط موجود در اجتماع گیاهی، عبارت از فرایندی است که در آن دو گیاه یا دو جمعیت گیاهی بر یکدیگر اثرمتقابل منفی دارند. رقابت وضعیتی است که در آن هر یک از گیاهان در مورد برخی از عوامل مانند منبع بحرانی با یکدیگر رقابت مینمایند (دباغمحمدینسب و همکاران، 2004). رقابت میتواند به صورت رقابت در بین اندامهای یک گیاه، رقابت درونگونهای یا اثرمتقابل منفی در بین گیاهان یک گونه و رقابت برونگونهای به صورت تداخل در میان گونههای مختلف گیاهی اتفاق بیفتد. قدرت رقابتی اثری است که یک واحد بیوماس یا سایر ویژگیها از یک گونه بر گونه دیگر دارد (حبیبیسوادکوهی و همکاران، 2008). بوت و همکاران (2003) به نقل از گرایم، اظهار داشتند رقابت یک گونه توسط ظرفیت، سرعت جذب و بهرهبرداری از آن منابع تعیین میگردد.
2-2-4 رقابت برای منابع رشد
2-2-4-1 رقابت برای مواد غذایی
بیشتر گیاهان برای نیتروژن، فسفر و پتاسیم با یکدیگر رقابت میکنند. معمولا فسفر محدودترین عنصر در اکوسیستمهای آبی و نیتروژن محدودترین عنصر در اکوسیستمهای کشاورزی به شمار میرود (بوت و همکاران، 2003). ایوانز و همکاران (2003) عنوان کردند که مصرف کود نیتروژن باعث افزایش شاخص سطح برگ و مانع رشد علفهایهرز میگردد.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- وروردیهای عناصر غذایی به خاک بسته به نوع عنصر، خاک و گیاه به اشکال مختلف است:
– عناصر محلول در خاک با رونشینی تعادلی (قابل برگشت) در سطح کلوئید خاک
– عناصر با رونشینی غیرقابل برگشت در سطح کلویید خاک
– در قالب مواد آلی غیر قابل تجزیه یا ذرات معدنی
– از طریق پیوندهای محکم شیمیایی با گیاه
علفهایهرز ممکن است که در پاسخ به تفاوتها در حاصلخیزی خاک با هم متفاوت باشند برخی از آنها در سطوح پایین مواد غذایی رشد بهتری دارند در حالی که انعطافپذیری ژنتیکی به آنها اجازه میدهد از طریق جذب لوکس از عناصر استفاده کنند مثل تاجخروس ریشهقرمز که 7 برابر لوبیا فسفر دارد (بوت و همکاران، 2003).
2-2-4-2 رقابت برای آب
ورود آب به درون سیستم اصولا یکطرفه و از بالا است اما در شرایطی ممکن است آب از طریق جریان در خاک یا به صورت عمودی از پایین به بالا وارد منطقه ریشه شود. رطوبت خاک میتواند به شدت حرکت و فراهمی عناصر را تحت تأثیر قرار دهد (کوچکی و همکاران، 1380). رقابت برای آب زمانی ایجاد میشود که مناطق ریشهای دو گیاه مجاور با هم آمیخته شود (کوچکی و همکاران، 1380). موفقیت رقابتی هر گونه مجاور بستگی به توزیع ریشه در پروفیل خاک، ظرفیت جذب آب توسط ریشه و کارایی مصرف آب دارد (زند و همکاران، 1383).
2-2-4-3 رقابت برای نور
خصوصیات ساختاری کانوپی که خود به عواملی نظیر شاخص سطح برگ، سرعت توسعه و دوام سطح برگ، توزیع فضایی و زمانی سطح برگ، زاویه برگها و همچنین خصوصیات مورفولوژیکی مانند ارتفاع، تعداد پنجه یا شاخههایجانبی و غیره بستگی دارد تعیینکننده قابلیت رقابت گونهها برای بهرهگیری بهتر از نور است (دائوگوویچ و همکاران، 1999). در بین عوامل اشاره شده دو فاکتور شاخص سطح برگ و مادهخشک گیاه از مهمترین عواملی هستند که در تعیین شاخصهای رشدی گیاه موثر هستند (دائوگوویچ و همکاران، 1999). ساختار کانوپی به ویژه ارتفاع و نحوه قرارگیری برگها و ارتفاعی که بیشترین سطح برگ در آن لایه تشکیل شده تعیینکننده اثر رقابت برای نور است (حسینی و همکاران، 1388). در این ارتباط زارعفیضآبادی و همکاران (1388) اظهار داشتند ارقامی که سایهانداز خود را سریع تکمیل نمایند به خوبی میتوانند علفهایهرز را تحت فشار قرار دهند. محمدی و همکاران (2004) اظهار داشتند بسته شدن کانوپی نخودایرانی استقرار و توان رقابتی علفهایهرزی را که بعد سبز میشوند کاهش میدهد.
2-2-4-4 رقابت برای فضا
یکی دیگر از منابعی که گیاهان برای آن رقابت میکنند فضا است. فضای در اختیار گرفته هر گیاه که با توجه به الگوی کشت و تراکم مشخص میشود بیان کننده قلمرو هر گیاه است. رقابت برای فضا در زیر خاک برای رطوبت و مواد غذایی و در روی خاک برای به دست آوردن نور توسط گیاهان انجام میشود (زند و همکاران، 1383). رقابت در زیر خاک معمولا بیشتر از رقابت بر روی خاک عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد البته به استثنای رقابت علفهرز و گیاه زراعی که در آن، رقابت اندام هوایی با شدت بیشتری انجام میشود (بوت و همکاران، 2003).
2-2-4-5 اهمیت حذف علفهایهرز
وجود علفهرز در جامعه گیاهی در کنار گیاه زراعی، باعث افزایش تراکم گیاهی میشود. یکی از عواملی که باعث محدودیت آب، مواد غذایی و نور میگردد وجود علفهایهرز در کنار گیاه زراعی است (چائیچی و احتشامی، 1380). در برخی پژوهشها مشخص شد وجین در ابتدای فصل رشد ضروری نیست زیرا رقابت زیادی بین گیاه زراعی و علفهرز در ابتدا وجود ندارد (فرایزن، 1979).
2-3زمان وجین
2-3-1 ارتفاع بوته
رقابت گیاه زراعی با علفهایهرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه زراعی تأثیرگذار است. احمدی و همکاران (1383) نشان دادند که در گیاه سویا ارتفاع بوته با افزایش مدت تداخل علفهایهرز کاهش یافت. به نظر این محققان بیشترین ارتفاع بوته در تیمار کنترل تمامفصل و کمترین ارتفاع بوته در تیمار تداخل تمامفصل به دست آمد. محمدی و همکاران (2004) در آزمایشی در رابطه با ارتفاع بوته نخود اظهار کردند با افزایش طول دوره تداخل علفهایهرز طول اندام هوایی کاهش مییابد به نحوی که در تیمار تداخل تمامفصل در مقایسه با تیمار کنترل کامل ارتفاع بوته نخود 41 درصد کاهش یافت. به نظر این محققان تداخل علفهایهرز تولید مادهخشک در اندام هوایی را کاهش میدهد. از طرفی سمائی و همکاران (1385) به نقل از صادقی و همکاران افزایش ارتفاع بوته سویا را در رقابت با علفهایهرز گزارش دادند. به علاوه این محققان به نقل از هادیزاده و رحیمیان نیز بیان کردند که رقابت علفهایهرز باعث افزایش ارتفاع بوته میشود.
2-3-2 تعداد شاخهفرعی
به نظر میرسد که کاهش تعداد شاخههایفرعی در گیاه لوبیا در اثر رقابت سوروف و تاجخروس از طریق کاهش تعداد غلاف منجر به کاهش عملکرد دانه شده و بخش عمده تلفات عملکرد اقتصادی و بیولوژیک مربوط به کاهش ساقههایفرعی است (ایزدیدربندی و همکاران، 1382). سمائی و همکاران (1385) به نقل از هادیزاده و رحیمیان علت تغییرات تعداد غلاف را از طریق تغییر در شاخهدهی یا ریزش گلها دانستهاند. کوکر و بالیان (1999) در نخود اعلام کردند تداخل علفهایهرز اساسا تعداد غلاف و تعداد شاخهفرعی در گیاه را کاهش میدهد. همچنین طولانیتر شدن تداخل علفهایهرز در گیاه نخود باعث کاهش تعداد شاخهجانبی میشود (محمدی و همکاران، 2004).

پاسخ دهید