دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها

دانلود متن کامل پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها با فرمت ورد- کارشناسی ارشد اقتصاد حسابداری مدیریت مالی دولتی صنعتی بانکی بیمه مالیاتی پیمانکاری تعهدی تورمی بورس

–181

آیاتوزیع وپراکنش فضای سبز درشهر ایلام براساس تئوری های مکانیابی صورت گرفته است؟ آیا مکان یابی فضاهای سبز در شهر ایلام بهینه است؟ 1-8 فرضیه‏های تحقیقتمام مناطق شهرایلام از سلسله مراتب منطقی و اصولی فضای سبز برخوردار نمی باشد. میزان فضای سبز در سطح مناطق شهر ایلام در مقایسه با عواملی نظیر جمعیت ومیزان تقاضا، …

  

–181

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید1-7 سؤالات تحقیقآیا تمام مناطق شهرایلام از سلسله مراتب منطقی و اصولی فضای سبز برخوردارمی باشد؟
آیا میزان فضای سبز در سطح مناطق شهر ایلام در مقایسه با عواملی نظیر جمعیت ومیزان تقاضا، مناسب توزیع شده است؟
آیاتوزیع وپراکنش فضای سبز درشهر ایلام براساس تئوری های مکانیابی صورت گرفته است؟
آیا مکان یابی فضاهای سبز در شهر ایلام بهینه است؟
1-8 فرضیه‏های تحقیقتمام مناطق شهرایلام از سلسله مراتب منطقی و اصولی فضای سبز برخوردار نمی باشد.
میزان فضای سبز در سطح مناطق شهر ایلام در مقایسه با عواملی نظیر جمعیت ومیزان تقاضا، مناسب توزیع نشده است.
توزیع وپراکنش فضای سبز درشهر ایلام براساس تئوری های مکانیابی صورت نگرفته است.
مکان یابی فضاهای سبز در شهر ایلام بهینه نیست.
1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-9-1 فضای سبزﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی، ﻧﻮﻋﻲ از ﺳﻄﻮح ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ واﺟﺪ بازدهی اجتماعی و هم واجدبازدهی اکولوژیکی هستند(کتاب سبز،20،1383).
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﻴﻮه در ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ واﺟﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ واﺟﺊ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی، ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن، اﻓﺰاﻳﺲ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﺧﺎک در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎرش و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ و از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی، ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﺪار ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ زﻧﺪه و ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﻲ ﺟﺎن ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻬﺮی از ﻳﻚ ﺳﻮ، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(همان).1-9-2 انواع فضای سبزﺗﻤﺎﻳﺰﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰوﺳﻄﻮح ﺳﺒﺰاز ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺒﺰ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﭘﺎرک ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ (ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮی را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﺒﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ در ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲﺻﻮﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﮔﺮدد(کتاب سبز،22،1383).
اﻧﻮاع ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ:
ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ را ﻣﻲ ﺗﻮان به دو دﺳﺘﻪ ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی وﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.
الف) فضای سبز شهری
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی، ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ(همان،23).
فضاهای سبز عمومی
ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﺣﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ، ﺗﻔﺮﻳﺢ وﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن وﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .وﺟﻮد ﻧﻴﻤﺖ، وﺷﻨﺎﻳﻲ، آﺑﺨﻮری، دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ، ﻛﻒ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ، از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .از اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرک ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻲ ﺷﻮد(کتاب سبز،1383،ج9،13).
فضاهی سبزنیمه عمومی
ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰی ﻛﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﻮوژﻳﻜﻲ دارﻧﺪ ، ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺪودﺗﺮﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، واﺟﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ، واداراتدوﻟﺘﻲ و …در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
فضاهای سبز خیابانی
ﻧﻮﻋﻲ از ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درﺧﺘﻜﺎری ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎرﻳﻜﻲ از ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎیﭘﻴﺎده رو وﺳﻮاره رو را ﺗﺸﻜﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ و ﻳﺎ درزﻣﻴﻨﻬﺎیﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ وﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ(همان،24).
ب) فضای سبز غیر شهری
ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮی، ﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﻬﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﺧﺎص ﻣﺮاﻛﺮ ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺴﺖ، در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻓﻀﺎﻫﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﻬﺎ و.ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(کتاب سبز،1383،ج9،13).
1-9-3 بوستان شهری بوستان یا پارک به مکانی محفوظ می‌گویند که به صورت طبیعی یا نیمه طبیعی توسط دولت به وجود آمده‌است، و در کنار آن برای تفریح و لذت بردن انسان، یا برای حفاظت از حیات وحش یا زیستگاه طبیعی. بوستان‌ها ممکن است شامل سنگ، فواره، خاک، آب و قسمت‌های چمن باشد. بسیاری از پارک‌ها قانونا حفاظت شده و محفوظ اند(ویکی پدیا- دانشنامه آزاد).
1-9-4 بهینه سازیبهینه سازی به معنی ایجاد تغییرات در نحوه ی انجام فرایند ها به منظور بیشینه کردن سود و کمینه کردن هزینه ها و زمان انجام فرایند ها می باشد(سلیمانی،18،1377).
1-9-5 تعریف پارکپارک فضایی عمومی است و دارای نقش های زیست محیطی،تفرجی و ساختاری است.
فرهنگ آکسفورد
پارک به قطعه زمیی بزرگ محصور و عموما با درختزار و چمن گفته می شود و قطعه زمینی  است آرایش یافته که برای استفاده تفرجگاهی  اختصاص داده می شود.
فرهنگ کشاورزی
منطقه بازی است که بطور طبیعی در یک ناحیه جنگلی وحود دارد و مناطقی است که برای استفاده عمومی کنار گذاشته می شود.
فرهنگ استاندارد دانشگاهی
پارک قطعه زمینی است درداخل یانزدیک شهر هاکه معمولا با امکاناتی نظیر زمین های بازی،گردشگاه ها وزمین های ورزشی برای استفاده عمومی تجهیز می شود و پارک قطعه زمینی مشتمل بر درختزار و چمن در پیرامون شهر هاست.(مجنونیان، ٣٤،1٣7٤و٣٥).
فرهنگ وبستر
مناطقی که برای حفاظت حیات وحش طبق دستور العمل های دولت در نظر گرفته می شود
مناطقی از جنگل و کوه و دشت با مناظر زیبا و دیدنی که جهت استفاده عموم در نظر گرفته می شود
مناطقی که دارای منابع گیاهی و جانوری نادری بوده و باید حمایت و حفاظت شوند
پدیده های استثنایی یک کشور
مناطقی که در داخل شهرها و یا حاشیه شهرها برای تفرج عموم در نظر گرفته می شود
میادین داخل یک  شهر که دارای درخت و نیمکت و……می باشد:
فرهنگ بین الملل
واژه پارک به عرصه های وسیعی که دارای عوامل زیر می باشد اطلاق می شود :
١) وجود بیوم های طبیعی
۲) وجود گونه های نادر
٣) وجود اشکال قابل توجه زمین شناسی
٤) وجود مسائل دیرین شناسی و تاریخ شناسی حائز اهمیت
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- ۵) وجود  چشم انداز های بدیع و دیدنی
٦)وجود وحوش نادر و حائز اهمیت بودن حیات انها چه از نظر گونه و چه از نظر تراکم
٧) وجود اکوسیستم های بکر
۸) وجود جنگلهای قدیمی و دست کاشت
۹) بوجود اوردن امکان ادامه حیات در محل نامناسب برای گونه های گیاهی و یا جانوری
1-10 روش شناسی تحقیقالگوی این تحقیق بصورت بنیادی _ کاربردی میباشد. برای انجام این پژوهش با توجه به اصول تحقیق که ترکیبی از روشهای اسنادی،کتابخانه ای،میدانی وعلمی خواهد بود، ابتدا کلیه مدارک موجود وقابل دسترسی مربوط به فضای سبز شهری در اطلاعات بالادستی مسکن وشهرسازی،شهرداری وطرح تفصیلی شهر ایلام جمع آوری(فیش برداری شده) سپس باتئوری های مکان یابی مربوط به فضای سبزشهری وپارکها مطابقت داده میشود تا بتوان دریافت که در تقسیم بندی ،پراکندگی ،توزیع فضاوهمچنین مکان یابی فضای سبز شهری در ایلام از چه معیارهایی استفاده وتا چه اندازه توانسته موفق عمل کند ودر نهایت باشناخت منطقه مورد نیاز طبق شاخصه های توزیع فضای سبز مکان مناسب وبهینه انتخاب و اقدام به طراحی فضای سبز تحت عنوان پارک درون شهری می شود. ضمنا اصول واستانداردهای طراحی فضای سبز نیز مورد مطالعه وبررسی دقیق قرار خواهد گرفت و در پایان نیزدر این زمینه پیشنهادات لازم نیز ارائه می گردد.
1-11 بررسی و اندازه گیری متغیرهامتغیرهایی از قبیل عوامل تشکیل دهنده فضا( پارک درون شهری) نظیرسرانه هاواستاندار های طراحی فضای سبز وعناصر فیزیکی بوجود آورنده این فضاها نظیر: فضاهای فیزیکی مورد نیازو… وهمچنین عواملی که در رویکرد طراحی مطرح می باشد نظیر : تئوری های مکانیابی فضای سبز که از طریق اطلاعات کتابخانه ای بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهندگرفت.
1-12 شرح کامل روش کاردر روش کتابخانه ای به بررسی مطالعات و تحلیل نمونه های صورت گرفته پرداخته می شود همچنین در روش میدانی با فیش برداری از اطلاعات وضع موجود آنها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل خواهیم نمود ودر نهایت بر اساس اطلاعات و نتایج به دست آمده به طراحی پرداخته می شود.
1-13 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق شهر ایلام می باشد.
1-14 روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏هاابتدا از طریق منابع مرتبط به جمع آوری اطلاعات پرداخته وسپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم افزارهای آماری وبه منظورطراحی نیز از نرم افزارهای ترسیمی مرتبط استفاده خواهد شد.
÷نرم افزار ترسیمی نرم افزار آماری
Auto Cad Excel
3D max فصل دوم :مبانی نظری،رویکرد وپیشینه تحقیق2-1 مقدمهنوع کاربری و توزیع فضایی آن ها به عنوان اطلاعات با ارزشی از یک شهر محسوب می شوند که همواره صاحبنظران و مدیران شهری به آن نیاز دارند. یکی از این کاربری ها که در واقع تأمین کننده بخشی از نیازهای روحی و روانی شهروندان به شمار می آید و به عنوان یک عنصر زنده و پویا نقش بازدهی اکولوژیکی، اجتماعی و زیباسازی شهر را به عهده دارد، کاربری فضای سبز و پارک ها می باشند. بدین ترتیب امروزه انواع فضای سبز شهری و پارک ها در شهرها به وجود می آیند و هر کدام با مساحت و شعاع دسترسی معین در شهرها مکانیابی می گردند که نه تنها در برقراری تعادل اکولوژیک در شهر موثر است، بلکه مکانی مناسب برای سلامتی روحی و جسمی شهروندان نیز به حساب می آیند. در این میان توزیع و تخصیص فضاهای سبز در سطح شهر نیز جهت برقراری عدالت فضایی و دسترسی تمامی شهروندان به این فضاها از اهمیت دو چندانی برخوردار است. لذا ابتدا برای انجام مطالعات در رابطه با این موضوع، بررسی ادبیات مربوطه و پیشینه پژوهشی آن از ضروریات تحقیق است. چرا که در غیر این صورت امکان محدود کردن و افزایش دقت موضوع وجود نخواهد داشت. لذا اگر این کار به درستی صورت گیرد علاوه بر صرفه جویی در هزینه و زمان تحقیق، پژوهش را در مسیر مناسب خود قرار خواهد داد. بنابراین در این فصل از پژوهش در بخش نخست به مروری بر ادبیات نظری و مبانی تئوریک مربوط به فضای سبز، به مدل ها و روش مورد استفاده در تحقیق پرداخته می شودسپس ور بخش دوم رویکرد پژوهش و اهمیت وچگونگی آن مورد بحث قرار می گیرد.سپس در فصول بعدی و با توجه به این مبانی، روال عملی پژوهش در ارتباط با منطقه مورد مطالعه انجام خواهد گرفت.
2-2 فضای سبزواژه فضای سبز عبارتی است جدید، البته به فرم نه بلکه محتوا که به مدت کمتر از نیم قرن در ادبیات شهرسازی جهان به کار برده می شود. از دیدگاه شهرسازی، فضای سبز بخشی از استخوان بندی و یا مورفولوژی شهری است که در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام و به طور کلی سیمای شهر می باشد( حسین زاده، دلیر،15:1375).
2-2-1 دیدگاه زیست ـ محیطیفضای سبز فضایی نسبتاً بزرگ، متشکل از گیاهان و برخوردار از ساختار، عملکرد و بازدهی اکولوژیک معین و درخور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر باشد ( بهرام سلطانی،102:1371).
2-2-2 فضای سبز شهریﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی، ﻧﻮﻋﻲاز ﺳﻄﻮح ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎیﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ واﺟﺪ بازدهی اجتماعی و ﻫﻢ واﺟﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ زﻧﺪه و ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎﻟﺒﺪ بیﺟﺎن ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻬﺮی از ﻳﻚ ﺳﻮ، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد و از ﺳﻮ ی دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح می ﺷﻮﻧﺪ.(سعیدنیا،29:1379)
2-2-3 دیدگاه شهرسازی
فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای طبیعی شهر است که به عنوان عامل حیاتی در درون و یا پیرامون کالبدی شهر، جزئی از ساختار مورفولوژیک شهر را تشکیل می دهند. بنابراین، دارایی سبز شهر، صرف نظر از فضاهای سبز عمومی، از فضاهای سبز خصوصی، فضاهای کوچک حیاط منازل، فضاهای بزرگ باغ های خصوصی و محوطه کاربری های دولتی تشکیل می شود(سعیدی، 618:1388).
2-2-4 دیدگاه زیست محیطیاز دیدگاه زیست محیطی فضای سبز شهری عبارت است از فضایی نسبتاً وسیع متشکل از پوشش های گیاهان، با ساختی شبه جنگلی و برخوردار از بازدهی زیست محیطی، با اکولوژیکی معین و در خور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر(شیبانی،34:1375).
2-3 تاریخچه فضای سبز2-3-1 تاریخچه فضای سبز در جهانقدر مسلم آنست که بشر همواره سعی داشته که طبیعت را در کنار خود داشته باشد، چه زمانی که اجدادشدر میان طبیعت میزیسته و چه زمانی که شهرنشین شد(Slangen,2005:18).
چراکه در ادیان مختلف الهی و بشری، برای توصیف و ملموس نمودن مبدا و معاد آفرینش و جایگاه انسان در بهشت از مضامینی چون باغات خرم و درختان سر به فلک کشیده و انهار روان مائده های طبیعی و غیره استفاده گردیده است و انسان رانده شده برای تسکین و آرامش آن دوران نستالوژیک بر اهمیت فضای سبز با وجوه مختلف تاکید دارد. به عبارتی، فضای سبز و باغ نمایانگر منظره ای از دنیای آرمانی بشر است. در طول تاریخ، ایجاد فضای سبز در شهرها ابتدا با اهداف زیباسازی و سپس بهسازی محیط صورت گرفته است. توجه به فضای سبز شهری به صورت تفرجگاه و باغ های عمومی و خصوصی یک ابداع جدید نیست بلکه در دوره های مختلف باستانی مصر و یونان در ایجاد و نگهداری آن همت شده است. این درحالی است که باغ سازی به سبک جدید و در فرم پارک ها و فضاهای سبز هندسی از حدود دو قرن پیش معمول شده است(حسین زاده دلیر،59:1371).
آغاز توجه به فضای سبز درون شهری در غرب را در معنا و مفهوم جدید صنعتی بایستی در عصر انقلاب صنعتی و دگرگونی های ناشی از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد(بحرینی،1376: 237).در سال 1720میلادی اولین بوستان های سبک انگلیسی احداث شدند؛ آنها نه تنها باغ های جدید الاحداث را به فرم طبیعی می ساختند، بلکه باغ های رسمی بسیار زیادی را خراب کردند تا به فرم جدید در آوردند.
طراحی بوستان های طبیعی توسط همفری ریپتون که خود را اولین طراح این سبک نامید، به اوج خود رسید. وی مفهوم امروزی پارکهای انگلیسی را (چمن کاری وسیع و کشت متعادل درختان) که تاثیر بسزایی در پارک سازی امروزی جهان گذاشته است معرفی نمود(طباطبائی نژاد،1377: 23).
2-3-2 تاریخچه فضای سبز در ایرانایجاد فضای سبز به معنای خاص آن از ادوار کهن مورد توجه ایرانیان بوده است. نخست به دلیل اینکه کشور ما اصولا یک مملکت کشاورزی بوده و غرس نهال و کاشت درختان و نباتات گوناگون در آن متداول بوده، و نیز به علت اقلیم نیمه خشک و هوای گرم و فواصل بعید بین شهرها و آبادی های آن ایجاد باغ به معنای مکانی یا با درختان شاداب سایه گستر وآب روان و گل و گیاه و رستنی های گوناگون برای خستگان از راه رسیده یا کسانی که برای گریز از هوای گرم شهرها و حتی بیا بان ها بسوی این فضای خنک راه درازی را می پیمایند مورد توجه بوده است. باغ در ایران باستان به حدود 5/4 قرن قبل از میلاد مسیح می رسد. برخی از صاحب نظران معتقدند که باغ سازی در ایران از زمان عیلامی ها آغاز شده است. گروهی نیز بر این عقیده اند که آغاز باغسازی به هخامنشیان می رسد چرا که آنان خود مبدعان قنات و سیستم شگرف پیچیده آبرسانی و آبیاری بودند(ایزدپناهی،12:1386).
بنابه به قول گزنفون باغ کورش در سارد قدیمی ترین باغ ایران بوده است. با ظهور زرتشت در ایران آئین زرتشت نیز بر غرس درختان و کشت رستنی ها و سبزی ها بسیار تأکید و مردم را به انجام آن تشویق نمود. علاوه بر این در ایران در بیشتر شهرها باغ هایی پر از درختان زیبا وجود داشته که به آنها پردیس می گفتند(بیژن زاد،24:1369).سابقه پردیس های ایرانی به قرن چهارم میلادی بر می گردد. این عنوان به باغ هایی اطلاق می شد که برای تفریح عموم احداث می گردیدند(شریفی،1371 :81). در واقع سابقه پردیس های ایرانی را می بایست در دوران باستان جستجو کرد. هنر باغ سازی یا پردیس سازی یکی از هنرهای کهن ایرانیان بوده که این سنت زیبا حاوی ارزش های ویژه ای بوده است. ارزش هایی چون ابداع صنعت آبیاری، ابداع قنات و کاریز- تبدیل اراضی با آب باریکه های زیر زمینی به چمن زارـ تحول شیوه های تهویه و ایجاد فضاهای دلپذیر مسکونی در قلمرو برهوت و بی آب و علف و آفرینش بهشتی در دل بیابان بیکران شده است. پس از ظهور اسلام و حمله اعراب به ایران سنت زیبای باغ سازی در ایران به نرحله جدیدی پای نهاد، کلمه پردیس در عربی بصورت معرب، فردوس نامیده شد. بطوریکه از هنگام غلبه اعراب بر ایران تاکنون همواره در سراسر قرون اسلامی باغ های ایران در نظر مردم نمونه ای از بهست وعده شده بوده است. در دوره تیموریان در اطراف سمرقند کمربندی از باغ ها و تفرجگاه ها ساخته شد که عبارت بودند از باغ شمال- باغ بهشت – باغ دلگشا- باغ قره تپه و باغ های با نام های شهرهای معروف اسلامی چون: قاهره – دمشق- بغداد – سلطانیه – شیراز که تا مدتی بیش از یک قرن نیز این باغ ها پابرجا بودند ولی بعداً ویران شده و از بین رفتند. در دوره صفویه باغ سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شد و احداث باغ به عنوان یک تفرجگاه عمومی مورد توجه قرار گرفت(بیژن زاد،24:1369).برخی از صاحبنظران باغ شهرهایی که در دوره صفویه در ایران و بخصوص اصفهان ایجاد شد را الهام بخش ابنزر هاوارد واضع تئوری باغ شهرها می دانند(ابراهیم زاده و دیگران،1387: 41-42).در این دوره باغ های چون: باغ تپه- باغ چهلستون- باغ صاحب الزمان- باغ زیتون- باغ خلوت- باغ هزار جریب- باغ چشمه احداث شدند که اکثراً از بین رفته اند. در این باغ ها همیشه قسمتی بنام باغ تپه که بالاتر از سایر باغ ها مشرف بر آنها بود، احداث می شد. خیابان کشی مشجر و ایجاد معابر عمومی بصورت منظم برای نخستین بار از زمان صفویه شروع شد که به عنوان نمونه چهارباغ را می توان نام برد که این خیابان علاوه بر یک محل عبور عمومی در زندگی روزمره مردم یک تفرجگاه عمومی نیز بود. این خیابان بدون تردید می تواند از نخستین خیابان های مشجر و مصفای ایران محسوب می شود. از این گذشته در این دوره توجه خاصی به باغ سازی در شمال ایران(سواحل جنوبی دریای خزر) مبذول گردید و هنر باغ سازی در این مناطق رواج یافت و باغ های: آمل- بابل- ساری- فرح آباد و بهشهر در این دوره ساخته شد که بسیاری از آنان تا یک و نیم قرن بعد نیز باقی ماندند اما امروزه به جزء باغی که در بهشهر موجود است بقیه ویران شده است(بیژن زاد،24:1369).
2-3-3 فضای سبز در شهرایلام2-4 طبقه بندی های کلی فضای سبزاصولاً طبقه بندی ها از فضای سبز با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت بوده و صاحب نظران در برخورد با نیازهای جدید ساختار شهری دسته بندی های گوناگونی را ارائه داده اند. امروزه یک روش همگانی و متحد برای طبقه بندی نظام فضای سبز در جهان وجود ندارد. کشورهای مختلف بر اساس عملکرد، اندازه، ویژگی های فیزیکی و غیره نظام فضای سبز را به طبقه بندی های متفاوتی پیشنهاد می کنند.
در ایران سعید نیا ابتدا پوشش گیاهی در شهرها را به مفاهیم “سطوح سبز” و “فضای سبز” تقسیم نموده که تمایز بین این دو مفهوم از نظر اکولوژیکی از این جهت حائز اهمیت می باشد که سطوح سبز نمی توانند عمل غبارگیری را مانند فضای سبز شبه جنگلی انجام دهد و یا در کاهش آلودگی صوتی و کاهش دما نقش موثری داشته باشد.
2-4-1 فضای سبزفضای سبز به زمین هایی که پوشش گیاهی بلند یا نسبتاً بلند اختصاص دارند، نظیر جنگل، باغ و غیره… اطلاق می شود. فضاهای سبز به دو دسته دیگر یعنی فضاهای سبز شهری و فضاهای سبز غیر شهری تقسیم می شود. تفاوت فضاهای سبز شهری و غیر شهری در حوزه عملکردیشان در شهرهاست. فضای سبز غیر شهری گرچه به علت توسعه شهری در بافت شهری قرار دارد، ولیکن کارکرد آنها خاص مراکز شهری نبوده و در دسته فضاهای سبز غیر شهری قرار می گیرند.
2-4-2 سطوح سبزسطوح سبز به زمین هایی اطلاق می شود که به پوشش گیاهی کوتاه( نازک و کم حجم) اختصاص دارد؛ مانند: چمن و مراتع. سطوح سبز نیز به دو دسته شهری و غیر شهری تقسیم می شوند:
1ـ سطوح سبز شهری سطوح سبز دارای کارکردهای شهری است؛ مانند: زمین های باز ورزشی چمن کاری شده، جزیره ها و لچکی های کوچک( رمپ ، لوپ و رفیوژ).
2ـ سطوح سبز غیر شهری، سطوح سبز بدون کارکرد شهری است،مانندمراتع اطراف شهر.درنمودار(2-1)دیاگرام زیر، انواع فضاهای سبز، از این دیدگاه طبقه بندی شده اند(سعید نیا:31،1379).
نمودار2-1 : دیاگرام انواع کابری زمین با پوشش گیاهی )ماخذ: سعید نیا:31،1379 (
2-5 انواع فضای سبز شهری و تقسیمات آن2-5-1 بوستان های شهریدر ترمینولوژی جهانی برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی فضای سبز امروزین به جای استفاده از عبارت فضای سبز عمومی، از کلمه پارک استفاده می شود(Manlun,2003:12). پارک های شهری غالباً طبیعت مرتب، رام و مهذب شده ای را نمایان می سازد که اساساً غیر طبیعی است(کرنگ،50:1381).
در نگرش شهرسازی عملکردگرای، اینگونه پارک ها به عنوان یک سرمایه اکولوژیکی و فضای عمومی و خدماتی مورد توجه شهرسازان قرار می گیرد و همانند دیگر خدمات شهری به پیروی از تقسیم بندی شهر به محله،منطقه و واحد همسایگی و به پارک های محلی،شهری و واحد همسایگی تفکیک می گردد(رضویان،138:1381).از این رو پارک های شهری از نظر هدف، اندازه، ویژگی های محل و… به انواع مختلفی تقسیم می گردند.
2-5-1-1 انواع پارک ها شهری بر اساس وسعت و حوزه نفوذالف) پارک کودک یا پارک کوچککوچکترین رده در طبقه بندب پارک هاست. که در داخل محدوده پیاده روی در نواحی مستقر شده و نیازهای محدود تفریحی را تامین می سازد(Kaphle,2006:18). این پارک واجد کاربری بازی کودکان است و بهترین مکان انتخابی آن در حد فاصل منازل مسکونی و خیابانها است(رضویان،138:1381). به طور کلی این پارک، به سادگی قابل دسترسی بوده و از ایمنی کامل برخوردار است و به انواع وسایل بازی مجهز می باشد(هیراسکار،119:1376).
ب) پارک همسایگی یکی از واحد های اساسی نطام پارک در شهر است که در داخل محدوده پیاده روی مستقر شده و برای گروه های سنی مختلفی می تواند سرویس دهد(Kaphle,2006:19).
این پارک در یک واحد همسایگی قرار گرفته و دارای مساحتی کمتر از نیم هکتار می باشد (مجنونیان:72،1374). ولیکن هیراسکار این مساحت را کمتر از یک هکتار نمی داند (هیراسکار،119:1376). نسبت سطح سازه های معماری به سطح فضای سبز در این پارک ها معادل 20 به 80 درصد است(رضویان،138:1381).
ج) پارک محله ایبه پارکی که در محله ای قرار دارد و مساحت آن حدود دو برابر مساحت پارک در مقیاس واحد همسایگی( یک هکتار) است، گفته می شود. همچنین ارتباط پیاده برای کودک 9 ساله از دورترین نقطه محله تا پارک باید به حدود دو برابر معیار واحد همسایگی برسد و طی مسیر بتواند از خیابان کندرو، شبکه دسترسی محلی عبور کند. ( همان:73،1374). شعاع عملکردی چنین پارکی معمولا دو الی سه کیلومتر در نظر گرفته می شود(پورمحمدی،41:1388) به عقیده کافله این پارک نیازهای چندین واحد همسایگی و بخش بزرگی از شهر را تامین می سازد و غالباً محل رقابت ورزشکاران، فستیوال ها وغیره می باشد(Kaphle,2006:36).
د) پارک ناحیه ایبه پارکی گفته می شود که در ناحیه مسکونی قرار داشته باشد و مساحت آن دو تا چهار برابر مساحت پارک در مقیاس محله باشد و دسترسی با پای پیاده طبق مشخصات برای ساکنان از دورترین نقطه تا پارک از نیم ساعت تجاوز نکند( مجنونیان:72،1374). اینگونه پارک ها در قلمرو یک ناحیه شهری که غالباً با مساحت 5/2 تا 5 هکتار شکل می گیرند و اصولاً در نزدیکی مراکز فرهنگی شهر باید احداث شود(پورمحمدی،41:1382).
ه) پارک منطقه‌ایبه پارکی گفته می شود که در یک منطقه مسکونی قرار داشته، مساحت آن حداقل دو برابر اندازه حداکثر در مقیاس ناحیه(8هکتار)در نظر گرفته شود. هم چنین طبق استاندارد، مراجعه کننده می تواند از دورترین منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی از یک چهارم ساعت یا بیشتر،خود را به پارک یاد شده برساند.( مجنونیان:72،1374).لینچ معتقد است چنین پارکی باید به اندازه کافی وسیع و متنوع باشد تا دسترسی به صورت جمعی عبوری و توقف را امکان پذیر ساخته و فعالیت های گوناگونی را برای سنین مختلف استفاده کنندگان ارائه دهد(لینچ،591:1381).
و) پارک شهراگرچه این کاملاً در داخل بافت شهری قرار گرفته و جزئی از آن به شمار می آیند ولیکن به عنوان ریه های اصلی شهر در مقیاس فرا منطقه ای عمل می نمایند. مساحتشان متغیر است و دارای تجهیزات و امکانات بیشتری می باشند. ارائه خدمات به کل شهر و دارا بودن امکانات ورزشی و خدماتی گوناگون از ویژگی های اینگونه پارک هاست. عملکرد اینگونه پارک ها را عمدتاً استفاده های روزانه محلی از نوع تفریحی و غیر رسمی تشکیل می دهد(همان:591).پارک شهر اصولاً باید در نزدیکی خیابان های اصلی و با در نظر گرفتن آثار ترافیکی احداث شوند(پورمحمدی،43:1382).
جدول2-1 : طبقه بندی پارک ها بر اساس وسعت و حوزه نفوذ )مأخذ: رضویان،142:1381(.
نوع وسعت به متر شعاع نفوذ مساحت متوسط حوزه جمعیت متوسط حوزه به نفر
پارک کودک کمتر از 5000 100 متر 31400 متر مربع 2400
پارک همسایگی کمتر از 5000 100 متر 31400 متر مربع 2400
پارک محله ای 50000 – 5000 1000 متر 3 کیلومتر مربع 24000
پارک ناحیه ای 100000 – 50000 2000 متر 12 کیلومتر مربع 96000
پارک منطقه ای 200000- 100000 4000 متر 50 کیلومتر مربع 400000
پارک شهری بیشتر از 200000 حوزه نفوذ این گونه پارک ها نقاط پراکنده در سطح شهر می باشد.
2-5-1-2 انواع پارک ها بر اساس ویژگی آنهاالف) پارک های مصنوعیاین پارک ها به صورت مصنوعی و با توجه ویژه متخصصین، در زمینی که برای پارک و فضای سبز در نظر گرفته شده ایجاد می گردند. سطح آنها چمن کاری شده و با گل و درخت زینت داده می شوند. آب در این پارک ها به صورت دریاچه یا استخر های بزرگ ارائه شده و در اطراف آن سکو یا نیمکت های متناسب تعبیه می گردد. چمن در اینگونه فضاهای شهری ایجاد جذابیت کرده و در جذب رطوبت و تعدیل گرمای محیط مؤثر است(حسین زاده دلیر،21:1377).
ب) پارک های طبیعیدر خصوص این پارک ها تلاش بر آن است که شکل حقیقی و طبیعی زمین فقط و تنها تغییراتی جزئی در طبیعت داده شود. وجود شیب و اختلاف سطح در وضعیت توپوگرافی اراضی یکی از عوامل مهم انتخاب محل برای احداث پارک های طبیعی می باشد چرا که چشم انداز زیبایی را ارائه می نماید( همان،22:1377).
2-5-1-3 انواع پارک های شهری بر حسب اندازهالف) پارک های کوچکاین پارک ها معمولاً به شکل مربع بوده و به یک ساختمان دولتی و عمومی متصل می شوند. پارک های کوچک در محل هی تجاری متراکم و یا نواحی مسکونی، که زمین از قیمت بالایی برخوردار است ایجاد می گردند. اندازه این پارک ها از یک تا چهار هکتار تغییر می کند(همان،31:1380).
ب) پارک های متوسطاین پارک ها به عنوان پارک های محله نیز نامیده می شوند و سرویس دهنده محلات و نواحی مسکونی شهر بوده و دارای تسهیلات تفرجگاهی فعال و غیر فعالند. مرکز محله ترجیحاً در بطن اینگونه پارک ها، جای داده می شوند. اندازه این پارک ها نباید کمتر از 12 هکتار باشد(همان،32،1380).
ج) پارک های بزرگپارک های بزرگ یا به کل شهر سرویس می دهند و یا اینکه فضای باز چندین محله را تامین می کنند. تسهیلات تفرجگاهی فعال و غیر فعال در آنها متنوع می باشند. از جمله تسهیلات فعال پارکی، جهت فعالیت های ورزشی، در پارک بزرگ قایقرانی، اسب دوانی و شنا را می توان نام برد در نواحی ساحلی قسمت بزرگی از کنار دریا به احداث اینگونه پارک ها اختصاص می یابد. حداقل اندازه لازم برای ایجاد پارک های بزرگ حدود 40 هکتار است(حسین زاده دلیر،33،1380).
د) پارک های شهری و منطقه ایپارک های شهری و منطقه ای در محدوده خارج شهر با چهره طبیعی و به حالت گسترده طرح ریزی می شوند. این پارک ها امکانات اتصال حرکت به طرف جنگل و دریا را فراهم می آورند این پارک ها به حالت طبیعی نگهداری شده، برای چادر زدن و اقامت های تفریحی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد، حداقل زمین لازم برای احداث پارک های شهری و منطقه ای حدوداً 100 هکتار می باشد( همان،33:1380).
ه) پارک های ملیاین نوع پارک ها بسیار گسترده و بزرگ هستند که با طبیعتی کاملاً دست نخورده در فاصله دوری از اماکن مسکونی قرار دارند. سیمای فیزیکی آنها متنوع بوده و در محدوده خود دارای رودخانه، آبشارها، کوهها، حیوانات وحشی، محل هلی تاریخی مهم و احیاناً خطوط ساحلی و غیره می باشند. چنین پارک هایی می بایست ضمن تطبیق با برنامه های آمایش سرزمین، به صورت مساوی و متعادل در سطح اراضی یک کشور پخش شوند، تا عموم مردم از آنها بطور مساوی استفاده کرده و لذت ببرند. پارک های ملی بایستی قابلیت دسترسی تعدادی از شهرهای همجوار خود را داشته باشند( جاهد،18:1385).
2-5-1-4 تقسیمات فضای سبز برحسب نوع مالکیتالف) فضاهای سبز عمومی
فضاهای سبزی هستند که واجد بازدهی اجتماعی می باشند. این فضاها برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت، تفریح ومصاحبت با دوستان وگردهمائی های اجتماعی و فرهنگی استفاده می گردد. وجود نیمکت، آبخوری، دستشوئی،کف سازی معابر و دسترسی از مولفه های فضاهای سبز عمومی به شمار می روند. از این فضاهای سبز معمولا عنوان پارک نام برده می شوند.
ب) فضای سبز نیمه عمومیفضاهایی که باز دهی اکولوژیکی دارند،لیکن استفاده کنندگان آنها نسبت به فضاهای سبز عمومی محدودتر هستند،بنابراین واجد باز دهی تام اجتماعی نیستند.محوطه های باز بیمارستان،پادگانها،ادارات دولتی و…در این دسته قرار می گیرند.
ج) فضاهای سبز خصوصیفضای سبز خصوصی، شامل کلیه فضاهای سبز اعم از باغچه ها و باغ های موجود در سطح شهر می شود که استفاده از آن اختصاصاً به مالکین آن ها محدود شود.
به رغم آنکه این نوع از فضاهای سبز، فاقد کارکرد اجتماعی هستند، لیکن بازدهی اکولوژیکی آنها بسیار حائز اهمیت است. در همه منازل مسکونی حداقل یک باغچه کوچک وجود دارد و تقریباً به طور یکنواخت در سطح شهر پراکنده شده اند. فضاهای سبز حیاط های واحد های مسکونی بخش مهمی از پوشش سبز شهری را تشکیل می دهند( سعید نیا:48،1379).
د) فضای سبز خیابانینوعی از فضاهای سبز شهری هستندکه به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از حد فاصل مسیرهای پیاده رو و سواره رو را تشکیل می دهند و یا به صورت متمرکز در فضاهای نسبتاً کوچک میدانها ویا در زمین پیرامون بزرگراهها و خیابانها شکل گرفته اند(سعید نیا،32:1379). در واقع فضاهای سبز خیابانی، بخشی از ساخت شبکه های دسترسی هستند که دارای عملکردهای اکولوژیکی، اجتماعی، ایمن سازی ترافیک و زیبا سازی فضاهای شهری می باشند. عملکرد اکولوژیکی فضاهای سبز خیابانی نقش بسیار ارزنده ای دارند. این نوع از فضاهای سبز شهری می توانند در کاهش آلودگی های صوتی و آلودگی هوا مؤثر باشند و از نظر عملکرد اجتماعی، فضاهای سبز خطی، مطلوبیت مسیر های پیاده و جذب مردم برای پیاده روی را افزایش می دهند( سعید نیا:56،1379).
امروزه پارک ها جنبه های تخصصیتری به خود گرفته اند مانند پارک های گیاه شناسی ، پارک های باغ وحش ، آکواریوم، علمی ـ آموزشی، ورزشی و غیره. اسقبال شهروندان از این پارک ها، مؤید این مطلب است که ارتباط با طبیعت تنها به حضور غیرفعال و بهره مندی از طبیعت محدود نبوده بلکه حضور فعال چه به صورت ذهنی(آموزشی) و جسمی(ورزشی) مورد پسند همه شهروندان بوده است(رضازاده،98:1385).
2-6 الگوی فضایی فضاهای سبز شهریدو دیدگاه به ظاهر متضاد و در محتوا همسو در مورد چگونگی توزیع و پراکنش فضای سبز وجود دارد:
2-6-1 الگوی متمرکز و مجتمع

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 02:32 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.