X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها

دانلود متن کامل پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها با فرمت ورد- کارشناسی ارشد اقتصاد حسابداری مدیریت مالی دولتی صنعتی بانکی بیمه مالیاتی پیمانکاری تعهدی تورمی بورس

تحقیق علمی - کارشناسی ارشد

راهحل شارژ مطالعات تحقیقات اخیر در جهت رسیدگی به برداشت انرژی و تکنیکهای شارژ بیسیم میباشد. هدف از ارائه هر دو راهحل، شارژ باتری حسگر بدون دخالت انسان میباشد. الف) برداشت انرژی: فنآوریهای جدید برای فعال کردن حسگرها برای برداشت انرژی از اطراف محیطزیست خود مانند انرژی خورشیدی، باد و انرژی جنبشی توسعه یافتهاند. در …

  

دانلود پایان نامه ایرانداک - دانلود فایل

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید* پویایی: شبکههای حسگر و عملگر بیسیم به دلیل امکان حرکت برخی از گرهها، از همبندی پویا برخوردار هستند و تغییر همبندی اغلب موجب تغییر در مسیر بستهها میشود. علاوه بر حرکت گرهها، ورود گرههای جدید به شبکه یا خروج برخی از گرهها به دلیل خالی شدن باتری نیز میتواند باعث تغییر در همبندی شبکه شود.
* استقرار: محل استقرار گرهها در شبکههای حسگر میتواند به صورت تصادفی مثلاً با پخش کردن گرهها از طریق هواپیما در محیط مورد نظر باشد. علاوه بر این محل استقرار گرههای جمعکننده که نقش دروازه ارتباط به شبکههای دیگر را نیز دارند در عملکرد پروتکل مسیریابی مؤثر است.
* طرحهای ترافیکی: بنا بر کاربرد خاص، طرحهای ترافیکی مختلفی مانند نقطه به نقطه، نقطه به گروه و گروه به نقطه در این شبکهها قابل تصور است.
* کیفیت سرویس: در صورت نیاز کاربردهای مختلف به کیفیت سرویسهای مختلف، ممکن است نیاز به تعریف کلاسهای سرویس چندگانه و استفاده از معیارهای مختلف مسیریابی به صورت توأم داشته باشیم.
ب) خصوصیات گرهها
* سرعت پردازش و حجم حافظه: محدودیتهای موجود روی این پارامترها در ابعاد جداول مسیریابی و چگونگی پردازش آنها تأثیرگذار هستند.
* میزان مصرف توان و منبع انرژی گره: تعداد و محل استقرار گرههای با منبع باتری و گرههای متصل به برق در شبکه، تأثیر مستقیم روی سیاستهای مسیریابی مبتنی بر افزایش طول عمر شبکه خواهد داشت.
* گسترة ارسال: گستره ارسال گرهها که وابسته به قدرت سیگنال رادیویی آنهاست میتواند در همبندی شبکه و میزان چگالی گرهها و اتصال آنها به یکدیگر مؤثر باشد.
* بار ترافیکی: میزان بار ترافیکی گرهها میتواند در کیفیت مسیریابی تأثیرگذار باشد. تـقسیم بار بین گرهها میتواند یکی از سیاستهای مهم در مسیریابی بهینه در این گونه شبکهها باشد.
ج) خصوصیات لینکها
* گذردهی: نرخ بیت لینکهای بیسیم در شبکههای مبتنی بر IEEE802.15.4 پایین و حداکثر برابر 250 kbpsاست. البته این نرخ بیت بر اساس شرایط لایه فیزیکی و همچنین میزان تداخل لینکهای مجاور میتواند کمتر از این نیز باشد. ضمناً بازههای خواب و بیداری و یا شرایط ترافیکی حاکم نیزمیتواند نرخ بیت لینکها را کاهش دهد.
* تأخیر: میزان تأخیر ارسال روی یک لینک IEEE802.15.4 بر اثر ایجاد صف در گرهها و همچنین زمان لازم برای رقابت بر سر کانال میتواند افزایش یابد.
* کیفیت اتصال: شبکههای حسگر به دلیل شرایط لایه فیزیکی و مصرف توان پایین، دارای لینکهای نامطمئن هستند. این خصوصیت لینک با فاکتورهایی مانند شاخص قدرت سیگنال دریافتی، شاخص کیفیت اتصال و یا نرخ خطای کانال نشان داده میشود.
الزامات طراحی الگوریتمهای مسیریابی در شبکههای حسگر با در نظر گرفتن ویژگیهایی که در بخش قبل در مورد شبکههای حسگر بیان گردید، الزاماتی در طراحی الگوریتمهای مسیریابی برای این شبکهها قابل تصور است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود.
الف) الزامات جهت پشتیبانی از خصوصیات شبکه
1. الگوریتم مسیریابی باید شرایط عدم پاسخگویی گرهها در اثر خواب رفتن تناوبی آنها را در نظر بگیرد. جهت دستیابی به این قابلیت استفاده از اطلاعات لایههای پایینتر میتواند مدنظر قرار گیرد. بنابر کاربرد پیاده شده در شبکه، گرهها با نرخهایی مانند 1 بسته در هر ثانیه یا در هر دقیقه یا بیشتر به تولید بستههای اطلاعاتی میپردازند و لذا در مابقی زمان خود به منظور صرفهجویی در انرژی به خواب میروند. گرههایی که به عنوان هدایتکننده بسته دیگر گرهها عمل میکنند ممکن است به دلیل اتصال به برق، همواره بیدار باشند؛ در غیر اینصورت، زمان خواب آنها باعث افزایش تأخیر بستهها و احتمال از بین رفتن آنها میشود که میتواند به عنوان هزینهای در تابع انتخاب مسیر منعکس شود.
2. الگوریتم مسیریابی با استفاده از اطلاعات لایههای پایینتر در خصوص میزان انرژی باقیمانده گرهها باید در خصوص ایجاد یا بروز رسانی جدولهای مسیریابی اقدام نماید. همچنین شاخص کیفیت لینک نیز باید به عنوان معیاری در انتخاب مسیر مناسب مورد توجه قرار گیرد.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 3. الگوریتم مسیریابی باید به نحوی طراحی شود که قابلیت مقیاسپذیری و همچنین صرف کمترین منابع برای بروز رسانی جداول مسیریابی را داشته باشد. شبکههای حسگر و عملگر بیسیم ممکن است از چندین میلیون گره تشکیل شده باشند. در چنین شرایطی گروه بندی گرهها در دستههای 100 تا 10000تایی و استفاده از الگوریتمهای مسیریابی سلسله مراتبی جهت سادهسازی مسیریابی در شبکه و افزایش مقیاسپذیری به عنوان بهترین راهکار شناخته شده است [35,34].
4. استفاده از روشهای تعمیر و بازیابی مسیرها به نحوی که در صورت از بین رفتن بخشی از مسیر، نیاز به تکرار پروسه مسیریابی از مبدأ تا مقصد نباشد. این امر سربار ناشی از بستههای مسیریابی را در شبکه کاهش داده و باعث بهبود گذردهی و تأخیر ارسال بستهها میشود.
5. پشتیبانی از تغییرات همبندی شبکه ناشی از حرکت گرهها یا تغییر شرایط لینکها. به عنوان مثال در شبکههای خانگی زمان لازم برای اعمال تغییرات همبندی و بازسازی مسیرها توسط الگوریتم مسیریابی نباید از 20 ثانیه تجاوز نماید [36]. برخی کاربردها که نیاز به تبادل آنی اطلاعات دارند ممکن است زمان کمتری برای همگرایی الگوریتم مسیریابی را تحمل نمایند. در الگوریتم مسیریابی بکار رفته در شبکههای حسگر به دلیل محدودیت قدرت پردازشی امکان ردیابی مسیر گرههای در حال حرکت جزء الزامات نیست و حرکت گرهها تنها به صورت حذف آنها از یک محل یا گروه و اتصال آنها به یک ایستگاه پایه یا گروه جدید باید به خوبی قابل پشتیبانی باشد.
6. الگوریتمهای مسیریابی در شبکههای حسگر باید طرحهای ترافیکی نقطه به گروه، گروه به نقطه و در برخی مواقع نقطه به نقطه را پشتیبانی نمایند. ترافیک در شبکههای حسگر و عملگر معمولاً از یک نقطه به چند نقطه و یا از چند نقطه به یک نقطه حرکت می کند. برخی کاربردها نیاز به ارتباط نقطه به نقطه نیز دارند ولی ترافیک غالب از دو نوع اول است. طرح ترافیکی خاص، در این گونه شبکهها طراحی الگوریتم مسیریابی را به نسبت شبکههای مسطح که تمامی گرهها میتوانند با یکدیگر تبادل داده داشته باشند سادهتر میسازد.
ب) الزامات جهت پشتیبانی از خصوصیات گره ها
7. الگوریتم مسیریابی باید دارای کد نرمافزاری کم حجم و حالات مسیریابی کمی باشد تا با شرایط حافظه و قدرت پردازش گرهها در شبکههای حسگر قابل پیادهسازی باشد.
8. الگوریتم مسیریابی باید با حداقل بستههای کنترلی لازم بتواند عملیات مسیریابی را مدیریت نماید تا سربار انرژی مصرفی در شبکه به حداقل برسد. با توجه به اینکه بستههای مسیریابی معمولاً چند پخشی هستند سربار انرژی مصرفی توسط آنها نیز بالا خواهد بود. لذا بهینهکردن نرخ ارسال بستههای مسیریابی یکی از فاکتورهای اساسی در طراحی الگوریتم در شبکههای حسگر است.
ج) الزامات جهت پشتیبانی از خصوصیات لینک
9. بستههای مسیریابی حتی المقدور نباید از طول یک فریم لایه پیوند داده تجاوز نمایند تا سربار
ناشی از قطعه قطعه کردن و بازسازی مجدد آنها به حداقل برسد. همچنین با توجه به نامطمئن بودن لینکها در شبکههای حسگر، در صورت قطعه قطعه کردن بستههای کنترلی، احتمال بروز خطا در پروتکل نیز افزایش خواهد یافت.
10. الگوریتم مسیریابی باید نرخ اتلاف بسته قابل تحمل توسط کاربرد پیادهسازی شده در شبکه را با انتخاب مسیرهای مناسب برای بستهها رعایت نماید. به این منظور الگوریتم مسیریابی باید از تغییرات کوتاه مدت و طولانی مدت رخ داده در کیفیت لینکها مطلع شود و با استفاده از تعیین هزینه مسیرها با توجه به شاخص کیفیت لینکها مسیر مناسب را برای داشتن نرخ خطای قابل تحمل انتخاب نماید.
11. الگوریتم مسیریابی باید میزان تأخیر قابل تحمل کاربرد پیادهسازی شده روی شبکه را دانسته و با توجه به میزان تأخیر لینکهای فیزیکی طول مسیر، مسیر مناسب را انتخاب نماید. به عنوان مثال کاربردهای اتوماسیون صنعتی یا اتوماسیون ساختمان ممکن است حداکثر تأخیر قابل تحملی در حد چند ده میلی ثانیه داشته باشند.
12. الگوریتمهای مسیریابی باید در مقابل تغییرات همبندی ناشی از تغییر کیفیت لینکها یا از دست رفتن گرهها مقاوم بوده و در حداقل زمان ممکن که وابسته به کاربرد پیادهسازی شده است، همگرا شوند. علاوه بر لزوم سرعت در همگرایی، الگوریتم مسیریابی باید با اشغال کمترین منابع شبکه همگرا شود تا بند 8 از الزامات فوق را نقض ننماید.
13. الگوریتم مسیریابی باید قادر به پشتیبانی از لینکهای نامتقارن باشد. عدم تقارن لینکها به معنی عدم امکان ارسال دو سویه توسط گرههای دو سر یک لینک است که به دلایل شرایط ناپایدار رادیویی به کرات در شبکههای حسگر اتفاق میافتد.
14. الگوریتم مسیریابی به منظور تأمین امنیت شبکه، باید از مکانیزمهای تصدیق هویت و رمز نگاری در بستههای کنترلی خود پشتیبانی نماید.
15. الگوریتم مسیریابی بهتر است امکان برقراری چندین مسیر بین مبدأ و مقصد را برای ایجاد مسیرهای پشتیبان و همچنین پخش بار در شبکه به منظور دستیابی به کیفیت سرویس مناسب برای کاربردهای حساس به تأخیر یا قابلیت اطمینان داشته باشد.
بررسی کاستیهای الگوریتمهای مسیریابی موجود با توجه به محدودیتهای شدید انرژی در گرههای حسگر بیسیم مسیریابی با استفاده از چندهاب میتواند یک توپولوژی درخت مسیریابی با ذخیرهسازی انرژی برای رساندن اطلاعات به ایستگاه پایه باشد. که در آن گرههای میانی اطلاعات خود را با اطلاعات فرزندان خود تجمیع میکنند و اطلاعات تجمیع شده را به سمت ایستگاه پایه ارسال میکنند [39,38,37]. تجمیع توابع به دو گروه اصلی تجمع کامل و تجمع ناقص تقسیم میشوند برای تجمع کامل، مقدار اطلاعات خروجی ثابت و مستقل از مقدار اطلاعات ورودی است. نمونههایی از این نوع تجمع توابع حداکثر میباشد. تجمع کامل را میتوان به طور کامل در شبکههای حسگر مورد استفاده قرار داد. تابع میانگین یک مثال از تجمع ناقص است، که نیازمند به وجود تمام اطلاعات میباشند [40].
توپولوژی درختهای مسیریابی با ارسال یک پیغام مسیریابی سیلآسا از سمت ایستگاه پایه شروع میشود و توسط گرهها به تمام سطوح درخت ارسال داده میشود. هرگره میتواند تعدادی از این پیغام مسیریابی از گرههایی که میتواند به عنوان والد در نظر بگیرد، دریافت کند. هرگره بعد از اتمام پخش پیغام مسیریابی با توجه به سیاستهای مختلف که برای انتخاب پدر و مادر مانند انتخاب تصادفی، انتخاب بر اساس فاصله و یا بر اساس انتخاب بر اساس کیفیت لینک که در الگوریتم پیاده سازی شده در نظر گرفته شده است، میتواند یک والد از میان والدین احتمالی خود انتخاب کند تا دادههای خود را به سمت آن ارسال کند [42,41].
انتخاب کورکورانه گرههای والد باعث به وجود آمدن توزیع نامتعادل فرزندان در بین والدها میشود. در این حالت بسیار محتمل است که بعضی از والدین فرزندان بیشتری از والدین دیگر داشته باشند و حتی برخی از والدین بدون فرزند بمانند. تعداد فرزندان دلالت بر میزان ترافیک در یک گره خاص به دلیل دریافت، پردازش و ارسال اطلاعات دارد. بالا بودن میزان ترافیک باعث تخلیه سریع انرژی میشود و گرهای که از این مورد رنج میبرد دارای طول عمر کمتری است نسبت به گرههایی که مقدار ترافیک کمتری هستند. با توجه به این موضوع در نظر گرفتن بار موجود بر یک گره در شبکههای متراکم برای از بین بردن تخلیه سریع انرژی و از بین رفتن گره بسیار مهم است [43]. برای حل این مشکل، استفاده از مسیریابی با توزیع مناسب ترافیک در بین گرهها بهترین ومنطقیترین راهکار میباشد. روشها و الگوریتمهای متعددی در خصوص مسیریابی در شبکههای حسگر بیسیم توسط محققان ارائه شده است [44]. لیکن هنوز هم تا رسیدن به یک پروتکل استاندارد در این خصوص فاصله داریم. با توجه به اینکه موضوع مورد بررسی در این پایان نامه مسیریابی بار متعادل با استفاده از معیار انرژی میباشد، تمرکز خود را بر روی روشهای مسیریابی قرار میدهیم. روشهای مسیریابی به لحاظ متعادلسازی بار نیز به سه گروه عمده تقسیم می شوند:
الف) مسیریابی مبتنی بر ساختار؛ که در آنها مسیرهای ارسال اطلاعات از ابتدا تولید و در طول فعالیت شبکه از آنها استفاده می گردد [45].
ب) مسیریابی نامبتنی بر ساختار؛ که به دنبال ایجاد گراف مسیریابی نبوده و مسیرها را بر اساس نیاز شبکه تولید میکنند. نیاز به مسیرهای بیشتر در این روشها با توجه به پهنایباند، تأخیر یا انرژی گرهها تعیین میشود [46].
پ) روشهای مبتنی بر کدینگ؛ که بستهها را قطعه قطعه نموده و قطعات مختلف را با استفاده از روشهای کدینگ به گرههای همجوار ارسال میکنند، گره مقصد با استفاده از مکانیزمهای دیکدسازی بستههای اولیه را بازیابی مینماید. این روشها عمدتاً برای افزایش امنیت مخابراتی استفاده میشوند [47].
از میان روشهای فوق روشهای مبتنی بر ساختار برای کاربردهای مورد نظر ما یعنی جمعآوری دادهها به صورت تناوبی و ساختارمند از گرههایی با مکان مشخص و عمدتاً ثابت، بیشتر کارایی دارند. روشهای نامبتنی بر ساختار برای شبکههای adhoc با گرههای متحرک و ترافیکهای تصادفی و کم حجم مناسبتر هستند. روشهای کدینگ به طور مستقل به توزیع ترافیک نمیپردازند و از سوی دیگر به دلیل نیاز به رسیدن تمامی قطعهها برای بازیابی بستههای اصلی، برای کاربردهای حساس به تأخیر مناسب نیستند.
از آنجا که پروتکل پیشنهادی در این پایان نامه با هدف حرکت به سمت استانداردسازی پروتکلهای مسیریابی در شبکههای حسگر بیسیم طراحی شده است، استفاده از روش ساختارمند برای تولید گراف مسیریابی مورد ترجیح قرار گرفته است و الگوریتم UDDR به عنوان یک روش استاندارد و مبتنی بر ساختار، بهترین گزینه برای قرار گرفتن به عنوان بستر کار ما تشخیص داده شد.
یکی از مسائل مورد توجه و قابل بهبود مشاهده شده در الگوریتمهای مسیریابی، مکانیزم توزیع ترافیک در بین گرهها میباشد. در اکثر الگوریتمهای پیشنهادی توزیع ترافیک که الگوریتمهای صرفاً تجربی هستند با توجه به معیارهای کیفیت سرویس انجام میپذیرد؛ یعنی گرههای مختلف بر اساس معیارهای مسیریابی مختلف ارزیابی شده و ترافیک کلاسهای مختلف به گره با بیشترین سود هدایت میشوند. برای مثال الگوریتم [48] بر اساس فاصله از گره جمع کننده و الگوریتم [49] با استفاده از ترکیب کیفیتهای سرویس تأخیر و قابلیت اطمینان تصمیم به انتخاب گام بعدی خود میکنند.
از سوی دیگر برای ایجاد تعادل بار و جلوگیری از استفاده بیش از حد از برخی گرهها، از ترکیب معیار انرژی گرهها با معیارهای مسیریابی اصلی استفاده میشود تا تعادل بیشتری در بین گرهها صورت بگیرد. این روش به طور واکنشی یک توزیع ترافیک مناسب و تعادلی در مصرف انرژی گرهها ایجاد مینماید. لیکن تعیین ضریب اهمیت انرژی نسبت به معیارهای اصلی، و همچنین ضریب اهمیت معیارهای اصلی نسبت به یکدیگر، در معیار ترکیبی استفاده شده میتواند رفتار این الگوریتم را به شدت تغییر دهد.
دستهای دیگر از الگوریتمهای تجربی توزیع ترافیک که عمدتاً از دسته روشهای مسیریابی نامبتنی بر ساختار نیز هستند، از روشهای هوش حیوانی مانند تئوری مورچه ها [50,51] و یا مبتنی بر هوش مصنوعی مانند منطق فازی [52] و یا روشهای یادگیری ماشین مانند Q-learning [53] استفاده میکنند. اینگونه روشها عمدتاً دچار همگرایی کند به سمت مسیرهای بهینه هستند که باعث اتلاف بخش عمدهای از بستهها در حین عملیات جستجو و یادگیری برای بهترین مسیرها میگردد. از سوی دیگر سربار این الگوریتمها نیز به دلیل ماهیت جستجوگرانه آنها بالا است. به عنوان مثال در الگوریتمهای مبتنی بر تئوری مورچه، نیازمند ارسال مورچهها در تمامی مسیرهای ممکن به منظور یافتن بهترین مسیر هستیم؛ یا در الگوریتم مبتنی بر Q-learning هر گره با استفاده از فیدبکهای انتها به انتهای دریافتی از سمت گره جمع کننده، به تدریج گرههای پیش روی خود را امتیازدهی میکند. این در حالی است که استفاده از روشهای ساختارمند میتواند از همان ابتدا گرههای بهینه را شناسایی و تخمین مناسبی از هزینه گره را برای گرههای در امتداد آن فراهم نماید.
در مقابل این روشهای تجربی، الگوریتمهایی نیز در پی دستیابی به توزیع ترافیک بهینه با استفاده از روشهای خوشهبندی ارائه شدهاند. این الگوریتمها برای حل مسأله متعادلسازی مصرف انرژی با استفاده از جابهجایی نقشها و توزیع گرههایی با انرژی بیشتر به عنوان سرخوشه مورد استفاده قرار میگیرد. روشهای جابهجایی نقشها عمدتاً دارای سربار اطلاعات زیاد میباشند بنابراین انرژی گرهها را تحت تأثیر قرار میدهند [55,54]. همچنین با توجه به توزیع گرهها ممکن است بعضی از گرههای سرخوشه بار ترافیکی بیشتر داشته باشند و بعضی از فرزندان برای ارسال بار به گره سرخوشه مجبور به استفاده از ارتباطات چند هاپ شوند.
راه حل پیشنهادی برای توزیع ترافیک در این پایان نامه از یک مکانیزم ساخت درخت مسیریابی سعی یکسانسازی نرخ مصرف انرژی مابین گرههای هم عمق با متعادل سازی بار در میان آنها میباشد. دستیابی به نرخ مصرف انرژی متعادل مابین گرههای هم عمق، میتواند به بیشترین طول عمر قابل دستیابی در شبکه بیانجامد چون تضمین میکند که هیچ گرهای زودتر از بقیه گرهها انرژی خود را از دست ندهد.
دستاوردها و نوآوریهای این پایان نامه با توجه به مطالب این مقدمه دستاوردهای کلیدی این رساله را به شرح زیر میتوان جمعبندی نمود:
یک الگوریتم مسیریابی متعادلسازی بار مبتنی بر استاندارد UDDR پیشنهاد میگردد که برای دستیابی به متعادلسازی بار در بین گرههای والد مورد استفاده قرار میگیرد. این الگوریتم مسیریابی تولید یک درخت مسیریابی از گرهها به سمت ایستگاه پایه میکند. در الگوریتم پیشنهادی انتخاب والد توسط هر گره، بر مبنای نرخ انرژی مصرفی گرههای بالادستی انجام میپذیرد.

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 02:31 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.